ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᐋᖅᑭᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ ᐊᑎᓕᐅᕐᑕᐅᓂᖏᑦ

(ᒪᐃ1, 2015 – ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ)     ᓄᓇᕗᑦᑐᙵᕕᒃᑯᑦᑎᒥᖓᐅᓪᓗᒥᑐᓴᕐᑎᑎᖅᑲᐅᕗᑦᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᐅᑉᓯᓚᑖᒍᑦᐋᖅᑭᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖃᕐᒪᑕᓄᓇᕗᑦᑐᙵᕕᒃᑯᑦᑎᒥᖓᑦᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑯᑦᑲᒪᒋᐊᓐᓂᖃᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦᑲᓇᑕᐅᑉᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᒃ  ᐊᑐᓕᕐᑎᑦᑎᓯᒪᙱᓂᖏᓐᓄᑦᐊᑐᓕᕐᑎᑦᑎᓂᐊᕐᓂᕋᕈᑎᒋᓯᒪᔭᕐᒥᓂᒃ 1993-ᒥᓄᓇᕗᑦᓄᓇᑖᕈᑏᑦᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑕᐅᖕᒪᑕᑕᐃᒪᐋᖅᑭᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓛᖅᑐᑦᐃᖃᓗᓐᓂᒪᐃ

4, 2015 10-ᒥᐅᓪᓛᒃᑯ.

 

ᐋᖅᑭᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓛᕐᑐᑦᓄᓇᕗᑦᑐᙵᕕᒃᑯᑦᑎᒥᖓᑕᐊᖏᔪᖅᑳᖓᓄᑦᑳᑎᑕᐅᑐᙱᒧᑦ, ᐃᓄᓕᕆᔨᑐᖃᒃᑯᓪᓗᒥᓂᔅᑕᖓᓐᓄᑦᐳᕐᓈᑦᕚᓪᑯᐊᑦᒧᑦᐊᒻᒪᓗᓄᓇᕗᑦᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑕᓯᕗᓕᖅᑎᖓᓐᓄᑦᐲᑕᑕᑉᑑᓇᒧᑦ 10-ᒧᐊᖅᐸᑦᐅᓪᓛᖓᓂᓄᓇᕗᑦᑐᙵᕕᒃᑯᑦᑲᑎᒪᕕᖓᓂᐃᖃᓗᓐᓂ. ᓄᓇᕗᑦᑐᙵᕕᒃᑯᑦᐊᖏᔪᖅᑳᖓᑦᑕᑐᖏᓕᖓᔭᐃᒥᓯᐃᑦᑐᓗᒃᐊᒻᒪᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦᒥᓂᔅᑕᖓᓕᐅᓇᐊᒡᓘᒃᑲᖅᐆᐸᒍᑎᓯᒪᓛᕐᒥᔫᒃ.

 

ᐋᖅᑭᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦᐃᕐᖏᓐᓇᖅᐊᑐᓕᕐᓴᐃᓐᓇᓐᓂᐊᖅᑐᑦᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᑐᐊᖅᐸᑕ. ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑯᑎᑦᓯᓂᐊᔪᔪᖅᑎᓯᑉᐱᕆ 2006-ᒥᓄᓇᕗᑦᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖏᑦᑎᒍᑦᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂ.

 

ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓯᒪᓂᖏᑦᐋᖅᑭᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦᓴᖅᑭᑕᐅᔪᒫᕐᑐᑦᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦᖁᕕᐊᓱᒍᑎᖃᓕᕐᐸᑕ..

 

-30-

ᑐᑭᓯᒋᐊᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ:

 

ᑮᐅᕆᒪᑲᓪᔅᑭ

ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ

ᓄᓇᕗᑦᑐᙵᕕᒃᑯᑦᑎᒥᖓᑦ

ᐅᖄᓚᐅᑖ: (867) 975-4914 ᐅᖄᓚᐅᑎᕋᓛᖓ: (867) 222-2893 ᐊᑭᓕᕆᐊᖃᙱᑦᑐᖅ: 1- 888-646-0006

www.tunngavik.com

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᓱᓕ:
ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᑦ
ᐅᖄᓚᐅᑦ:
ᐅᖓᓯᒃᑐᒥᒃ ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᖅ: