ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᒃᑯᑦ ᐊᔪᐃᓐᓈᕆᐊᕐᕕᑉ ᐃᓱᒪᓕᐊᒥᓂᖓᓂᒃ ᖁᕕᐊᓲᑎᓖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᓇᓕᒧᒌᑦᑐᒥᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕈᒪᓪᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᑎᒎᕈᔾᔭᐅᓛᕐᓂᖏᑦᑕ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓪᓗᑎᑦ

ᓴᒃᑯᑕᐅᑲᐅᑎᒋᔭᕆᐊᓕᒃ

(ᒪᐃ 22, 2024 — ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ) ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ ᖁᕕᐊᓱᑦᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᓕᐊᒥᓂᖓᓂᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐃᔪᓐᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓪᓗᑎᑦ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᑎᑕᐅᙱᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᕈᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᒪᕐᕉᓐᓄᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᒌᑦᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓᓄᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒻᒨᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓪᓗᑎᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖏᖕᓂ.

ᑕᐃᑲᓂ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑯᑎᒎᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᒌᑦᑐᑦ, ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓪᓗᑎᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᖏᖕᓂ, ᓴᐳᒻᒥᐅᓯᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒪᕗᑦ ᒪᓕᑦᑐᒍ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᖓᑕ ᐃᓚᖓ 15 ᑲᓇᑕᒥ ᐱᔪᓐᓇᐅᑏᑦ ᐃᓱᒪᖅᓲᑏᓪᓗ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖓᓂᒃ ᐃᓱᓕᑦᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒍ ᓇᓕᒧᒌᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖏᖕᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᒥᑭᔫᑕᐅᓂᖅᐹᓂ ᑎᑭᑦᑐᒍ ᖁᑦᑎᓂᖅᐹᒧᑦ ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᓕᓐᓄᑦ 12 ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒪᑎᑕᐅᖃᑦᑕᙱᓐᓂᖏᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ. ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑕᒥᓂᕐᒥᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓚᐅᖅᑐᒥᒃ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᒃᑯᑦ ᐊᔪᐃᓐᓈᕆᐊᕐᕕᒃ ᑎᑎᕋᓚᐅᖅᑐᑦ “ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᑕᐅᔭᕋᐃᒻᒪᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᖅ ᕿᐱᓗᒃᑕᐅᓂᖃᓲᖑᒻᒪᑕ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒻᒨᖅᑎᑦᑎᓯᒪᔪᑦ…ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᓐᓇ ᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᒍᓂ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒻᒨᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᔪᐃᓐᓈᕆᐊᕈᑎᖏᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᒃᑲᓐᓂᒻᒪᕆᐊᓗᓐᓄᑦ ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᓂᖃᓕᕋᔭᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒻᒨᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓂᕆᔭᖏᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓇᓱᐊᕐᓗᑎᑦ.”

“ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖏᑦ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔾᔪᓯᖏᑦ ᐊᔾᔨᖃᐸᓗᑦᑎᐊᕐᒪᑕ ᐊᑐᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔭᑦᑎᓐᓂ ᓱᕈᓯᐅᑎᓪᓗᑕ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᕙᑦᑐᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓐᓂ. ᐊᔭᐅᕆᓇᓱᒃᓯᒪᕗᒍᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᓗᓂ ᖃᓪᓗᓈᑎᑑᙱᖔᕐᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓗᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔪᑦ ᓲᕐᓗᒃ ᑖᒃᑯᑎᒎᓇᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑯᑎᒎᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓂᕆᔭᑦᑎᓐᓃᑦᑐᒥᒃ, ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖏᑦ ᑕᒪᔅᓱᒥᖓ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒻᒨᖅᑎᑦᑎᓯᒪᔭᑦᑎᓐᓂ ᐊᑐᖅᑕᐃᓕᒪᒐᓱᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᑎᑦᑎᑐᐃᓐᓇᕋᓱᐊᖅᑐᑎᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᔾᔪᑎᒃᓴᖏᖕᓂᒃ ᐊᒥᓱᑎᒍᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᓯᑎᒍᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓂᖃᖃᑦᑕᖅᑐᑎᑦ,” ᐅᖃᖅᑐᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓᑕ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑦ ᑐᖏᓕᐊ ᐹᓪ ᐃᕐᖓᐅᑦ. “ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᖁᕕᐊᓱᑦᑐᒍᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖃᑦᑕᐃᓐᓇᕐᒪᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᕕᖃᖅᑎᖁᓪᓗᓂᒋᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᔾᔪᑎᒃᓴᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖏᖕᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐊᒥᓱᑦ ᓇᓕᒧᒌᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓲᖑᓂᖏᖕᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓂ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᒐᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓗᑎᑦ ᐃᓄᒃᑑᕐᓗᑎᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑯᑎᒎᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑎᑦ”.

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖏᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒻᒧᑦ ᑎᑎᕋᓚᐅᖅᓯᒪᕗᑦ ᖁᔭᓈᖅᑕᐅᖁᔨᔾᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᕋᒃᓴᕈᖅᑎᑕᐅᔪᒪᓇᑕᑎᒃ ᐱᖁᔨᕗᖔᓕᐅᖅᑐᑎᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᕋᒃᓴᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐲᖅᑕᐅᓗᑎᑦ ᐱᓇᓲᑎᖓᓂᒃ ᐄᐳᕈᓪ 2022-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᓄᓇᓄᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖏᑦ ᕿᐱᓗᒃᑐᒥᓂᐅᓪᓗᑎᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖓᓂᒃ. ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖏᑦ ᐊᔪᐃᓐᓈᕆᐊᓯᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᒫᑦᓯ 2023-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᐱᖁᔨᕗᖔᕈᑎᓕᐅᖅᑕᓂᖅᑯᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᒥᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑯᑎᒍᑦ ᔪᓚᐃ 2023-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᐊᐱᕆᓪᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑯᓐᓂ ᓄᖅᑲᖓᑲᐃᓐᓇᖅᑎᑦᑎᖁᔨᓪᓗᑎᑦ ᓇᓕᐊᓐᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑯᑎᒎᖅᑎᑦᑎᒍᑎᓂᒃ ᐅᑕᖅᑭᓂᖏᖕᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᒃᑯᑦ ᐊᔪᐃᓐᓈᕆᐊᕐᕕᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖓᓂᒃ ᐱᖁᔨᕗᖔᕈᑎᑉ ᖁᔭᓈᖅᑕᐅᖁᔨᔾᔪᑎᒧᑦ. ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥᓗ ᑕᕝᕙᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᒃᑯᑦ ᐊᔪᐃᓐᓈᕆᐊᕐᕕᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖓᓂᒃ, ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᑦ ᓄᖅᑲᖓᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖓ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑕ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒥᓂᒃ ᖁᔭᓈᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᓂ.

“ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓ ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖅᓴᐅᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖏᖕᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐱᔭᕇᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᑦᑎᓐᓂᖅᓴᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒋᑦ”, ᐅᖃᖅᑐᓂ ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᑐᖏᓕᐊ ᐃᕐᖓᐅᑦ. “ᐃᓄᒃᑑᖃᖅᑎᓐᓇᑕ ᑐᙵᕕᒋᔭᐅᒐᔭᖅᑐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒥᒃ, ᐊᒃᓱᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᐋᓐᓂᖅᓯᔪᖃᕐᒪᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓄᖏᖕᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕇᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑕᐅᓕᖅᑐᑎᑦ, ᓄᖅᑲᖓᑎᑕᐅᓪᓗᓂᓗ ᑎᑭᓐᓇᓱᐊᖅᑕᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕇᖅᑐᑦ ᐊᒥᓱᕈᕆᐊᖅᑎᓐᓇᓱᐊᖅᑕᕗᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐱᕕᖃᕈᓐᓃᖅᑐᑎᑦ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᓗᑎᑦ.”

ᐊᒥᓱᒻᒪᕇᑦ ᐊᕐᕌᒎᓕᖅᑐᑦ ᐊᓂᒍᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒋᔭᐅᓇᓱᐊᖅᑐᑎᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖏᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑯᓐᓅᖅᓯᓯᒪᔪᑦ ᐊᒃᑑᕝᕙ 2021-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒻᒨᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓂᖓ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖏᑦᑕ 2020 ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓂᖏᑕ ᐱᖁᔭᖓᓂᒃ, ᐲᖅᓯᓯᒪᓪᓗᑎᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᕋᔭᕐᓂᖏᑦ ᒥᑭᔫᑕᐅᓂᖅᐹᓂᒃ ᖁᑦᑎᓂᖅᐹᓄᑦ ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᓕᓐᓄᑦ 12-ᓄᑦ, ᐊᒥᓱᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᓇᓕᒧᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑎᑦ.

-30-

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᕋᒃᓴᖅ:
ᑭᐊᕙᓐ ᖃᑉᓗᑦᓯᐊᖅ
ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ
ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ

Download (PDF, 175KB)

ᐃᓄᐃᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓅᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᑯᐊ ᐃᓂᓪᓚᒃᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓇᓱᒃᑐᓄᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐅᑯᐊ ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᓂ.