JOB OPENING:

ᒪᓕᒐᓕᕆᔨ I

ᒪᓕᒐᓕᕆᔨ I
ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐊ
ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ
ᓄᓇᕗᑦ
ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᓐᓂ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᐅᒐᔭᖅᑐᒥᒃ (ᒪᓕᒐᓕᕆᔨ − ᖁᑦᑎᓐᓂᓕᒃ 1) ᓄᓇᕗᑉ ᐊᓪᓚᒡᕕᖏᖕᓂ (ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᓯᐊᖅ).
ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᓲᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓᑕ ᑲᑎᒪᔨᖏᖕᓂᒃ, ᐊᖓᔪᖅᑳᒡᒍᑎᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᓂᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᓂᒃ/ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᖕᓂᒃ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᓲᖑᓪᓗᑎᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒧᑦ. ᑲᒪᒋᔭᕆᐊᓕᖏᑦ ᐱᖃᓯᐅᑎᔪᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐃᓗᑎᑦ/ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ ᑲᑎᒪᓂᖏᖕᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓᑕ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ (ᐊᐅᓪᓚᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕋᔭᖅᑐᖅ), ᐱᖁᔭᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐊᒥᓱᓂᑦ ᒪᓕᒐᐅᔪᓂᑦ ᓲᕐᓗᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎ ᑐᑭᓯᔭᐅᒃᑲᕐᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓂᒃ, ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ/ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖅ, ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖅ, ᑎᒥᐅᔪᓂᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᔭᐅᓂᖓ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓗ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᖅ, ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᖅ …

ᑕᑯᒃᒪᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᐅᓚᔾᔭᒃᑕᐅᒋᐊᖅᓯᒪᔪᓂ