ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃ ᑎᒥᖓᑦᑕ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᕕᒃᔪᐊᕐᓂᐊᑦ ᐱᐊᓂᒃᑐᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ

(ᓄᕕᐱᕆ 24, 2022, ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ) ᐅᑉᓘᒃ ᒪᕐᕉᒃ ᖄᖏᖅᑎᓪᓗᒋᒃ ᐅᖃᖃᑎᒌᒃᓂᖏᑦ ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥ, ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕ ᖃᓄᖅ ᐊᑲᐅᓂᖅᐹᓂᒃ ᑲᑐᔾᔨᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᒪᖔᕐᒥᒃ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒃᓱᕈᐊᓴᕐᓂᐅᔪᑦ ᐊᑲᐅᖏᑦᑐᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᑦ.
ᐃᒻᒪᖄ ᐅᓄᕐᓂᖃᖅᑐᑦ 150 ᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᑲᑎᒪᔪᓂ ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐊᒥᓱᐊᓗᐃᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒃᑐᐊᔪᑦ ᐱᔾᔪᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᑕᒪᑦᓱᒧᖓ ᑕᐃᔭᐅᓪᓗᓂ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓂᑦ ᐱᓕᕆᕕᖏᓐᓂᒃ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔭᐅᖅᑐᐃᓪᓗᑎᒃ ᐅᑯᐊ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃ ᑎᒥᖓᑦᑕ ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᑐᖏᓕᐊ, ᔭᐃᒻᔅ ᐃᑦᑐᓗᒃ, ᑎᒍᓗᒍ ᑕᒪᑦᓱᒧᖓ ᐱᕕᒃᓴᐃᑦ ᓱᓕᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᒃᑐᖅᓯᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂᒃ, ᖃᑕᖑᑎᒌᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ …

ᑕᑯᒃᒪᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᐅᓚᔾᔭᒃᑕᐅᒋᐊᖅᓯᒪᔪᓂ