ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓᑦᑕ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᑲᐃᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᑲᔪᖅᓯᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐊᐱᖅᑯᑕᐅᒐᔪᒃᑐᑦ (ᐸᖁᓇᐅᑕᐅᒐᔪᒃᑐᑦ)

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓᑦᑕ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᑲᐃᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᑲᔪᖅᓯᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐊᐱᖅᑯᑕᐅᒐᔪᒃᑐᑦ (ᐸᖁᓇᐅᑕᐅᒐᔪᒃᑐᑦ)
ᐱᒋᐊᕐᓂᖓ
ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓᑦ ᐃᑲᔪᖅᓯᔾᔪᑎᖃᕐᒪᑕ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ – 19-ᒧᑦ ᖃᓂᒪᓂᖏᓐᓂ, ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᑲᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᓄᑦ ᐅᓪᓗᓄᑦ 14-ᓄᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖃᖅᑐᒥᑦ ᖃᓂᒃᓴᖅᑐᕕᓂᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ 19-ᒥᒃ ᖃᓂᒪᔪᑦ. ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᖅ ᒪᓕᒃᑐᐃᓐᓇᐅᔭᕆᐊᖃᕋᑦᑕ ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐅᔪᑦ (CPHO) ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓯᒪᔪᖅ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᐅᔪᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐃᒡᓗᖃᖅᑐᓕᒫᓐ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᑲᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᓂᑦᑕᐃᓕᓗᑎᒃ ᒪᓕᒐᖏᓐᓂᒃ ᒪᓕᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ 19-ᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐱᕆᔭᐅᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᓂᑦᑕᐃᓕᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᑲᐃᓐᓇᖁᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᓕᖅᑐᒧᑦ ᖃᓂᒋᔭᐅᓂᑰᓂᖏᓐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ 19-ᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᕆᔭᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᕈᕕᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᒪᓕᒐᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᒪᓕᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᐳᑎᑦ.
ᑖᒃᑯᐊ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᔪᓄᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᐅᔪᑦ ᑐᕌᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᖅᓯᔾᔪᑕᐅᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᖏᑦ ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᐃᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ. …

ᑕᑯᒃᒪᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᐅᓚᔾᔭᒃᑕᐅᒋᐊᖅᓯᒪᔪᓂ