ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᑦᑕ ᒥᓵᓄᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᓐᓂ ᑎᑎᖅᑑᔭᖅᓯᒪᔪᑦ

ᐃᓕᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᑲᓲᒪᓂᖓᑦᑕ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᑦᑕ ᐊᓯᖏᑦᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᑦ, ᓇᕿᓪᓗᒍ ᐅᓇ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᑦᑕ ᑎᑎᖅᑑᔭᖅᓯᒪᔪᖏᓐᓃᑦᑐᖅ:

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᓐᓂ ᑎᑎᖅᑑᔭᖅᓯᒪᔪᑦ.

ᐃᓄᐃᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓅᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᑯᐊ ᐃᓂᓪᓚᒃᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓇᓱᒃᑐᓄᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐅᑯᐊ ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᓂ.