ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᑦᑕ ᒥᓵᓄᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᑦ ᖃᐅᔨᓴᑦᓯᐊᓲᖑᕗᖅ ᓱᓕᓂᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑖᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒻᒪᕆᐅᑉ ᑲᔪᓯᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ. ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐅᖅᓰᓯᒪᒻᒪᑕ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᓂᒃ ᑕᐃᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᑐᖃᕐᒥᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᑦᓴᖏᓐᓄᓪᓗ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒻᒪᕆᒻᒥ. ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᑦ ᓄᓇᐅᑉ, ᐃᒪᐅᑉ, ᐆᒪᔪᐃᓪᓗ ᐱᒻᒪᕆᐹᓘᕗᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ. ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᑦ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᓯᓲᖑᕗᖅ ᐊᐅᓚᑦᓯᑦᓱᓂᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᒍᒥᐊᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒻᒪᕆᖓᓂ ᖃᐅᔨᓴᑦᓯᐊᖅᓱᑎᓪᓗ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᓗ ᒐᕙᒪᐃᑦ ᑎᑭᐅᑎᑦᓯᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᑲᒪᒋᔭᕆᐊᖃᖅᓯᒪᔭᒥᓄᑦ.

ᐃᓕᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᑲᓲᒪᓂᖓᑦᑕ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᑦᑕ ᐊᓯᖏᑦᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᑦ, ᓇᕿᓪᓗᒍ ᐅᓇ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᑦᑕ ᑎᑎᖅᑑᔭᖅᓯᒪᔪᖏᓐᓃᑦᑐᖅ:

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᓐᓂ ᑎᑎᖅᑑᔭᖅᓯᒪᔪᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓅᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᑯᐊ ᐃᓂᓪᓚᒃᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓇᓱᒃᑐᓄᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐅᑯᐊ ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᓂ.