ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᓂᒥᒃ ᐱᑕᖃᓛᓕᖅᐳᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ

ᐊᐅᒍᔅᑦ 19, 2019 — ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕆᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ — ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ, ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ, ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᔭᐅᕙᒃᑐᑦ ᑲᓇᑕᒧᑦ

ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᐃᓚᓐᓇ, ᐱᑎᑦᑎᕙᖕᓂᖅ ᐱᐅᓂᖅᓴᒥᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᐱᑎᑦᑎᕙᖕᓂᖅ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᐅᔪᓄᑦ  ᓈᒻᒪᒃᑐᒥᒃ, ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᖃᓂᓐᓂᖅᓴᒥᒃ, ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖅᑐᒥᒃ, ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᖏᓐᓇᕈᓐᓇᖅᑐᒥᒡᓗ.

ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᕙᒃᑐᖅ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᒐᕙᒪᒋᔭᐅᔪᕐᓗ ᑲᓇᑕᒥᐅᓄᑦ ᑲᑎᓚᐅᖅᐳᑦ ᐊᑎᓕᐅᕆᔭᖅᑐᖅᖢᑎᒃ ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᓂ ᐅᖃᖅᓯᒪᒻᒪᕆᑦᑐᒥᒃ ᐱᓇᔪᒍᒪᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓴᓇᕙᐅᓛᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓛᕐᓂᖓᓄᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᓇᔭᖅᑐᒥᒃ ᑖᓐᓇᓗ ᐱᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᖢᓂ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᐃᕆᓯᒪᔾᔪᑕᐅᓕᖅᐸᒃᑐᓄᑦ ᐊᒃᓱᕈᓐᓇᕐᓂᐅᓕᖅᐸᒃᑐᒧᓪᓗ.

ᐊᒥᓱᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐊᒃᓱᕈᐃᓐᓇᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᓱᓕ ᐊᒃᑐᖅᓯᓂᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᖃᖓ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᓚᐅᖅᓄᑦ ᐃᓄᒃᑖᕆᔭᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓄᓪᓗ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᓪᓚᕆᒃᑐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐅᐃᕆᓯᒪᔾᔪᑕᐅᓕᖅᐸᒃᑐᓄᑦ ᐋᖓᔮᕈᑕᐅᓕᖅᐸᒃᑐᓄᓪᓗ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᓯᓂᕐᒧᑦ.  ᑖᓐᓇ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᖃᓄᙱᑦᑐᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᒃᒧᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᖅ ᐱᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐊᔾᔨᖐᙱᑦᑐᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᐅᕝᕕᐅᓂᕐᒥᒃ ᒪᒥᓴᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᓕᕆᕝᕕᖃᖔᓕᕐᓕᕐᓂᒃ ᑭᐅᓯᔾᔪᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐅᐃᕆᓯᒪᔾᔪᑕᐅᓕᖅᐸᒃᑐᓄᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᓯᔪᓄᓪᓗ, ᑕᒪᓐᓇᓗ ᑐᙵᕕᖃᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᖢᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᕐᒥᑎᒍᑦ ᐊᑐᖅᐸᒃᑕᒥᑎᒍᑦ ᐊᓐᓂᕆᔭᒥᑎᒍᓪᓗ.  ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᕝᕕᖕᒥ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᔭᐅᕙᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓂᐊᕆᕗᑦ. ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᕗᖅ ᐊᑕᖏᑦᑎᐊᖅᖢᒍ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᒥᒃ ᐃᓚᖃᖅᖢᓂ ᓄᓇᒦᖦᖢᓂ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᕐᒥᒃ ᒪᒥᓴᕐᓂᕐᒥᒡᓗ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᕙᒃᑭᓪᓗᓂ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐊᔪᙱᓐᓂᖃᖅᑎᑦᑎᓕᕐᓂᕐᒥᒡᓗ.

ᑖᓐᓇ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᓂᒋᕙᐅᔪᖅ ᐃᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᑐᙵᓱᒃᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕆᕗᖅᑕᐅᖅ ᓯᖓᐃᔪᓂᒃ ᐊᕐᓇᓂᒃ ᓄᓇᕘᓕᒫᒥᑦ ᐱᑎᑦᑐᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ, ᑐᓴᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓴᖅᑐᓂᒡᓗ  ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᒪᒥᓴᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓄᑦ ᕿᑐᕐᙵᒃᓴᖅᑖᖓᑦ ᓱᓕ ᐃᓅᓚᐅᙱᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᑕᐃᒪᐃᑉᐸᑦ ᐃᑲᔪᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᒪᓂᒪᑎᑕᐅᔪᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᔭᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐃᑲᔪᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᑕᖃᖅᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᔪᒪᓂᕐᒥᒃ ᐃᒪᐃᑦᑐᒥᒃ ᓯᖓᐃᒋᔭᐅᓗᓂ ᐃᒥᐊᓗᖕᓄᒧᑦ ᖃᓄᕈᓘᔭᖅ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᕙᒃᑐᒧᑦ (FASD−ᒧᑦ).

ᑖᓐᓇ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᖅ ᑭᐅᓯᕗᖅ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᒥᒃ ᐃᓗᓕᖃᐅᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ, ᓇᓂᕈᓘᔭᖅ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᐅᔪᒥ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᒪᒥᓴᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐋᖓᔮᕈᑕᐅᕙᒃᑯᑐᓂᒃ ᐊᑐᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᓄᓪᓗ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᑕᒪᓐᓇᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᓱᓕᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᖃᑎᒌᒃᓯᒪᓕᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᒥᓴᒋᔭᐅᔪᒥᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᓯᒪᔪᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖁᔨᓂᕐᒧᑦ #21 ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᓂᕐᒧᑦ ᑲᒥᓴᐅᑉ ᖃᓄᐃᓕᐅᖁᓯᒪᔭᖏᓐᓄᑦ #2−ᒧᑦ.  ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓯᒪᕗᖅ ᑐᙵᕕᖃᖅᑎᑕᐅᓗᓂ ᐱᐅᓇᔭᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕆᔭᐅᔪᒥᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᓐᓄᑦ ᒐᕙᒪᒋᔭᐅᔪᒧᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥᐅᓄᑦ ᕕᕗᐊᕆ 2018−ᒥ.

ᑕᒪᓐᓇ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᖅ ᐱᒋᐊᕐᕕᖃᖅᐳᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᓯᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓚᐅᖅᑐᓄᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑐᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ. ᓯᕗᓕᖅᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᐱᓕᕆᓂᕐᒥ ᓇᓗᙱᑦᑎᐊᕋᓱᒃᐸᒃᐳᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ−ᓯᕗᓕᖅᑎᖃᕐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑐᓴᐃᒪᔭᐅᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒡᓗ, ᐃᓚᖃᕐᓗᑎᒡᓗ ᐃᓚᒌᓂᒃ−ᑐᙵᕕᓕᖕᒥᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕙᓪᓕᐊᔪᒥᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᓴᙱᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᐃᓅᖃᑎᒌᒃᐸᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᓐᓂᕆᔭᖏᓐᓄᑦ.  ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᓂ ᐅᖃᐅᓯᖃᓪᓚᕆᖕᓂᖅ ᐱᓕᕆᔪᒪᓂᕐᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᕗᖅ ᐱᓕᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒍᒪᓂᕐᒥᒃ ᑕᒪᐃᓐᓂ  ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᕐᓗᒋᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᑐᑭᖃᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᓕᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑦᑎᐅᑎᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ, ᐅᔾᔨᕐᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᕐᓄᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑕᒪᒃᑯᐊᓗ ᑐᓴᐅᒪᓂᖃᖅᑎᑕᐅᕙᒃᖢᑎᒃ ᓴᙱᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓂᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖅᑎᒍᓪᓗ.

ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᓕᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒍᒪᕗᖅ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᓯᒪᔪᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ−ᑲᓇᑕᐅᓪᓗ ᑯᐃᓐ−ᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑎᖓᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᐸᖕᓂᕐᒥᒃ ᑲᔪᓯᓂᖃᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᒃᓴᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖅᐹᓄᑦ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᖅ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᓗ.

 

ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᑦ

“ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᑐᙵᓱᒃᑎᑦᑎᕗᖅ ᐱᕕᒃᓴᒥᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᐊᕐᓗᓂ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᓐᓂᒡᓗ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᓂᒋᔭᓇᖅᑕᖓᓐᓄᑦ ᐋᖓᔮᕈᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐊᑐᖅᐸᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᓄᓪᓗ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᑕᒫᓂ ᐊᑯᒃᓯᒪᓂᕐᒥ. ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᖅ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᐊᖅᐳᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᕐᓄᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᒃᓴᓂᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ, ᐃᑲᔪᖅᑐᕐᓗᒋᓪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒍᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ, ᐱᓕᕆᐊᖃᓕᖅᐸᖕᓂᕐᒥᒃ ᐱᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᕙᖕᓂᕐᒥᒡᓗ ᐋᖓᔮᕈᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᓯᕙᖕᓂᕐᒥᒃ ᑕᒫᓂ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ.

ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎ ᔫᐊᔾ ᕼᐃᒃᔅ

ᒥᓂᔅᑕ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᖓ

 

“ᐊᓂᒍᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑐᖃᕐᒥᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᐅᙱᑦᑐᓄᑦ ᐱᑖᖅᑎᑕᐅᓇᓱᖕᓂᓂᕐᓂᒥᒃ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᐱᐅᓛᓂᒃ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᕐᒥᒃ ᐃᓗᐊᖅᓴᖅᑕᐅᕝᕕᖕᒥᓗ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᕐᒥᒃ. ᑖᓐᓇ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᖃᓄᐃᙱᑉᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᖅ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓚᖏᓐᓄᓪᓗ, ᐃᓄᒃᑎᑑᖅᐸᒡᓗᑎᒃ, ᖁᔭᓐᓇᒦᒡᓗ ᑕᒪᕐᒥᑦᑎᐊᖅ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᕗᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᖏᓐᓄᑦ ᑕᒪᑐᒧᖓ. ᑖᓐᓇ ᐃᓂᒋᔭᐅᔭᐅᔪᖅ ᓴᓇᔭᐅᓂᐊᖅᐳᖅ ᐃᖃᓗᖕᓂ  ᓇᓗᙱᑦᑎᐊᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᓯᖓᐃᔪᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᕐᒥᒃ ᐊᑐᕈᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕆᓪᓗᑎᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᓯᖓᐃᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᕐᒥᒃ, ᑐᕌᕆᔭᖃᕐᓗᑎᒃ ᐱᑕᖃᖅᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᒃ ᓯᖓᐃᒋᔭᐅᓗᓂ ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᖃᓄᕈᓘᔭᖅ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᓕᖅᐸᒃᑐᓂᒃ. ”

ᐊᓗᑭ ᑰᑦᑎᖅ

ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᑦ

 

ᐅᓪᓗᒥ ᓯᕗᒻᒧᐊᖅᐸᓪᓕᐊᕗᒍᑦ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᔪᒪᓂᕐᒥᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᕐᓄᑦ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᙱᑦᑐᓂᒃ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᒡᓗ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᐅᕙᒃᑐᓂᒃ  ᖃᓂᒃᓴᕐᓂᖅᓴᐅᓗᑎᒃ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᐅᔪᒥᒃ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᑲᔪᓯᐊᑎᑕᐅᙱᓐᓇᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒡᓗ. ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᖅ ᐅᔾᔨᕐᓇᖅᓯᑎᑦᑎᕗᖅ ᖃᓄᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒍᓐᓇᕐᓂᑦᑎᓐᓂᒃ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔪᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕈᓐᓴᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ,”

ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᕐᔪᐊᖅ ᓴᐃᒧᔅ ᐅ’ᕇᒐᓐ, P.C., M.P.

ᑲᓇᑕᒥ ᒥᓂᔅᑕ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᓄᑦ

 

ᓱᓕᔪᑦ

 • ᐊᔪᖏᑦᑎᐊᕋᔭᕐᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᓂᒃ, ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᖃᖅᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᑎᒃᑯᑦ ᒪᓕᒃᖢᒍ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᓕᒃ 32 ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑏᑦ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᔪᖅ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᑐᙵᕕᒃᑰᕆᐊᕈᑎᓂᒃ:
  • ᑐᙵᕕᒃ #1: ᓄᓇᓕᖕᓂ ᖁᕝᕙᓯᒃᑑᔪᒥᒃ ᐃᓂᒃᓴᖃᖁᓪᓗᒋᑦ ᒪᒥᓴᕐᕕᓕᕆᓂᖅ ᑕᐃᒪᓕ ᐊᐅᓪᓛᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᒪᒥᓴᕆᐊᖃᑦᑕᕋᔭᖅᐳᑦ ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᑎᒡᓗ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᓯᖅᑕᐅᓂᖅ;
  • ᑐᙵᕕᒃ #2: ᒪᒥᓴᕐᕕᒃ ᐃᓂᖃᕐᓗᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂᒃ ᒪᒥᓴᐃᓂᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑐᔪᕐᒥᙱᒃᑲᓗᐊᖅᖢᑎᒃ ᒪᒥᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᑦ; ᐊᒻᒪᓗ
  • ᑐᙵᕕᒃ #3: ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕙᓪᓕᐊᓂᖅ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖃᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᓄᓇᒥ ᒪᒥᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᖕᒫᖅᓯᒪᕝᕕᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᒥᒃ.
 • ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᑕᐅᔾᔪᑎᑦ ᑐᓂᓯᒪᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᐊᑖᓂ ᓴᓇᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᑐᕋᓱᒋᐊᕐᓂᖅ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᖅᑐᓄᓪᓗ ᒪᒥᓴᐃᓂᖅ ᐱᔪᒪᔭᐅᓂᖏᑎᒎᖅᑐᑦ ᐊᑐᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᑦ ᓴᐳᒻᒦᓪᓗᓂ ᑖᒃᑯᓄᖓᑦᑎᐊᖅ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᓂ ᐱᔪᓐᓇᕈᑎᓕᖕᓄᑦ ᒪᓕᒃᓗᒋᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᒃᓴᖏᑕ ᐱᔭᕆᐊᓕᖏᑦ. ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᓈᒻᒪᓈᖅᑐᕐᓗ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐸᒃᐳᖅ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓄᑦ ᐱᓯᒪᓪᓚᕆᖕᓂᐊᓕᕐᓗᑎᒃ ᐱᔭᕿᐊᖃᖅᑕᒥᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᑮᓇᐅᔭᑎᒎᙱᑦᑐᕐᓗ ᑐᓐᓂᖅᑯᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ, ᐊᖑᒻᒪᑎᓗᑎᒡᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔭᒥᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᓪᓚᕆᒍᒪᔭᒥᓄᑦ.
 • ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᑦ ᑐᓐᓂᖅᑯᑕᐅᔪᖅ ᑎᑭᖦᖢᒍ $47.5 ᒥᓕᐊᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᐊᕐᓗᓂ ᖃᓄᐃᙱᑉᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᒥᒃ ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᕗᖅ ᐅᑯᓄᖓ:
  • 75%−ᒧᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ ᐊᑭᑐᔪᓄᑦ ᐊᑭᓄᑦ; ᐊᒻᒪᓗ
  • ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᐊᕐᓗᓂ ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᓂᒋᔭᔪᒥᒃ – ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᑕᓪᓕᒪᐃᑦ ᐊᓂᒍᐊᓪᓚᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑐᓐᓂᖅᑯᑕᐅᔪᒥᒃ ᑎᑭᖦᖢᒍ $9.7 ᒥᓕᐅᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ.
 • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐱᑎᑦᑎᓂᐊᖅᐳᑦ:
  • ᑎᑭᓪᓗᒍ 30% ᐅᖓᑖᓄᑦ ᑕᓪᓕᒪᑦ ᐊᕐᕌᒍᑦ ᐊᑭᑐᔫᑎᓄᑦ ᐊᑭᖏᓐᓂ ᒪᒥᓴᕐᕕᖕᒧᑦ;
  • 100% ᐊᑭᖏᑦ ᐊᒃᓱᐊᓂᓕᖕᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᖁᕝᕙᓯᒃᑑᔪᒥᒃ ᐃᓂᒃᓴᖃᖁᓪᓗᒋᑦ ᒪᒥᓴᕐᕕᓕᕆᓂᖅ ᑕᐃᒪᓕ ᐊᐅᓪᓛᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᒪᒥᓴᕆᐊᖃᑦᑕᕋᔭᖅᐳᑦ ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᑎᒡᓗ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᓯᖅᑕᐅᓂᖅ;
  • ᐃᑲᔪᕈᑎ ᐊᐅᓚᐃᓇᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᔾᔪᑎᓄᓪᓗ ᒪᒥᓴᕐᕕᖕᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑕᓗ ᐃᒡᓗᖏᓐᓄᑦ.
 • ᐅᓇ, ᒪᑭᒋᐊᖅᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖅᐸᖕᓂᖏᓐᓄᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᒋᔭᐅᔪᖅ ᐱᑎᑦᑎᕗᖅ $11.85 ᒥᓕᐊᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᑦ ᑕᓪᓕᒪᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᕙᖕᓂᕐᒧᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᒥᒃ ᐅᑯᓇᓂ, ᐃᓄᐃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᕙᖕᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᑐᙵᕕᒋᔭᐅᔪᒥᒃ.
 • ᑕᒪᓐᓇ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᖅ ᑕᖏᖃᖅᖢᓂ ᑕᑯᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᖃᓄᕆᑦᑐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᕈᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐅᔪᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕈᓐᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕆᔭᒥᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᕌᒐᓪᓗᐊᑕᖅᑐᒥᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᓇᔭᖅᑐᒥᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑐᓐᓴᕐᓂᕐᒧᓪᓗ.
 • ᑕᒪᓐᓇ ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᔪᖅ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᐊᖅᐳᖅ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᓕᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᔾᔨᖃᙱᑦᑐᓂ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑐᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᔾᔭᐅᓯᒪᔪᓄᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᓄᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᑎᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᓴᙱᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᖕᓂᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕆᔭᐅᔪᓂᓗ.

 

ᐊᒃᑐᐊᓂᓖᑦ ᐊᑕᓂᕆᔭᐅᔪᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ

ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᒻᒥᓃᖅᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᑦ

 

– 30 –

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᔪᑦ, ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐅᖅᑏᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᖢᑎᒃ:

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ

ᐋᓕᓴᓐ ᒍᕆᕕᓐ

ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

867-975-5949

 

ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ

ᒪᓚᐃᔭ ᒥᑭᔾᔪᒃ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓚᐅᑲᒃᑐᖅ

867-975-4900

 

ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ

ᖃᔮᖅ ᐃᐅᔅᐅᐊᑦ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨᒻᒪᕆᒃ, ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂ

867- 975-4900

ᑭᐊᕕᓐ ᑏᒍᓪ

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎ

ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᕐᔪᐊᖅ ᓴᐃᒧᔅ ᐅ’ᕇᒐᓐ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓ

ᑲᓇᑕᒥ ᒥᓂᔅᑕ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᓄᑦ

873-354-0987

 

ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᑦ

ᑲᓇᑕᒥ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑏᑦ ᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ

819-953-1160

ᑐᓴᐅᒪᖃᑕᐅᒋᑦ:

ᐅᖃᖃᑕᐅᖃᑦᑕᕆᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ:

 

ᑐᐃᑐ: GovCan – ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ

ᕙᐃᔅᐳᒃ: GovCan – ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦs

Instagram: @gcindigenous

 

Download (PDF, 137KB)