ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᖁᕕᐊᒋᔭᓖᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖓᓂᒃ ᐱᕕᒃᓴᖃᕈᓐᓇᕈᑎᒃᓴᖓᓂᒃ ᐊᔾᔨᐅᑎᑕᐅᓂᒃᑯᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᓂᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᑐᐃᕕᒃᑰᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᓯᕗᒧᐊᒃᐸᓪᓕᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒥ

(ᒫᑦᓯ 3, 2023, ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ) ᒫᑦᓯ 2, 2023-ᒥ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖓ ᓴᖅᑮᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒥᓂᒃ ᕿᐱᓗᓐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ (GN) ᐃᒋᑦᓯᒐᓱᐊᕐᓂᖓᓂᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᑎᑦᓯᒍᑎᒥᒃ ᐃᓱᓕᑦᓯᓇᓱᐊᕈᑎᒥᒃ ᐊᔾᔨᐅᙱᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᑎᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᖏᓐᓂ ᑐᙵᕕᖃᖅᑐᑎᒃ ᐱᑕᖃᙱᓐᓂᖓᓄᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ. ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐱᒋᐊᕈᑎᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒨᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐃᓚᖃᖅᑐᑎᒃ ᒪᕐᕈᐃᓐᓂᒃ ᐃᓚᒌᓐᓂᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓪᓗᑎᒃ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐃᓄᓐᓂᒃ. ᐊᐱᖅᑯᑎᖓ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒥᒃ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᖁᔨᓪᓗᓂ ᑖᒃᑯᑎᒎᓇ ᑲᓇᑕᒥ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑦ ᐃᓱᒪᖅᓱᕈᓐᓇᓂᕐᒧᓪᓗ ᑐᙵᕕᖏᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑎᒃᓴᒥᒃ ᐊᔾᔨᐅᙱᑎᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ ᖁᓕᑦ ᐊᕐᕌᒍᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕋᓱᐊᖃᑦᑕᖅᓯᒪᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖃᖅᓯᒪᙱᑦᑐᒥᒃ.

ᐅᑭᐊᑦᓵᖑᕋᑖᖅ, ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨ ᐹᓪ ᕙᐃᓴᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖓᓂ ᓈᓚᓚᐅᖅᑐᖅ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᐊᐃᕙᔾᔪᑎᖏᓐᓂᒃ ᑕᒪᒃᑮᒃ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒨᑎᑦᓯᓯᒪᒍᑎ ᑲᔪᓯᒋᐊᖃᕐᒪᖔᖅ ᐃᖅᑲᑐᖅᑕᐅᒍᑕᐅᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓴᒃᑯᑕᐅᓗᓂ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒥᒃ ᐃᓘᓐᓈᑦ ᑐᖔᓂ ᐃᖅᑲᑐᖅᑕᐅᓂᐅᑉ.

ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᖁᐊᖅᓵᕈᑎᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᐃᕙᔾᔪᑎᖏᓐᓂᒃ. ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᐃᕙᔾᔪᑎᒋᓚᐅᖅᑕᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᔾᔨᐅᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᙱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑖᒃᑯᑎᒎᓇ ᑲᓇᑕᒥ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑏᑦ ᐃᓱᒪᖅᓱᕈᓐᓇᐅᑏᓪᓗ ᑐᙵᕕᖏᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᔾᔨᐅᙱᑎᑕᐅᙱᓂᕐᒧᑦ ᑖᑦᓱᒧᖓ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅ. ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᐃᕙᔾᔪᑎᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑦ ᐃᓱᒪᖅᓱᕈᓐᓇᐅᑏᓪᓗ ᑐᙵᕕᖓ ᑖᒃᑯᓂᖓᑐᐊᖅ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᔪᖅ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᐊᔾᔨᐅᙱᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ, ᑕᕝᕗᖓ, ᐊᐃᕙᔾᔪᑎᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᑎᑦᓯᓂᖅ ᐃᒋᑕᐅᒋᐊᓕᒃ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᙱᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᑐᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ.

“ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖓ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒻᒨᑎᑦᓯᒍᑎ ᓴᒃᑯᑕᐅᒋᐊᖃᙱᑦᑐᖅ ᐅᔾᔨᓇᖅᑐᖅ ᓇᓗᓇᐃᕈᑕᐅᒻᒪᑦ ᐃᖅᑲᑐᖅᑕᐅᑎᑦᓯᒍᑎ ᓯᕗᒧᐊᒍᓐᓇᓯᐊᕐᓂᖓᓂᒃ. ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐱᓇᓱᐊᖏᓐᓇᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᓱᖅᑯᐃᑎᑦᓯᒍᑎᒃᓴᒥᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ − ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᓕᓵᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᓐᓄᑦ 12-ᒧᑦ − ᐊᔾᔨᐅᖏᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓱᒪᖅᓱᕈᓐᓇᖏᓐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒥᒃ ᐊᑕᔪᒥᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᒍᑦ ᐃᓄᓯᕐᒥᓂᒃ. ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃ ᑐᙵᓱᑦᑎᑕᐅᒐᓗᐊᖅᑐᓂ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᔾᔭᐃᒋᐊᕈᑎᖓ ᓴᒃᑯᐃᖁᔨᓂᕐᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᒃᑲᓂᕐᒥᒃ ᑭᖑᕙᕆᐊᕈᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᑭᖑᕙᖅᑎᑕᐅᒋᐊᖃᙱᒻᒪᕆᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᑖᓐᓇ ᐱᖕᒪᕆᐅᔪᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒨᑎᑦᓯᒍᑎ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᐊᓗᑭ ᑰᑦᑎᖅ, ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ.

ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᑐᙵᓱᑦᑎᑦᓯᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᐅᑉ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖓᓂᒃ ᓈᓚᒍᒪᓪᓗᓂ ᐊᑕᖏᖅᑐᒥᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒦᑎᑦᓯᒍᑎᒥᒃ, ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᐊᓪᓗᐸᓪᓕᐊᓂᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᕕᓕᒫᒥᒍᑦ ᓱᖅᑯᐃᑎᑦᓯᒍᑎᒃᓴᒥᒃ ᐊᔾᔨᐅᙱᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᒃ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᑕᖃᕐᓂᖓᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᐊᓯᔾᔨᕆᐊᓕᒃ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑎᑕᐅᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᑲᔪᓯᓂᖅᓴᐅᖃᑦᑕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔪᓯᐊᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᐅᑉ ᐊᐅᓚᓂᖓᒍᑦ ᑎᒍᓯᓯᒪᔪᒥᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᓂᓪᓗ.

-30-

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᑭᐊᕙᓐ ᑲᑉᓗᑦᓯᐊᒃ

ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ, ᑐᙵᕕᒃ

ᐅᖄᓚᐅᑖ: (867) 975-4900/ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ: 1-888-646-0006

Download (PDF, 91KB)