ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᖓᔫᖅᑲᖓᑕ ᑐᒡᓕᖓᓂᒃ ᐅᓪᓗᒥ

(ᑎᓯᐱᕆ 11, 2018 – ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ) ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᓐᓄ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᖓ ᓈᑦᓯ ᖃᕆᑕᖅ−ᓕᓐᑎᐊᓪ ᐅᓪᓛᖅ ᑐᓴᕐᑎᑎᖃᐅᕗᖅ ᓂᕈᐊᕐᕖᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᒃᑲᓂᖃᐅᒻᒪᑕ ᐅᕐᓱᕐᑑᕐᒥ 10-ᒥ 4-ᒧᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᓂᕈᐊᕆᐊᕐᑐᕐᕕᖃᖅᑐᑎᒃ ᓇᑦᑎᓕᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᕕᖓᓂ.
ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᑦ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥ ᒪᑐᓯᒪᐃᓐᓇᖃᐅᔪᑦ ᓯᓚᕈᔫᓂᖓᓄᑦ ᐅᓪᓗᒥᓕᒡᒪᑦ ᑎᓯᑉᐱᕆ 11.
ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ ᐃᕈᐊᕆᐊᕈᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᓂᕈᐊᕆᐊᖅᑐᕐᕕᐅᓚᐅᕐᑐᓂ ᑭᖑᕙᖅᑎᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᑦᑕᐅᓛᕐᓗᑎᒃ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥ ᓯᓚᖓ ᐱᐅᓯᒃᐸᑦ.
ᖃᐅᑉᐸᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᒪᖔᑕ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ ᑐᓴᕐᑎᑦᑎᓛᕐᒥᔪᑦ.
ᓈᓴᐃᕙᓪᓕᐊᒍᑕᐅᔪᑦ ᓴᖅᑭᔮᕐᑎᑕᐅᓂᐊᕐᑐᑦ ᖃᐃᕐᕆᕕᖓᓂ ᐅᕘᓇ www.tunngavik.com ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᕐᐸᑕ ᓯᓚ ᐱᐅᓯᒃᐸᑦ.
ᔭᐃᒥᓯ ᐃᑦᑐᓗᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐲᑕ ᐅᕼᐅᒃᑲᓐᓄᐊᖅ ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᑐᖏᓕᖓᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓇᓱᐊᕐᒪᑎᒃ ᓂᕈᐊᕐᓇᑎᓪᓗᒍ.
-30-

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᓱᓕ:
ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᑦ
ᐅᖄᓚᐅᑦ:
ᐅᖓᓯᒃᑐᒥᒃ ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᖅ: