ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑕ ᑐᒡᓕᐊᓄᑦ ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᖑᕐᓇᖅ ᒪᑐᐃᖅᑐᖅ

(ᓄᕕᐱᕆ 1, 2022, ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ) ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᓯᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᑐᒡᓕᐊᓄᑦ ᑏᓰᒻᐱᕆ 12, 2022.

ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᓕᐅᕐᓇᖅ ᒫᓐᓇ ᒪᑐᐃᖓᓕᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑐᓛᖅᑐᖅ ᑕᓪᓕᒥᕐᒥ, ᓅᕙᐃᒻᕙ 4, 2022 ᖃᐅᔨᓴᐅᑦ/ᓯᕿᖑᔭᖅ 5-ᒥ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ.

ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᓕᐅᕈᑏᑦ ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᐅᒍᒪᔪᓄᑦ ᐱᔭᑦᓴᐃᑦ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒻᒥᒃ (CRO), ᐊᔮᔮ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ (CRO ᐊᓪᓚᕝᕕᖓ), ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓᓂᒃ.

ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᐅᒍᒪᒍᕕᑦ, ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓂᒃ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᙱᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᖅᑖᕆᐊᖃᕋᔭᖅᑐᑎᑦ ᑕᖅᑭᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐱᔭᐅᖃᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᙳᕈᒪᔾᔪᑎᓐᓄᑦ. ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᓕᐊᖑᔪᑦ ᑲᒪᒋᐊᑦᓴᐅᑎᒋᖁᔭᐅᔪᑦ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ. ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᙳᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑏᑦ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᒋᐊᓖᑦ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒻᒧᑦ CRO ᓅᕙᐃᒻᕙ 4, 2022 ᖃᐅᔨᓴᐅᑦ/ᓯᕿᕐᖑᔭᖅ 5-ᒥ ᓄᓇᓖᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑖᒍᑦ.

-30-

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕐᕕᒃᓴᑦ:

ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ                   ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᑉ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓ

ᓈᓐᓯ ᖃᕆᑕᖅ−ᓕᓐᑎᐅ                 ᓈᑎᐊ ᓯᑰᓐ

ᐅᖄᓚᐅᑖ: 1-888-538-0462            ᐅᖄᓚᐅᑖ: 867-979-1484

ᓱᒃᑲᔪᒃᑰᕈᑖ: 867-979-1487             ᓱᒃᑲᔪᒃᑰᕈᑖ: 867-979-1487

Download (PDF, 50KB)

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᓱᓕ:
ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᑦ
ᐅᖄᓚᐅᑦ:
ᐅᖓᓯᒃᑐᒥᒃ ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᖅ: