ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᐊᓂᑦᑕᐃᓕᑎᑕᓄᑦ ᓱᓇᖃᕈᑎᒃᓴᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19-ᒧᑦ

(ᓄᕕᐱᕆ 23, 2020, ᐃᖃᓗᐃᑦ ) ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ (ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ) ᑐᓴᕐᑎᑦᑎᒍᑎᖓ ᐊᓂᑦᑕᐃᓕᑎᑕᓄᑦ ᑭᓱᖃᕈᑏᑦ ᐃᑲᔪᕈᑕᐅᓂᐊᕐᑐᑦ ᑭᓱᐃᒍᑎᓯᒪᖁᓇᒋᑦ ᓄᓇᕗᖕᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19-ᒧᑦ. ᐊᓂᑦᑕᐃᓕᖁᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑭᓱᐃᒍᑎᑦᑕᐃᓕᒪᒍᑏᑦ ᐱᔭᐅᕙᓐᓂᐊᕐᐳᑦ ᓄᓇᕗᖕᒥ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓕᕐᑐᓄᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᓇᖅ−19−ᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᑖᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᕝᕙᓗ ᐊᓂᑦᑕᐃᓕᑎᑕᐅᓯᒪᖁᔭᓄᑦ ᐅᓪᓗᓂᒃ 14-ᓂᒃ ᖃᓂᒋᔭᖃᖅᑐᒥᓂᕐᓄᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᓇᕐᑐᒥᒃ ᐋᓐᓂᐊᓕᖕᒥᒃ.

ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᑎᓕᐅᕆᕗᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᒪᓕᑦᑎᐊᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑎᑕᖏᓐᓂᒃ ᓘᑦᑖᑉ/ᐃᓱᐊᕐᓴᐃᔨᐅᑉ.

ᐊᓂᑦᑕᐃᓕᑎᑕᓄᑦ ᑭᓱᖃᕈᑏᑦ ᐊᑑᑎᖃᕈᒫᕐᓂᐊᕐᐳᑦ ᐃᑲᔪᕈᑕᐅᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᖕᒥᐅᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᖏᕐᕋᕐᓯᒪᐃᓐᓇᓂᐊᕐᒪᑕ. ᑭᓱᖃᕈᑏᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓂᑭᒃᓴᖁᑕᐅᔪᓐᓇᓂᐊᕐᒪᑕ, ᓴᓗᕐᒪᕐᓴᐃᒍᑎᓂᓪᓗ, ᒪᑐᐊᕐᓂᕐᓗ, ᓄᓇᑕᕌᕐᓄᑦ ᐊᑑᑎᖃᖅᑎᑕᐅᓲᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᓱᕈᓯᓐᓄᑦ. ᑭᓱᖃᕈᑎᑦ ᐊᔾᔨᒌᖃᑦᑕᔮᙱᑦᑐᑦ ᐃᒡᓗᒥᐅᖃᑎᒌᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓯᓯᒪᒍᑏᑦ ᐱᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᓐᓂᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ.

ᓄᓇᓖᑦ ᓄᓇᖅᑲᑎᒋᔭᓂᒃ ᐊᐃᑦᑐᐃᔪᖃᖅᓯᒪᔪᑦ, ᑐᒃᓯᕋᕈᑎᓕᐅᕆᐊᑐᙱᑦᑐᑦ, ᐱᖃᑕᐅᓪᓗᓂ ᐊᕐᕕᐊᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ. ᑐᙵᕕᒃᑯ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᐳᑦ ᕼᐊᒪᓚᒃᑯᖏᓐᓂᒃ ᐊᕐᕕᐊᑦ ᐊᒻᒪ ᑯᐊᐸᒃᑯᓐᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᓴᐃᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᓄᐊᓯᒪᔪᓂᒃ ᓱᓇᖃᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑲᑎᑦᑎᕆᓯᒪᓕᖅᐳᑦ $125,000−ᓂᒃ ᓂᐅᕕᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᓱᓇᖃᕈᑎᓂᒃ.

ᓄᓇᓖᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᕕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᕐᑐᖅᑕᖃᕆᐊᖏᑕ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ  ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ, ᐊᓂᑦᑕᐃᓕᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑭᓱᖃᕈᑎᑖᕈᒪᔾᔪᑏᑦ ᑎᑎᕋᕆᐊᓖᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔭᕆᐊᑐᙱᑦᑐᑦ ᐃᓱᐊᕐᓴᐃᔨᒧᑦ.

ᐊᓯᖏᑦ ᓄᓇᕗᖕᒥ ᑕᒪᐃᑕ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖃᖅᑐᑦ ᓄᓇᕘᑉ ᓯᓚᑖᓂ ᐊᑎᓕᐅᖅᑎᑦᑎᓯᒪᔭᕆᐊᓖᑦ ᐃᓱᐊᕐᓴᐃᔨᒥᒃ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐊᓂᑦᑕᐃᓕᑎᑕᓄᑦ ᓱᓇᖃᕈᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᖏᓐᓂᒃ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᓄᓇᑦᓯᓐᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᒃ ᐅᕝᕙᓗ ᐊᐅᓪᓚᑎᑦᑎᕕᓗᒋᑦ ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓᓄᑦ ᐅᕗᖓ COVID-19@tunngavik.com. ᑭᓇᐅᓃᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᖁᓇᒍ, ᓱᓇᖃᕈᑎᒃᓴᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᕈᑏᑦ ᑐᓂᔭᐅᓂᐊᖏᓚᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑖᓐᓇ ᐃᓄᒃ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᓯᒪᒃᐸᑦ ᓄᓇᒥᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥᒃ ᐅᕝᕙᓗ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᓇᕐᒧᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓᒍᑦ ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ ᑐᒃᓯᕋᕈᑎᓕᐅᕈᑎᓂᒃ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᓂᒃ ᐱᔪᒪᒃᐸᑦ. ᐱᔭᐅᔪᑦ ᑐᑭᓯᓯᒪᒍᑏᑦ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐅᑕᐅᓂᐊᙱᑦᑐᑦ.

ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᐃᓱᒪᕐᓲᑕᐅᖕᒪᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᑎᑕᐅᔪᒪᙱᒃᑯᑎᒃ ᓱᓇᖃᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᓱᒪᕐᓱᕐᑐᑦ.

ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐃᓄᑐᐊᖑᑎᑕᓄᑦ ᓱᓇᖃᕈᑎᑦ ᐋᖅᑭᓱᕐᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᐱᖃᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᒃ ᐃᖃᔪᕈᑎᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᕈᑎᓂᒃ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᐳᑎᑦ ᐅᕙᙵᑦ:

ᒪᓚᐃᔭ ᒥᑭᔾᔪᒃ

ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᖅ

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ

978-975-4900 ᐊᑭᓕᕆᐊᖃᙱᑦᑐᖅ: 1-888-646-0006

www.tunngavik.com

 

Download (PDF, 227KB)

Download (PDF, 141KB)