ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᑕᐅᔪᖅ ᐸᐃᑉᐹᖅ ᓴᒃᑯᑕᐅᔪᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᒻᒥᓃᖅᑕᐃᓕᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑏᑦ

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᐄᑉᐳᕉᓪ 14, 2009) ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᑦ, ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᓄᓇᕗᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓴᒃᓯᒪᖏᑦ ᐃᓅᓯᕐᒥᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᓴᒃᑯᐃᖅᑲᐅᒻᒪᑕ ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᑎᒥᒃ ᐸᐃᑉᐹᒥᒃ ᑕᐃᔭᐅᔪᒥᒃ ᐊᑐᕐᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒥᒃ ᐊᑑᑎᓂᕐᒥᓪᓗ ᑐᓐᖓᕕᐅᓗᓂ ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᒧᑦ: ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᑕᐅᔪᖅ ᐃᒻᒥᓃᕐᑕᐃᓕᒪᓂᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᑕᐅᔪᖅ ᐸᐃᑉᐹᖅ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᕗᖅ ᐊᐅᓚᔾᔭᒋᐊᕐᓂᐅᔪᓂ ᑲᑎᖅᓱᐃᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓂᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᒃ ᓱᓇᐃᑦ ᐃᓚᒍᑦᓯᐅᑎᓯᒪᒋᐊᖃᕐᒪᖔᑕ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ, ᐃᓗᓕᖅᑐᔪᒥ ᐃᒻᒥᓃᖅᑕᐃᓕᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂ.

ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᑕᐅᔪᖅ ᐸᐃᑉᐹᖅ ᐊᒥᖅᑲᐅᔾᔨᔪᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦ ᐃᓕᒍᑎᒋᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᓱᒻᒪᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᒻᒥᓃᕈᒪᓂᕐᒦᓕᖃᑦᑕᕐᒪᖔᑕ, ᓱᓴᐃᓪᓗ ᐊᑑᑎᖃᖅᑐᖅᓯᐊᖑᓯᒪᒻᒪᖔᑕ ᐃᓄᐃᓴᓪᓕᕚᓪᓕᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᒻᒥᓃᖅᐸᑦᑐᓂᒃ.

ᐃᓚᒍᑦᓯᐅᑎᓗᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓄᑦ, ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᑕᐅᔪᑦ ᐸᐃᑉᐹᑦ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐃᓚᒍᑕᓕᒃ: ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᔪᖅ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᒻᒥᓃᕐᓂᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ 1960-ᒥᒃ 2008-ᒧᑦ, ᐊᐃᑉᐸᖓ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᑎᔪᖅ ᐃᓘᓐᓈᒍᑦ ᐃᒻᒥᓃᖅᑕᐃᓕᓂᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐅᓚᕕᒋᐊᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᒃᓴᓂᒃ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ 1994-ᒥᒃ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖓᔪᐊᑦ ᓇᐃᓪᓕᑎᖅᓯᒪᔪᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦ ᐃᓕᑉᐹᓪᓕᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐃᒻᒥᓃᕐᓂᐅᑉ ᒥᑦᓵᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ.

ᑐᓐᖓᕕᒋᑦᓱᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᑦ ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓂᐅᔪᓪᓗ, ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦᑐᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᔪᑦ ᐅᑯᓇᓐᖓᑦ ᐊᐅᓚᔾᔭᒋᐊᕈᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᐃᓚᒍᑦᓯᐅᑎᓯᒪᒍᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᒻᒥᓃᖅᑕᐃᓕᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᑎ

  • ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᒐᕙᒪᐃᑦ ᑐᕌᒐᖃᕐᓂᖅᓴᐅᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᓂᖅᓴᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᒻᒥᓃᖅᑕᐃᓕᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ.
  • ᒪᒃᑯᑦᑐᑦ – ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᑦᑐᖁᑎᒋᓐᓂᖅᐹᕗᑦ – ᓴᒃᑯᖃᑦᓯᐊᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᑖᕐᓗᑎᒃ ᐊᓐᓇᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑯᑦ ᐃᓅᓯᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑲᐅᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᑉᐱᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ, ᐃᒻᒥᓃᕐᓂᐅᓴᓂᐅᔪᓂᒃ ᐃᑉᐱᒍᓱᓐᓂᕐᒥᒃ.
  • ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᐃᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ “ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᕆᔨᕈᕈᓐᓇᖅᑐᑦ” ᓴᒃᑯᖃᕐᓗᑎᒃ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕆᔭᒥᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒍᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᑦᑐᓂᒃ – ᑲᓱᖅᑎᓪᓗᒋᓪᓗ ᐃᑲᔪᖅᓯᔪᑦᓴᓄᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑎᓄᓪᓗ ᐱᔭᕆᐊᓕᖏᓐᓄᑦ.
  • ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᖅ ᐃᓱᒪᒨᖓᔪᓄᓪᓗ ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑏᑦ ᓴᓐᖏᓕᖅᐹᓪᓕᕈᓐᓇᖅᑐᑦ.
  • ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᑐᓐᖓᕕᓖᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦᑐᑦ ᐊᐅᓚᔾᔭᒋᐊᕈᑕᐅᔪᓪᓗ ᐃᑲᔪᖅᓯᔭᐅᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ.
  • ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᕕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᑲᓐᓂᕐᓂᒃ ᐃᒻᒥᓃᖅᑕᐃᓕᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ.
  • ᐃᓕᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᑐᒍᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ, ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᔪᓂᓪᓗ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᖅᑐᓂᒃ, ᐃᒻᒥᓃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᐅᓯᐅᕙᑦᑐᓂᒃ ᓄᓇᓄᒻᒥ – ᓱᒍᓐᓇᖅᑭᑕ ᐱᕚᓪᓕᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓗᒋᑦ ᐊᓐᓇᒍᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓚᒋᔭᕗᑦ.

ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᑕᐅᔪᖅ ᐸᐃᑉᐹᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒨᖓᔪᖏᓐᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑯᓇᓐᖓᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦᑐᓂᒃ:

ᔮᒃ ᕼᐃᒃᔅ ᓇᑖᓐ ᐅᕙᑦ ᔨᐊᓯ ᒪᐃᒃ
ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᑦ ᐃᓴᒃᓯᒪᖏᑦ ᐃᓅᓯᕐᒥᒃ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᕕᑦᓴᖅ:

ᐊᒪᓕ ᕗᑦᔅ
ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᑲᐃᓐᓇᖅᑐᖅ ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ
ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᑦ
ᐅᖄᓚᐅᑖ: (867) 975-4900 ᐊᑭᖃᓐᖏᑦᑐᖅ: 1-888-646-0006

www.tunngavik.com

NR 09-05 SPS INUK Suicide Prevention Strategy (pdf)