ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓᑕ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᓂᖓ ᐃᖃᓗᓐᓂ, ᓄᓇᕘᒥ ᐊᒃᑑᕙ 19, 2015

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓᑕ
ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᓂᖓ
ᐃᖃᓗᓐᓂ, ᓄᓇᕘᒥ
ᐊᒃᑑᕙ 19, 2015

• ᑲᑎᒪᒋᐊᖁᔨᓕᕐᓂᖅ
• ᑲᑎᒪᓂᐅᑉ ᑐᑦᓯᐅᔾᔭᐅᓂᖓ
• ᑐᙵᓱᒃᑎᑦᑎᒍᑏᑦ
• ᑲᒪᒋᔭᑦᑕᐅᑎᒋᔭᕆᐊᓖᑦ

1. ᓈᖕᒪᒋᔭᐅᓂᖏᑦ ᑲᑎᒪᔾᔪᑎᑦᓴᑦ

2. ᓈᖕᒪᒋᔭᐅᓂᖏᑦ ᑲᑎᒪᔾᔪᑎᒥᓃᑦ

3. ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑏᑦ ᐃᖏᕐᕋᔫᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ

4. ᐋᖅᑭᒋᐊᕐᑕᐅᓂᖏᑦ ᑮᓇᐅᔭᕐᑎᒍᑦ ᐃᑲᔪᕐᕈᑎᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᑦ

5. ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᕐᑐᐃᕕᒃᑰᑎᑦᑎᒍᑎᒥᖑᑦ ᐋᖅᑭᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒋᒍᑎᑖᖏᑦ ᐊᑐᓕᕐᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᒪᖓᑖ

6. ᑮᓇᐅᔭᕐᑎᒍᑦ ᑐᑦᓯᕋᕈᑎᑦ

7. ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᔪᑦ
a) ᓄᓇᕘᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᔨᖏᓐᓄᑦ
b) ᓄᓇᕘᒥ ᐸᕐᓇᐃᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ
c) ᓄᓇᕘᒥ ᐃᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ
d) ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᑎᒍᒥᐊᖅᑏᑦ

8. ᐊᓯᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ

• ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᑕᐃᒎᓯᓕᐅᖅᑏᑦ
• ᐱᕈᕐᕕᒃ

• ᑭᖑᓪᓕᕐᒥᒃ ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᒫᕐᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᓇᓂ – ᒪᑦᓯ 15-ᒥᑦ 17-ᒧᑦ, 2016-ᒥ (ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑎᐅᔪᒫᕐᑐᖅ)
• ᑲᑎᒪᒌᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᑦ
• ᑲᑎᒪᔭᕇᓐᓂᖓ ᑐᑦᓯᐅᔾᔭᐅᔪᖅ

9. ᑲᑎᒪᔭᕇᓐᓂᖅ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᓱᓕ:
ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᑦ
ᐅᖄᓚᐅᑦ:
ᐅᖓᓯᒃᑐᒥᒃ ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᖅ: