ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᑐᓐᖓᕕᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᐊᑎᓕᐅᖅᑐᖅ ᐊᐅᓚᑦᓯᔪᓐᓇᐅᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑕᐅᒋᐊᓐᖓᖅᑐᓂᒃ

ᐃᕐᖐᓐᓇᖅ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ

ᑐᓐᖓᕕᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᐊᑎᓕᐅᖅᑐᖅ ᐊᐅᓚᑦᓯᔪᓐᓇᐅᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑕᐅᒋᐊᓐᖓᖅᑐᓂᒃ

(ᐊᐅᒡᒍᓯ 15, 2019 – ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ) ᐊᓗᑭ ᑰᑦᑎᖅ, ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᐅᓪᓗᒥ ᐊᑎᓕᐅᖃᑎᖃᖅᑲᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᐅᓚᑦᓯᔪᓐᓇᐅᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑕᐅᒋᐊᓐᖓᖅᑐᓂᒃ (AIP) ᒥᓂᔅᑕ ᑭᐅᕈᓕᓐ ᐱᐊᓂᑦᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓕᖅᑎ ᔫ ᓴᕕᑲᑖᒥᒃ.

ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᐊᑯᓂᐊᓗᒃ ᐃᑲᔪᕐᓱᐃᖃᑦᑕᕐᓯᒪᔪᑦ ᓄᒃᑎᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᑯᐃᓐ ᓄᓇᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᒦᓐᖔᖅᑐᓂᓪᓗ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ. ᐊᔾᔨᐸᓗᐊ ᓄᑦᑎᖅᑕᐅᕌᓂᖃᑦᑕᕐᓯᒪᔪᑦ ᔫᑳᓐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᑦᓯᐊᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᒫᓐᓇ ᑖᓐᓇᑐᐊᖅ ᐊᐅᓚᑦᓯᔪᓐᓇᕐᕕᐅᔪᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᑯᐃᓐ ᓄᓇᖁᑎᖏᓐᓄᑦ, ᐅᖅᓱᐊᓗᓐᓄᑦ ᒑᓴᓖᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕋᑦᓴᓄᑦ ᓱᓕ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᒃ.

“ᐱᖕᒪᕆᐅᔪᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖏᑦ ᓄᓇᑦᑎᓐᓂ ᓄᓇᒦᓐᖔᖅᑐᖁᑎᕗᑦ ᑎᒍᔭᐅᒋᐊᖃᕐᓯᒪᓕᕐᓂᖏᑦ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᑕᒫᓂᒥᐅᓂᒃ − ᐅᖓᓯᑦᑐᒥᐅᑕᐅᓐᖏᑦᑐᓄᑦ ᐃᓪᓗᑯᑖᕋᓗᓐᓂ ᐋᑐᕚᒥ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᑰᑦᑎᖅ.

AIP ᒪᓕᒐᕐᓄᑦ ᕿᓚᒃᓯᒪᓐᖏᑦᑐᖅ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᖅ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓗᓕᖏᑦ ᐃᓗᐊᓃᓪᓗᐊᑕᖅᑐᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᒋᐊᓖᑦ ᐃᓂᖅᓯᒪᔪᒥ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᒻᒥ. ᐱᔾᔪᑎᖓ ᐱᐊᓂᒃᑕᐅᓛᖁᓪᓗᒍ ᐊᐅᓚᑦᓯᔪᓐᓇᐅᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓂᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑦ ᒪᕐᕉᓐᓂ ᐊᕐᕌᒎᓐᓂ, ᒪᓕᑦᑕᐅᓗᓂ ᑎᑎᕋᕆᐊᓐᖓᐅᑎᓕᐊᖑᔪᓄᑦ ᒪᓕᒐᕆᔭᐅᒋᐊᓕᖕᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᒍᓐᓇᕐᓯᒍᑎᒃᓴᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᔪᓐᓇᐅᑎᓄᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓗᓂ, ᑕᓪᓕᒪᐅᓇᔭᖅᑐᑦ ᐊᕐᕌᒍᑦ ᒫᓐᓇᒥᒃ.

ᐱᖕᒪᕆᐅᓂᖓ AIP ᐊᕕᑦᑐᕐᓯᒪᓂᖏᑦ ᑲᒪᒍᑎᒃᓴᑦ ᐱᓕᒻᒪᑦᓴᐅᑎᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᓪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ, ᑐᕌᖓᔪᖅ ᐊᔪᕐᓇᖏᓐᓂᓕᒫᖓᒍᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔪᓐᓇᐅᑎᑖᕐᐸᓪᓕᐊᓂᒃᑰᖅᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ. “ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓯᒪᔭᕗᑦ ᐊᕐᕌᒍᕋᓴᓐᓂᒃ ᐊᑦᓱᕈᐊᕆᓪᓗᒍ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑲᒪᒍᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᑲᔪᓯᐊᒍ ᓇᖅᑐᒥᒃ, ᑎᑭᐅᑎᒍᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᓇᓱᐊᒐᑦᓴᕆᔭᒥᓂᒃ ᐃᓛᒃᑯᑦ 23 ᓄᓇᕗᑦ ᐊᖏᕈᑎᖏᓐᓂ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᑰᑦᑎᖅ. “AIP ᐅᔾᔨᕐᓇᓗᐊᕐᓂᖏᑦ ᐱᖕᒪᕆᐅᒻᒪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒌᒋᐊᖃᕐᓂᕗᑦ ᑖᑦᓱᒧᖓ. ᑕᑯᑎᑦᓯᒍᑎᒋᒍᓐᓇᓂᐊᖅᑕᕗᑦ ᓇᐅᒃᑯᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᒍᓐᓇᕐᒪᖔᖅ.”

ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᑰᑦᑎᖅ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᓂᕆᐅᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᖓᓱᑦ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᑦᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒌᒍᓐᓇᕆᐊᖏᑦ ᓲᕐᓗᑦᑕᐅᖅ ᑕᐃᒫᑦᓴᐃᓐᓇᐸᓗᒃ ᐋᖅᑮᒍᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᖕᒪᕆᐅᔪᓂᒃ ᓵᓐᖓᔭᕆᐊᖃᖃᑦᑕᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖅ.

-30-

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕐᕕᒃᓴᖅ

ᒪᓚᐃᔭ ᒥᑭᔾᔪᒃ
ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᐅᑉ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓ
ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃ ᑎᒥᖓ
ᐅᖄᓚᐅᑖ: 867-975-4907

www.tunngavik.com

Download (PDF, 78KB)