ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᒪᑭᒋᐊᖅᑕ ᓴᖅᑭᑎᑦᓯᕗᖅ ᐊᑯᓂᐅᔪᒧᑦ−ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᔪᒥᒃ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᒃᓴᓂᒃ ᐸᕐᓇᐅᑎᓄᑦ.

(ᓯᑉᑎᒻᕙ 18, 2017 – ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ) ᒪᑭᒋᐊᖅᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᓕᒻᒪᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑯᐊᐳᕇᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᑕᑉᕙᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓚᐅᖅᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᕈᑎᖃᖅᑐᑎᒃ ᐊᑯᓂᐅᔪᒧᑦ−ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᔪᒥᒃ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᒃᓴᓂᒃ ᐸᕐᓇᐅᑎᓄᑦ. ᒪᑭᒋᐊᖅᑕ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᒃᓴᖏᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓄᑦ ᓯᑕᒪᓂᒃ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᒃᓴᓂᒃ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖁᑎᓖᑦ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒥᑭᓂᖏᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᖏᑦ, ᐃᓘᓐᓈᒍᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᒍᑏᑦ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ, ᑐᓐᖓᕕᒃᓴᓄᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᕐᓴᐅᑎᒃᓴᑦ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᖁᑦᓯᓂᕐᓴᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᕈᑎᒃᓴᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓄᑦ ᐱᓕᕆᒡᕕᓪᓗᐊᑕᕐᓄᑦ.

“ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᒃᓴᓕᐊᖑᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓ ᒪᑭᒋᐊᖅᑕ ᐊᑯᓂᐅᔪᒧᑦ−ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᔪᖅ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᒃᓴᖅ ᓱᖏᕐᓲᑎᑦᓴᑦᓯᐊᕙᒃ ᐊᔾᔨᐅᔪᖁᑎᒧᑦ ᖃᓄᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒐᕙᒪᑦᑎᓐᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᖃᑕᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒌᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᒐᑦᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓄᑦ ᐱᕕᒃᓴᖃᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᓴᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᐊᔪᓐᖏᔾᔪᑎᑖᕐᓯᒪᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᕐᓇᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ. ᒪᑭᒋᐊᖅᑕ ᐋᖅᑭᑦᓱᐃᕙᓪᓕᐊᓕᖅᑐᖅ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖁᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓐᖓᕕᓕᐅᕐᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᐊᑯᓂᐅᓂᕐᓴᒧᑦ−ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᔪᒥᒃ ᐊᑐᕋᑦᓴᒥᒃ ᐊᔪᕈᓐᓃᕐᓴᐅᑎᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᑰᑦᑎᖅ.

“ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐅᐱᒍᓱᑦᑐᓂ ᐱᓇᓱᐊᖃᑕᐅᔪᖅ ᒪᑭᒋᐊᖅᑕ. ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᓯᖅᑎᖏᑦ ᑐᓂᓯᒪᔪᑦ ᐱᓇᓱᐊᒐᐅᔪᖅ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᓯᐊᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒍ ᐊᑑᑎᓕᖕᓂᒃ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐊᑯᓂᐅᔪᒧᑦ−ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᔪᒥᒃ ᐊᔪᕈᓐᓃᓴᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᓄᑦ ᑐᕌᒐᓕᐅᕐᓂᕐᒥᒃ. ᖁᔭᒋᔭᕗᑦ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᕗᑦ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᒃᓴᓂᒃ ᐸᕐᓇᐅᑎᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᒐᐅᔪᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒥᒃ ᐋᖅᑭᑦᓱᐃᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ ᓴᓐᖏᔪᒥᒃ ᐊᖅᑯᑎᒃᓴᓕᐅᕐᓂᕐᒥᒃ ᓯᕗᒧᐊᒃᐸᓪᓕᐊᒍᑎᒃᓴᒥᒃ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᓯᕗᓕᖅᑎ ᐲᑕ ᑕᑉᑑᓇ.

ᒪᑭᒋᐊᖅᑕ ᐱᓐᖑᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ $175 ᒥᓕᔭᓐ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᕆᔭᐅᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕ ᒐᕙᒪᖓᓂᒃ. ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᖅᑐᑦ ᐃᑲᔫᑕᐅᓗᑎᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᓐᓅᖓᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᑎᑭᐅᑎᕙᓪᓕᐊᒍᑎᒃᓴᐅᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᖕᒥᓂᕐᓱᖅᑐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᕐᒧᑦ ᑎᑭᐅᑎᓇᓱᐊᕐᕕᐅᓯᒪᔪᒧᑦ. ᒪᑭᒋᐊᖅᑕ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᐊᕐᒥᔪᖅ ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᓂᐅᔪᑦ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᔪᐃᓐᓈᖃᕆᐊᒃᑲᓐᓂᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᕐᓯᖁᓪᓗᒋᑦ.

-30-

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕐᕕᒃᓴᖅ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ:

ᕼᐋᓇ ᐅᓂᐅᖅᓵᒐᖅ

ᑭᖑᑉᕕᐅᑎᓯᒪᔪᖅ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᒧᑦ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃ ᑎᒥᖓ
ᐅᖄᓚᐅᑖ (867) 975-4914 ᐊᑭᖃᓐᖏᑦᑐᖅ: 1-888-646-0006

 

ᑲᐃᑦ ᒪᒃᓚᐅᑦ

ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ
ᐅᖄᓚᐅᑖ: (867) 975-6049

Makigiaqta aug 2017_INUK