ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19−ᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᑖᖅᑕᐃᓕᒪᔾᔪᑎᒥᒃ ᑲᐱᔭᐅᔪᑦ ᑕᕐᕆᔭᒐᒃᓴᓕᐊᑦ ᓇᐃᑦᑑᑎᑦ
ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19−ᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᑖᖅᑕᐃᓕᒪᔾᔪᑎᒥᒃ ᑲᐱᔭᐅᔪᑦ ᑕᕐᕆᔭᒐᒃᓴᓕᐊᑦ ᓇᐃᑦᑑᑎᑦ – ᓈᑦᓯ ᒪᐃᒃ, ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑎ
ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᒋᐊᙵᑐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᓇᕐᑐᖅᑕᖃᕈᓐᓂᖁᔨᒻᒪᑕ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19-ᒥᒃ, ᐊᑏ ᑕᑯᒋᐊᒃᑭᑦ ᐃᕿᐊᕐᕆᕕᒃᑎᓐᓂ  COVID19.tunngavik.com

ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19−ᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᑖᖅᑕᐃᓕᒪᔾᔪᑎᒥᒃ ᑲᐱᔭᐅᔪᑦ ᑕᕐᕆᔭᒐᒃᓴᓕᐊᑦ ᓇᐃᑦᑑᑎᑦ – ᒥᑐᓴᓕ ᑯᓄᒃ
ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᒋᐊᙵᑐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᓇᕐᑐᖅᑕᖃᕈᓐᓂᖁᔨᒻᒪᑕ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19-ᒥᒃ, ᐊᑏ ᑕᑯᒋᐊᒃᑭᑦ ᐃᕿᐊᕐᕆᕕᒃᑎᓐᓂ  COVID19.tunngavik.com

ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19−ᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᑖᖅᑕᐃᓕᒪᔾᔪᑎᒥᒃ ᑲᐱᔭᐅᔪᑦ ᑕᕐᕆᔭᒐᒃᓴᓕᐊᑦ ᓇᐃᑦᑑᑎᑦ – ᔨᐊᓇ ᒥᕐᒃᑯᓵᕐᒃ
ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᒋᐊᙵᑐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᓇᕐᑐᖅᑕᖃᕈᓐᓂᖁᔨᒻᒪᑕ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19-ᒥᒃ, ᐊᑏ ᑕᑯᒋᐊᒃᑭᑦ ᐃᕿᐊᕐᕆᕕᒃᑎᓐᓂ COVID19.tunngavik.com

ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19−ᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᑖᖅᑕᐃᓕᒪᔾᔪᑎᒥᒃ ᑲᐱᔭᐅᔪᑦ ᑕᕐᕆᔭᒐᒃᓴᓕᐊᑦ ᓇᐃᑦᑑᑎᑦ – ᐊᓯᓇ ᐃᓪᓚᐅᑦ
ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᒋᐊᙵᑐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᓇᕐᑐᖅᑕᖃᕈᓐᓂᖁᔨᒻᒪᑕ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19-ᒥᒃ, ᐊᑏ ᑕᑯᒋᐊᒃᑭᑦ ᐃᕿᐊᕐᕆᕕᒃᑎᓐᓂ  COVID19.tunngavik.com

ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19−ᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᑖᖅᑕᐃᓕᒪᔾᔪᑎᒥᒃ ᑲᐱᔭᐅᔪᑦ ᑕᕐᕆᔭᒐᒃᓴᓕᐊᑦ ᓇᐃᑦᑑᑎᑦ – ᐃᓚᐃᓐ ᕿᓚᕝᕙᕐᒃ − ᓘᒃᑖᕐᒃ
ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᒋᐊᙵᑐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᓇᕐᑐᖅᑕᖃᕈᓐᓂᖁᔨᒻᒪᑕ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19-ᒥᒃ, ᐊᑏ ᑕᑯᒋᐊᒃᑭᑦ ᐃᕿᐊᕐᕆᕕᒃᑎᓐᓂ COVID19.tunngavik.com