ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ ᐃᑲᔪᕐᓯᕗᑦ ᐊᑕᐅᓯᐅᖃᑎᖃᕐᖢᑎᒃ ᓴᐸᐃᒐᓐᓈᒐᑎ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂᒃ

(ᓯᑎᐱᕆ 22, 2020, ᐃᖃᓗᐃᑦ) ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ ᐃᑲᔪᕐᓯᕗᑦ ᐊᑕᐅᓯᐅᖃᑎᖃᕐᖢᑎᒃ ᓴᐸᐃᒐᓐᓈᒐᑎ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᖃᓗᒐᓱᑦᑎᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᑲᔪᖃᑕᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᓂᕐᒥᒍᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒥᓂᒃ ᐃᑲᓗᒐᓱᒍᓐᓇᓂᕐᒧᑦ ᐃᓅᓇᓱᐊᕈᑎᒋᓂᐊᕐᓗᒍ ᐊᒻᒪ ᓈᖕᒪᓴᙱᑎᐊᕐᐳᑦ ᒪᓕᒐᓐᓂᒃ ᒪᓕᒐᑎᒃ ᓂᖓᕈᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓂᙵᐅᒪᕕᖃᖅᑐᓂᒃ ᒥᒃ’ᒫᓄᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᑎᓄᑦ. ᒥᒃ’ᒫᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᕐᒪᑕ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᖃᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᖃᓗᒐᓱᓐᓂᒃᑯᑦ ᐃᓅᓇᓱᐊᕈᑎᒃᓴᒥᓐᓂᒃ ᑕᑎᖃᖅᑐᑎᓪᓗ 1999-ᒥ ᖁᑦᑎᓂᕐᐹᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒐᒍᑦ ᑐᑭᑖᕈᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᒥᒃ ᐃᖃᓗᒐᓱᒍᓐᓇᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᐅᕐᕈᑎᖃᓐᓇᓂᕐᒧᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᒻᒪᑕ ᒥᒃ’ᒫᒃᑯᑦ ᐊᖏᖃᑎᖃᕐᓯᒪᓂᖏᑦᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᐳᑎᔭᐅᓯᒪᓂᖃᖅᑐᑎᒃ ᐃᓚᖓᓂ 35−ᒥ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑐᙵᕕᒋᓪᓗᒍ ᒪᓕᒐᖓᑦᑎᒍᑦ.

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᐃᒪᓐᓇᐃᖁᔨᕗᑦ ᐱᕐᓇᑎ ᔪᐊᑕᓐᒥᒃ, ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᒥᓂᔅᑕᖓᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓂᒃ/ᐳᕿᑦᑕᓕᓂᒃ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐱᓪᓗᒍ ᒪᓕᒐᓐᓂᒃ ᒪᓕᒐᑎᒃ ᐅᓚᕕᓴᐃᓂᖏᓐᓄᑦ ᒥᒃ’ᒫᓂᒃ ᐃᖃᓗᒐᓱᑦᑎᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒥᓂᒃ ᐃᖃᓗᒐᓱᓐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᑐᐃᓐᓇᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪ ᐸᓯᔭᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᕙᓪᓗᑎᒃ ᒪᓕᒐᓐᓂᒃ ᒪᓕᒐᑎᒃ ᑲᒪᔪᓂᒃ ᐅᕝᕙᓗ ᐱᓂᕐᓗᒍᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᒃᑏᑦ. ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᖅᑑᕆᐊᕐᓯᒪᙱᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᑖᕈᑎᑖᕐᓴᕋᐃᙱᓐᓂᖏᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᐅᑎᔾᔪᑎᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕋᑎᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᒍᓐᓃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᒥᒃ’ᒫᒃᑯᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓂᕐᓗᓂᕋᐃᔪᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐱᓂᕐᓗᖏᑦᑐᓂᒃ, ᓂᖓᐅᒪᔪᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪ ᓂᖓᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ.

ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑐᙵᕕᒋᓪᓗᒍ ᒪᓕᒐᖏᑦᑎᒍᑦ ᓴᐳᑎᓴᐅᓯᒪᓂᖃᓐᓂᑎᓐᓄᑦ ᓄᓇᑖᖅᓯᒪᓂᑦᑎᓐᓄᑦ, ᑕᒪᓐᓇ ᐅᔾᔨᑐᖅᑎᐊᖏᓐᓇᕋᑦᑎᒍ. ᒥᒃ’ᒫᒃᑯᑎᑐᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᑕᖃᔪᓐᓇᙱᑐᐃᓐᓇᕐᑐᑎᒃ ᐅᑭᐅᓂᒃ 21-ᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓯᒪᔪᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐃᖃᓗᒐᓱᒍᓐᓇᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᓴᐳᑎᔭᐅᓯᒪᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᖕᒥ ᐊᖏᕈᑎᑎᒍᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᖕᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᑎᒍᑦ. ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᓂᐱᖃᖅᓯᒪᒻᒪᕆᒻᒪᑕ “ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᖃᕈᒪᓪᓗᑎᒃ”, ᑭᓯᐊᓂᓗ ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᒍᓐᓇᕐᓂᐊᕈᑦᑕ ᐱᑦᑎᐊᕈᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ. ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐃᒪᓐᓇᐃᖁᔨᕗᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᒃ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᖃᕆᐊᖅᑕᐅᑎᒋᓗᑎᒃ ᓴᐳᑎᔭᐅᓯᒪᒍᑎᒋᓂᐊᕐᑕᖏᓐᓂᒃ ᒥᒃ’ᒫᒃᑯᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᑦᑎᖏᑕ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᐸᓪᓕᐊᔭᐅᖏᓐᓇᕐᓗᓂ ᓱᓕᔪᕐᓴᖃᑎᒌᒍᓐᓇᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᓱᕐᕋᑕᙱᑦᑐᒥᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᖃᓪᓗᑕ ᐊᒻᒪ ᓯᕗᒧᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᑕᐅᒐᔭᕐᑐᑦ ᑐᕌᒐᐅᔪᒧᑦ ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᒍᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ.

-30-

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᖃᐅᔨᒃᑲᕈᓐᓇᕐᑕᐃᑦ:

ᒪᓚᐃᔭ ᒥᑭᔾᔪᒃ
ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᖅ
ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ
ᐅᖄᓚᐅᑖ: (867) 975-4900 ᐊᑭᓕᕆᐊᖃᙱᑦᑐᖅ: 1-888-646-0006

www.tunngavik.com

Download (PDF, 172KB)