ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃ ᑎᒥᖓᑦ ᐅᐱᒍᓱᒃᐳᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑐᑦ ᐱᐊᓂᒃᑎᓪᓗᒋᑦ 220 ᑭᓛᒥᑕ ᐱᓱᖕᓂᕐᒥᑦ

(ᒪᐃ 24, 2012 –ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ, ᓄᓇᕗᑦ)  ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᑦᑕ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑦ ᑳᑎ ᑕᐅᑐᓐᖏ ᐅᓪᓗᒥ ᐅᐱᒍᓱᒃᐳᖅ ᑲᒥᓯᓇᖓᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ, ᐃᑦᓇ ᐃᓚᐃᐊᔅ, ᐊᒻᒪ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᑕᐃᔭᐅᔪᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᓖᑦ ᐱᐊᓂᓚᐅᕐᒪᑕ 220 ᑭᓛᒥᑕᒥᒃ ᐱᓱᒃᑐᑎᒃ ᐅᓗᒃᓴᖅᑑᒥᑦ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ ᓄᓇᕗᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᒪᑭᒪᒋᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕈᖅᓴᐃᓪᓗᑎᒃ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᑳᓐᓴ ᒪᒥᒍᓐᓇᖏᑦᑐᖅ ᖃᐅᔨᓴᕈᑕᐅᖁᓪᓗᒍ.

“ᑕᒪᓐᓇ ᑳᓐᓱ ᒪᒥᒍᓐᓇᖏᑦᑐᖅ ᐃᓘᓐᓇᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᒃᑐᐃᓯᒪᖕᒪᑦ ᓇᐅᒃᑰᒐᓗᐊᖅᐸᑦ” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᑕᐅᑐᓐᖏ.  “ᑖᒃᑯᐊᐊᕐᓇᐃᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᓖᑦ ᓂᕈᐊᓚᐅᕐᒪᑦ ᑭᐅᔪᒪᓪᓗᒍ ᐊᒃᓱᕈᕐᓗᑎᒃ ᐱᐅᔪᒥᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔪᒪᓪᓗᑎᒃ.  ᑕᑯᓚᐅᕋᒥᒃ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᐅᔪᒃᑯᑦ ᐃᑲᔫᑎᒍᒪᓪᓗᑎᒃ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᓕᐅᖅᑐᑎᒃ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᓯᔪᑦ ᐃᓅᓯᓕᒫᑦᑎᓐᓂᒃ.  ᐊᒃᓱᕈᓚᐅᕐᓂᖏᑦ, ᑕᐅᑐᒐᖃᓚᐅᕐᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᐱᓕᑦᑕᐃᓕᒪᓂᖏᑦ ᑲᔪᖏᓴᐅᑎᒋᓂᐊᖅᑕᕗᑦ ᐃᓘᓐᓇᑕ.

ᑖᒃᑯᐊ ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᑦ 6 “ᐊᕐᓇᐃᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᓖᑦ” ᐃᓚᖃᖅᑐᑦ ᔩᓂ ᐃᕼᐊᓪᓗᐊᒃ, ᒪᐃᔭ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᒥ, ᔮᓂᑦ ᐳᕉᔅᑕ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ, ᐃᓕᓴᐱ ᕼᐊᑦᓚᕆ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᒥᑦ, ᔭᐃᒥ ᒪᑭᓂᔅ, ᑖᓇ ᐆᓪᓴᓐ−ᕼᐊᑯᓐᖓᒃ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑦᓇ ᐃᓚᐃᐊᔅ, ᑲᒥᓯᓇᖓ ᓄᓇᕗᑦ.  ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᑕᐅᑐᓐᖏ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᑎᑎᖅᑲᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᑐᖅ ᐊᑐᓂ ᐃᓚᐅᓚᐅᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᕈᑎᖃᖅᑐᓂ ᐃᑲᔫᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᓖᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ.