ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᓂᕈᐊᕋᒃᓴᓕᐅᕐᓂᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓕᕐᒥᒃᐸᑕ ᐊᖓᔫᖅᑲᖓᑕ ᑐᒡᓕᖓᓂᒃ

(ᐊᒃᑐᕙ 18th, 2018 – ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᓐᓄ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᖓ ᓈᑦᓯ ᖃᕆᑕᖅ−ᓕᓐᑎᐊᓪ ᐅᓪᓗᒥ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᕗᖅ ᓂᕈᐊᕋᒃᓴᓕᐅᕈᓐᓇᕐᕕᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᑐᖏᓕᖓᑕ ᐃᓂᖓᓄᑦ ᐱᒋᐊᓛᖅᑐᖅ ᐊᒃᑐᕙ 29 – ᓄᕕᑉᕆ 2, 2018. ᓂᕈᐊᕋᒃᓴᓕᐅᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᖅ ᐱᔭᐅᔪᓐᓴᕐᑐᖅ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒥᒃ, ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑐᖅᑲᑕᕐᕕᖕᒥᑦ, ᐅᕝᕙᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᖃᐃᕐᕆᕕᖓᓂᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᕋᒃᓴᓕᐅᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᐱᒋᐊᕈᓐᓇᕐᓯᑐᐊᖅᐸᑦ.

 

ᓂᕈᐊᕋᒃᓴᓕᐊᕆᔭᐅᔪᓐᓇᕐᑐᑦ ᑐᓂᓯᓯᒪᔭᕆᐊᓖᑦ ᓂᕈᐊᕋᒃᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔾᔪᑎᒥᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒧᑦ 5-ᒥ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ ᐅᖓᑖᓄᙱᑦᑐᖅ, ᓄᕕᑉᐱᕆ 2, 2018. ᓂᕈᐊᕋᒃᓴᑦ ᐃᒻᒥᒃᑯᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᐳᑦ ᐱᔭᐅᓯᒪᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑖ ᓂᕈᐊᕋᒃᓴᓕᐅᕈᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑎᑎᖅᑲᑦ. ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᔪᑦ ᓂᕈᐊᕋᒃᓴᓕᐊᖑᓯᒪᒍᑎᒥᓂᒃ ᑐᓂᓯᓯᒪᙱᒃᐸᑕ ᐅᓪᓗᖅ ᐃᓱᓕᒡᕕᖓ ᑎᑭᑎᓪᓗᒍ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᔪᓐᓇᓂᐊᙱᓚᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑕ ᑐᖏᓕᖓᑕ ᐃᓂᖓᓄᑦ.

 

ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᕐᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑐᒃᑯᑦ ᑕᓪᓕᒪᐅᓪᓗᑎᒃ ᓂᕈᐊᕈᓯᐅᔪᓐᓇᕐᑐᑦ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᕐᐳᑦ:

  • ᑎᓯᑉᐱᕆ 3, 2018 ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᓂᕈᐊᓐᓇᕐᕕᒃ
  • ᑎᓯᑉᐱᕆ 4 – 7, 2018 ᐅᐸᒃᑕᐅᓗᑎᒃ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᕐᐳᑦ
  • ᑎᓯᑉᐱᕆ 10, 2018 ᓇᖕᒥᓂᖅ ᓂᕈᐊᕆᐊᖅᑐᕕᖕᒧᕐᓗᓂ
  • ᑎᓯᑉᐱᕆ 10, 2018 ᓂᕈᐊᕈᔾᔭᐅᔪᓐᓇᕐᑐᖅ ᓂᕈᐊᕈᔾᔭᐅᔪᒪᔾᔪᑎᒥᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓗᓂ
  • ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᕈᑎᒥᒃ ᐱᓯᒪᒃᐸ ᐅᕝᕙᓗ ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᑎᓯᑉᐱᕆ 10, 2018

 

ᓂᕈᐊᕋᒃᓴᐅᔪᓐᓇᕐᑐᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᖏᕈᑎᖏᑦᑎᒍᑦ, ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᐅᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪ 16-ᓂᒃ ᐅᖓᑖᓄᓪᓗ ᐅᑭᐅᖃᕈᑎᒃ ᑎᓯᑉᐱᕆ 10, 2018.  ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᔪᓐᓇᕐᑐᑦ ᓂᕈᐊᒐᓴᙳᖅᑎᑕᐅᓯᒪᒍᑎᒥᓂᒃ ᖁᔭᓈᕈᓐᓇᕐᐳᑦ 5-ᒧᐊᖅᐸᑦ ᓄᕕᑉᐱᕆ 5, 2018.

 

-30-

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᐳᑎᑦ ᐅᕗᖓ:

ᓈᓐᓯ ᖃᕆᑕᖅ ᓕᓐᓂᐊᓪ

ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ

ᐊᑭᓕᕆᐊᖃᙱ: 1-844-979-6554

ᐃᖃᓗᓐᓂ: 867-979-6554