ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᓕᐅᕐᕕᒃᓴᖅ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᒥᒃ

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃ ᑎᒥᖓᓄᑦ (ᑐᓐᖓᕕᒃ) ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ ᒥᐊᓕ ᕕᐅᒪᓐ ᑐᓴᖅᑎᓯᖅᑲᐅᔪᖅ ᐅᓪᓗᒥ ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᓕᐅᕐᕕᒃᓴᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓂᒃ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᒥᒃ ᐆᑦᑑᕝᕙ 31-ᒥᓂᒃ ᓅᕙᐃᒻᕙ 4, 2016-ᒧᓄᑦ. ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᓕᐅᕈᑎᒃᓴᑦ ᑕᑕᑎᒐᑦᓴᑦ ᐱᔭᒃᓴᐅᔪᑦ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒻᒥᒃ, ᓄᓇᓖᑦ ᑐᖅᑲᑕᕐᕕᖏᓐᓂᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓᓂᒃ ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᓕᐅᕐᓇᖅ ᒪᑐᐃᕐᐸᑦ.

ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᓕᐊᖑᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᑐᓂᓯᓯᒪᔭᕆᐊᓖᑦ ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᖑᖅᑎᑕᐅᒍᑎᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒻᒧᑦ ᑭᖑᓂᐊᒎᓐᖏᑦᑐᖅ ᖃᐅᔨᓴᐅᑦ 5-ᒥ ᓄᓇᓖᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑖᒍᑦ, ᓅᕙᐃᒻᕙ 4, 2016. ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᓇᓱᐊᕆᐊᓖᑦ ᓂᕈᐊᒐᑦᓴᓕᐅᕈᑏᑦ ᐱᔭᐅᓯᒪᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ. ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᑦ ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᓕᐅᕈᑎᓂᒃ ᑐᓂᓯᓯᒪᓐᖏᑦᑐᖅ ᐃᓱᓕᑉᕕᒃᓴᖓᓂ ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᐅᒍᓐᓇᔾᔮᖏᑦᑐᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᓯᓂᖓᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᑦᓴᒧᑦ.

ᓂᕈᐊᖅᑏᑦ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓕᖅᑐᑦ ᑕᓪᓕᒪᑎᒍᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᓯᓂᖏᓐᓂ. ᓂᕈᐊᖅᑎ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᖅᑐᖅ:

1) ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑉ ᑐᖔᓂ ᓂᕈᐊᕐᐸᒌᕐᓇᒥ ᑏᓰᒻᕙ 5;
2) ᓇᖕᒥᓂᖅ ᓂᕈᐊᕆᐊᖅᑐᕐᓗᓂ ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑉ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᑏᓰᒻᕙ  12;
3) ᐅᐸᑦᑕᐅᖔᕐᓗᓂ ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑉ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᑏᓰᒻᕙ 12;
4) ᓂᕈᐊᕈᔾᔭᐅᓗᓂ ᑎᓕᓯᒪᔭᒥᓄᑦ ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑉ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᑏᓰᒻᕙ 12; ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ
5) ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᕐᓗᓂ ᐅᓪᓗᓕᐅᕐᓯᒪᔪᒧᑦ ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ ᑏᓰᒻᕙ 12-ᒥ ᑐᖔᓂᓘᓐᓃᑦ.

ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᓐᖑᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ, ᐅᑭᐅᖅᑖᕐᓯᒪᓗᑎᒃ 16-ᓂᒃ ᑏᓰᒻᕙ 12, 2016, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑎᖃᖃᑕᐅᓗᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᓂ. ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᓐᖑᖅᑎᑕᐅᒍᑎᒋᓯᒪᔭᒥᓂᒃ ᐲᖅᓯᒍᒪᔪᑦ ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑦ 5-ᒧᓄᑦ ᓄᓇᖓᑕ ᖃᐅᔨᓴᐅᑖᒍᑦ ᓅᕙᐃᒻᕙ 7, 2016.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᒥᐊᓕ ᕕᐅᒪᓐ
ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ
ᐅᖄᓚᐅᑖ: (867) 979-6554
ᐊᑭᖃᓐᖏᑦᑐᖅ: 1-844-979-6554

www.tunngavik.com