ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᐱᕋᔭᓐᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖅ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᖏᓐᓂ

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃ ᑎᒥᖓᑕ (ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ) ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᖓ ᒥᐊᓕ ᕕᐅᒪᓐ ᐅᓪᓗᒥ ᑐᓴᖅᑎᓯᖅᑲᐅᔪᖅ ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᓐᖑᕈᒪᔪᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᖏᓐᓂ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓄᑦ ᑏᓰᒻᕙ 12, 2016 ᑐᒃᓯᕋᕆᐊᓖᑦ ᐱᕋᔭᓐᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ, ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒍᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᕐᓯᔾᔪᑎᖏᑎᒍᑦ.

ᓂᕈᐊᒐᑦᓴᑦ ᑐᓂᓯᔭᕆᐊᓖᑦ ᓇᓕᖅᑲᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᐱᕋᔭᓐᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒥᓂᕐᓂᒃ ᑐᓂᓯᓕᕈᑎᒃ ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᓐᖑᖅᑎᑕᐅᒍᑎᒥᓂᒃ. ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᒥᓂᖏᒃ ᒫᓐᓇᕐᓂᓴᐅᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔾᔪᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ, ᓂᕈᐊᒐᑦᓴᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᓯᐅᕐᓯᒪᔭᕆᐊᓖᑦ 90 ᐅᓪᓗᐃᑦ ᓯᕗᕐᖓᓂ ᓂᕈᐊᒐᑦᓴᓐᖑᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᒪᑐᐃᖅᑕᐅᓚᐅᓐᖏᓐᓂᖓᓂ ᐆᑦᑑᑉᕙ 31-ᓅᕙᐃᒻᕙ 4, 2016. ᐱᔾᔪᑕᐅᓪᓗᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕋᓴᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᒋᐊᖃᓲᖑᒻᒪᑕ ᐱᕋᔭᓐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒍᑏᑦ, ᓂᕈᐊᒐᑦᓴᓐᖑᕈᒪᔪᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᑲᒪᒋᐊᑦᓴᐅᑎᒋᒋᐊᓖᑦ ᓯᕗᓂᑐᖃᑲᓪᓚᖓᓂ ᓂᕈᐊᒐᑦᓴᓕᐅᕐᓇᐅᑉ.

ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᓐᖑᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑏᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ, ᐅᑭᐅᖅᑖᕐᓯᒪᒋᐊᓖᑦ ᑏᓰᒻᕙ 12, 2016 ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᓂ. ᓂᕈᐊᒐᑦᓴᓕᐅᕈᑏᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒻᒥᒃ, ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑐᖅᑲᑕᕐᕕᓐᓂᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᔾᔪᑎᖓᓂᒃ ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᓕᐅᕐᓇᖅ ᒪᑐᐃᕐᐸᑦ.

-30-

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᒥᐊᓕ ᕕᐅᒪᓐ
ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ
ᐅᖄᓚᐅᑖ: (867) 979-6554
ᐊᑭᖃᓐᖏᑦᑐᖅ: 1-844-979-6554

www.tunngavik.com