ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ ᖁᕕᐊᓱᑦᑐᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᔾᔪᐊᒃᑯᑦ ᐱᓪᓚᑦᑖᖑᓂᕋᐃᔪᒥᓂᐅᓂᖏᖕᓄᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦᑕ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᒐᕙᒪᖃᕐᓗᑎᑦ

ᓴᒃᑯᑕᐅᑲᐅᑎᒋᔭᕆᐊᓕᒃ

(ᕖᕝᕗᐊᕆ 9, 2024 − ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ) ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓱᒪᓕᐊᕆᖅᑲᐅᔭᖓᓂᒃ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᖅᑐᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂ ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ C-92, ᐱᖁᔭᖅ ᐊᓪᓚᐃ,ᑦ ᐊᓪᓚᖓᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒌᑦ, ᐱᖁᔭᕈᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 2019-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐱᖁᔭᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᖅ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᖕᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᒐᕙᒪᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖏᖕᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖅ, 1982, ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᒐᕙᒪᖃᕐᕕᖓᓂᒃ ᓴᙱᓂᖃᕐᓗᑎᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓗᑎᑦ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒌᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑎᖏᓐᓂᒃ.

ᑯᐸᑭᒥ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᑕᒪᒃᑮᒃ ᐊᔪᐃᓐᓈᕆᐊᖅᑐᒥᓂᐅᕗᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᕐᔪᐊᒃᑯᓐᓄᑦ, ᐅᑉᐱᕈᓱᑦᑐᑎᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᕐᔪᐊᖓ ᓴᙱᓂᖏᑦᑕ ᑭᒡᓕᖃᕈᑎᖓᓂᒃ ᐅᖓᑕᐅᔨᑎᑦᑎᓂᕐᒪᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓪᓗᑎᑦ ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ C-92-ᒥᒃ. ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑲᐅᔪᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖅᑎᒍᑦ ᐱᓪᓚᑦᑖᕌᓘᒋᐊᖓᓂᒃ.

“ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᓕᐊᖓ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᔪᖅ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᒪᓂᖃᖃᑦᑕᕐᓂᑦᑎᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓄᖏᖕᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ,” ᐅᖃᖅᑐᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓᑕ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐊᓗᑭ ᑰᑦᑎᖅ. “ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑲᒪᒋᔭᕆᐊᓕᒻᒥᖕᓂᒃ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒨᖅᓴᕋᐃᒍᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᑕᖅᑲᓂᑦ ᑲᒪᓯᒪᙱᒻᒪᕆᑦᑐᑦ. ᐅᓪᓗᒥ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᖃᓄᐃᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑐᑦᑕᕐᕕᖃᓗᐊᕌᓗᒻᒪᑕ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᖔᕆᐊᓯᓪᓗᑎᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᖅᑕᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᑭᓯᐊᓂ, ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔾᔪᑎᑕᖃᙱᓗᐊᖅᖢᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔾᔪᑎᑕᖃᙱᑦᑎᐊᒻᒪᕆᑦᑐᓂ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᖃᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᒍᑎᓂᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒨᖅᑐᖃᕆᐊᖃᙱᒻᒪᕆᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ. ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᕐᓂᕋᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᑲᔪᕐᓗᑎᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓗᑎᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᑲᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ.”

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ, ᑕᑉᐱᐅᑎᖃᑎᖃᖅᑐᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᖕᓂᒃ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ 27−ᓂᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᓄᖅᑲᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᑦ ᐊᔪᐃᓐᓈᕆᐊᕐᔪᑎᒋᔭᐅᔪᒥᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᕐᔪᐊᒃᑯᓐᓄᑦ. ᓄᖅᑲᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᑎᑦᑎᕗᑦ ᑕᑉᐱᐅᑎᖃᑎᒌᒃᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒻᒨᕈᔾᔭᐅᓯᒪᒐᑎᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓲᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔪᖃᖅᑎᓪᓗᒍ. ᓄᖅᑲᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᑦ ᑐᓂᓯᑎᑕᐅᔪᓐᓇᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓂᑦ ᓱᓕᔫᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᑕᓪᓕᒪᑦ ᒥᓂᔅᓯ ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᔪᖅ ᓈᓚᒍᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᐊᔪᐃᓐᓈᕆᐊᕈᑕᐅᓯᒪᔪᖅ.

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖃᕐᒪᑦ ᑲᒪᔪᓐᓇᕆᐊᓯᔪᓐᓇᖅᑐᓂ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖏᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᖅᑭᔭᐅᓂᖏᖕᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒃᓱᕐᔪᐊᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᐱᐅᔪᒥᒃ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒥᓱᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᓯᖏᖕᓂ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᑐᑦ ᐃᑲᔫᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ. ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᓕᐊᒥᓂᒻᒪᕆᖓ ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ ᖃᐅᔨᒪᓇᖅᑎᐊᖅᑎᑦᑎᒍᑎᐅᕗᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᐃᓐᓇᕈᓐᓇᕐᒪᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓗᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᑕᖅᑲᖏᑦᑕ ᐃᓅᓯᖏᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᖅᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᒍᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᓴᐳᔾᔨᓗᑎᓪᓗ ᐋᓐᓂᖅᑕᐅᓂᐊᙱᒻᒪᑕ.

-30-

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔪᓐᓇᖅᑐᑦ:

ᑭᐊᕙᓐ ᖃᑉᓗᑦᓯᐊᖅ

ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔨᒃᑯᓐᓂ

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ

Download (PDF, 99KB)

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᓱᓕ:
ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᑦ
ᐅᖄᓚᐅᑦ:
ᐅᖓᓯᒃᑐᒥᒃ ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᖅ: