Pivalialigiyit Havakviit

NTI-kut Quyagiyaat Kanatami Kavamat Ihumaliurutaa Baffinland-kut Havaakhaq 2-mi Atulirumayaanik

Qilamik Taniyakhaq

NTI-kut Quyagiyaat Kanatami Kavamat Ihumaliurutaa Baffinland-kut Havaakhaq 2-mi Atulirumayaanik

(November 17-mi 2022-mi, Iqalukni, Nunavumi) Nunavut Tungavik Timiuyuq (NTI) quyagiyaqaqtut
Ihumagiyautiaqtup Dan Vandal, Ministauyuq Ukiuqtaqtumi Havaariyauyunik, kivgaqtuqhutit munariyiuyut ministauyut, Nunavumi Avatiliqiyit Katimayit (NIRB) Ihumagiyaufaariagani Unipkaaq Baffinland Iron Mines Kuapariisiuyup (Baffinland-kut) Mary River-mi Havaaq 2-mi atulirumayauyuq tuniyauhimayuq May 13-mi 2022-mi (“Unipkaaq”). NIRB-kut nalunaiqtitiyut Unipkaami una Havaaq 2 hivumigiaqaginiga, Ministauyuqlu Vandal agiqhimayaa Unipkaaq. Kanatami kavamat ihumaliurutaa nalunairutauyuq ihuliniganik NIRB-kut Havaaq 2-mi ihumaliurutikhamik havauhiqmik unalu Havaaq 2 atulirumayauniganik.
“Una ihuaqtuq ihumaliurutauyut Inuinaqni ihuaqtuqlu ihumaliurut aktuqtauyunik nunagiyauyuni ublumi, ihumagikpata agiyuraalukmik ihuituniklu aktuqhijutaulaatuq taqyumi avatauyumik, taqyumi uumayunik, iqaluknik, tuktuunik ahiiniklu nunamiutanik uumayunik, nautianik immiqtaqvikhaniklu ihuaqtumik ihuaqhiyaulimagitut atuqat Havaaq 2-mi atulirumayauyuq, ihuitumiklu aktuqniganik Inuit agunahuaqniginik, igilraat hulijutainik niqikhaqatiaqniqmiklu,” uqaqtuq Ikhivautalik Aluki Kotiert.
NTI-kuni Tuukliuyuq Ikhivautalikmit James Eetoolook ilagiarutiqaqtuq “Qauyimayugut kiguvariaqniganik agikligiaqniganik upalugaiyaut ajikutaanik Havaaq 2-mit kiguvarutaukmat takuyauniginik amihunik manikhaqhiurutinik ikayuuhiarilaaqtainik nunagiyauyunit – kihiani, agiyuqyuaq agikligiaqniga ajikutaanik Havaaq 2-guyup havaariyautiariaqaqtuq, ihuaqluni ihariagiyainik amiriyaagani Inuit ihumaqhuutait ihuaqhariaganilu aktuqniginik uumayut, avatauyuq, Inuilu inuujuhiinik. Inuit ikayuqtuiyut havaariyautiaqniginik ihuaqutinik pivaliajutinik, nahuriyugulu Baffinland-kut nanihiniaqniganik qanuq huvumut aulayaamikni, pipkaihimaariagani nakuuyunik ikayuutikhanik Inuinait havainariagani Nunavumilu manikhaqhiurutini.”

-30-

Uqaqvikhaq:
Kevin Kablutsiak
Hivuliqhuqtit Tuhaumajutinik
Nunavut Tungavik Timiuyumi
-mi
Hivayauyaa: (867) 975-4900 / Akiitumik: 1-888-646-0006

Download (PDF, 161KB)

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: