Pivalialigiyit Havakviit

2017 News Archive

(English) NTI Launches Tunngavik iPAD Application

(July 9, 2017 – Iqaluit, Nunavut) Nunavut Tunngavik Inc. (NTI) President Aluki Kotierk today launched a free iPAD application called Tunngavik. The app was launched on Nunavut Day to illustrate NTI’s commitment to enhancing the understanding and relevance of the Nunavut Agreement.
“This app is a modern tool for Inuit to use to learn and explore our rights in the Nunavut Agreement. It is meant to play a part in re-instilling …

Tunngavikkunni Havaktiit

Tatkighiot naatagaagat, Nunavut Tunngavik-kot okaotilogit pivaniaktut havaaghitpaklogit NTI-konni havaktut havaagivaktaptiniklo atoktaovaliayaagani Nunavunmot Anggiktigiigot.
June atoktillogi, havaaginiaktakot NTI-kot Inuktitut okaktit/nomiktitigiyiilo havaktut Tohaomatitiyit Havaknianni.   Veronica Dewar (haomighiani), Rebecca Mike (kikkani) onalo Elisapee Ikkidluak (talikpiani) nomiktitigivaktot tamainnik NTI-kot titigakotainik, hapkoningga tohagaghanik, miitiotaohimayonik titikanik, maligaknik, makpigaaniklo, naonaigotighaniklo, nutaaniklo tuhaktaghanik titikatigot, titikaniklo aolaktitaovaktonik. Okaktiliktoivakhotiklo  okiok atoktillogo NTI-kot miitiligaagata. Nukaalalimaitut havaagiyamikni, ekayoktoigvakhotiklo nutaanik okaotitigot atoktaghanik ehoaghailigaagata, okoa pinggahot hivoliktioyot hivomokpaliajotaoyoghanik okaohikmik Inuktitut Nunavunmi. Hamna havaagiyaat onanminaituk talvalo …

NTI-kot Okaktut Okaknionighamot Elihaktut Aitoktaovot

Nunavut Tunngavik Timinngat (NTI-kot) Angayokaagat Aluki Kotierk oblomitohaktitiyok Okaktionighakot elihaktonot aitokhijotighamik okiokmi hivolikmi aipaanilo ayoighayonik Nunavunmi elihagiakpaalikvikmi okaktionighakot elihaotaoyonik.  .
Aitootaoyok pihimayok ayongnakpalaagitonik elihaotaoyonik ataohik okiomi hivolikmik aipaanilo elihaktonik okoak tamangmik toniyaoplotik $1,000-taalamik. Elihaktot enikhihimayot elihaagiyamingnik pipkaktaovaktot malikhogo hapkonatigot elihaiyioyomit.
Omani okiogiyaptikni okoa aitoohiaktok Erin-Dawn Pameolik (elihaktok okiomi hivolikmi),  onalo Toby Utak (okiop aipaani ). Okoak tamangmik enikhiyok elihaktamingnik Inuktitut Okaktionighakot Nomiktitigiyionighakollo elihakvioyomi Iqaluikni.
“NTI-kot hilgahoktut ekayoktoiyomaplotik okaktionighap mighaanot elihagomayonot Nunavutmi.  Koanagaalok okoak …

Nunavut Tunngavik –kok koviahootikakniaktut Kaanatami Nattiit Amiitigot Oblogilogo

Nunavut Tunngavik –kok koviahootikakniaktut Kaanatami Nattiit Amiitigot Oblogilogo tamatkiotilogit tamaita Kaanatamiot May 20-mi, 2017. NTI-kot Koanaaktot Kaanata Kavamainik elitagimakmajok hamna pimmagionigagot natniitnInuinnait angonahoaktagikmatigik tamaitalo Kaanatamiot. Ona oblok pimmagioyokpiak. Ehomagilogit nattiit, Inuinnaitlo angonahoalokaaktot, hanakiyillo, NTI-kot tonihiniaktot aitootigiyaghamiknik nattiop amianik pinnikhaktaohimayomik eniktikhimayaanik honalioknighakot ayoghanggitomit oma Victoria Kakutinniq okonaninggaaktuk Victoria’s Arctic Fashions. Ajikotagiyaa Nunavut Tunngavik Facebook-kot takoghaoviat takoyaoyaaganilo akitakotaotijotigilogo Kaanatami Nattiit Amiitigot Oblogilogo. Ona akitakotaotighak angmayok tamainnot Inuinnaknut titikaniikataoyot Nunataagotaoyokot Anggikatigiigonmi. Akimatnahoajavuhi tamaffi. …

NTI-kot Anggayokaagat Nakligohokpuk Tukturjukut Elainnut

Nunavut Tunngavik Timinngat. (NTI-kot) Anggayokaagat Aluki Kotierk oblomi okaktuk nakligiplogit elait Nauyaakmiotak David Tukturjuk, hoiktuk havaknaikhimatillogo ippaghaani..
Taimaninggokkot 1980s, okioginnit Tukturjuk katimayiokataolikhimayok Kivalikmiot Inuit KatojikatigiiginniAssociation. Kivgaktoivakhimangmiyot TFN-konni elaoploni okoa tatja NTI-goliktot, Aivaotikaktillogit Nunataagotaoyokot Nunavunmik Anggikatigiigonmi Inuinnati kivgaktokhimmakhogit Tukturjuk Katimayiokataohimmaktuk Kivalliq Inuit Katojikatigiigita Katimayiini talvalo NTI-kot Katimavikyoagaagata katimayaktokataogaaginnakpakhoni pihimayot.
“ NTI-kot Katimayiit ovamnitlo, Nakligivavot tamaita David Tukturjuk elait elannailo ayoghaktillogit elaiyagamik ayongnakmat. Ayongnakpiaktok onggagiplogit elavaloit tokoyagaagata. Poigolimaitaga David Inuinnait …

NTI-kunit QIA-kunitlu Ikhivautaliit Ilauyut Havitauniganik Manik

Nunavut Tungavik Timiuyumi (NTI) Ikhivautalik Aluki Kotierk Unalu Qigiqtani Inuit Ikhivautariyaat (QIA) PJ Akeeagok ublumi ilauyuk taluiqniganik ajikutaqagituup itkaijutip 10-talauyuup piqaqtumik titirauyagainik huiqhimaliqtuup Kanojuak Ashevaop. Kotierk, Akeeagok-lo ilauhimayuk hulijunmik ilagivlugit Kenojuap ilagiyait ahiilu Nunavumit Inuit Kanatamilu ilitaqnaqtut inuit.
Ikhivautalik aliagiyaa takugami havaaginik hilaqyuami qauyimayauyuup Inuinaup titirauyaagit takuukhauyut nutaami manikmi.
“Ublumi itqaumayaqut Kenojuak Ashevaup ikayuutait inuujuhiptikni. Una agiyuq ilariini ilauyuni, nunagiyauyumilu ilauyunik, tamainilu Inuinaqni,” uqaqtuq Kotierk. “Quviahuutigiyaquut Inuit hanaqitiaruhiit iniqtigailu. Kanatamiutat takugaagamik 10-talamik …

Jose Amaujaq Kusugak Ilihaktonut Ikayutaoyonik Tokhiktutinik Akmakniga

Nunavut Tungavik Timeoyomi (NTI) Ikhivaotalik Aluki Kotierk okaktok uplomi ona Jose Amaujaq Kusugak Ilihaqtonut Ikayutaoyonik 2017-mi tokhikveoyomi taya akmaktok.
NTI-kot aetokneaktut malguknik Inoenaknik ilihaktuknik atuni 5-taositalamik ilihaotikhaenut ikayutikhanik ilihageagani ilitagiyaohimayoni ilihakpalikvikni okonani Inoet okaohenik ilihaotiniklo. Ilihaktut aheni ilihaotini ilaolaktut takupkaekpata ilaoniginik okonani ilihaktamiknit pivaligotinilo atokpaligotinilo Inoet ihomakhutaenik.
“Itkaomayaga hoektok Jose Kusugap akhugota pinahoginiganiklo ilipkamaenageagani Inoet ihomakhutaet ovuna ilihaknikut monagiyaganilo okaohiptiknut ihomakhutivut.  Pipkaeyut umiga ilihaktonut ikayutinik okeotoagagat, NTI-kot ikayoktut Inoenaknik ilihateageagani ihageagiyaenik pikageagani …

Nunavumi Agonahoaktinut Ikayutaoyonik Havagoyok Atovalikniga

Nunavut Tungavik Timeoyomi (NTI) Tukleoyok Ikhivaotalikmit James Eetoolook okaktok uplomi ona Nunavumi Agonahoaktinut Ikayutaoyunik Havagoyok (NHSP) atovalikneakniganik April 1-mi 2017-mi.
Piyotaoyok NHSP-goyok ilipkamaenageagani atoktitpaliklogolo Nunavumi Inoet agonahoagohenik ilitkohikmik, pitkohenik, igilgalo inuyohenik. Notak havak ilakaktok Nunagiyaoyoni Agonahoagotinut Havamik, Agonahoagotikhanulo Pikototagotikhanik Havamiklo, ilagiyaet mikiyut agonahoagotikhanut pikotitagotikhanik, anigepkotinik pikotitagotinik, ihoeliyokakalo ihoakhaotikhanut havamik.
“Ilitokhaktagamigit havagiyaoyugaloet atokoyoayut, NTI-kot atovaliktaet Nunavumi Agonahoaktinut Ikayutaoyonik Havak atoknikateageagani upiyotaolonilo ihageagiyaenik Inoet agonahoaktit. NHSP-goyok ikayotaonahoaktok iligaeyaotaoyagani toniyaganilo Inoet manikhakhanik ikayutikhanik neovigeagani agonahoagotikhanut …

NTI-kot Koyagiyaet Ilagit Kanataop Kavamaenit Atoktukhanik Maniknik Okeomi, Atokpalikoeyut Opiyotikhanik

Nunavut Tungavik Timeoyomi (NTI) Ikhivaotalik Aluki Kotierk okaktok nahogiyaminik ilaginik notap maniknik atoktukhani okeomi okagektaoyut kavamatokanit atoktukhanik maniknik okeomi talvani Saneonikmi. Mangit Atoktukhat 2017-mi tonihiyotit 240-mileatalamik 11-ni okeoni Nunavumi iglolikiyotikhanik. Maniknit atoktitiyomayut 828.2-mileatalamik atoktukhanik talimani okeoni ihoakhivaligeagani aneaginikhaet Nunakakaktut Inoelo, 89.9-mileatalalo atoktukhanik pigahoni okeoni ikayoktogeagani Nunakakaktut okaohenik ilitkoheniklo.
“Okoa mangit naonaegotaoyut kavamatokaet kanatami kaoyimaniginik Nunavumi igloeleogotigiyaenik aktoknigiyaelo timimigut, ihumamigut, manikhakheogotaenilo Inoet Nunavumi. NTI-kot koveahoktut takoyamiknik Inoenaknut togagayonik iglolikiyotikhani manikhanik” okaktok Kotierk. …

Makigiaqta Katimayit Hivuliqhuqtit Manikhaqtitiyut Nunagiyauyuni Havaakhanik

Nunavut Tungavitkut Timiuyumi (NTI-kuni) Ikhivautalik Aluki Kotierk Kavamalu Nunavumi Ministauyuq Paul Quassa ublumi tuhaqtitiyut ukua Makigiaqta Inuit Ayuiqhajutiliqiyit Kuapariisiuyuup Katimayit Hivuliqhuqtiit agiqtut agitqiyaanik 3-miliatalauyuup manikhaakhanik atulirumayauyunik 12-ni aalatqiini ayuiqhajutikhanik havaani.
Pijutauyuq ayuiqhajutiliqiyit kuapariisiuyuq upalugaiqpaaliriagani Nunavumi Inuit havaliriamikni, inuliqijutini nanminikluniit havakviuyuni. NTI-kut hatqiqhiyut Makigiaqta-mik Janurary-mi 2016-mi manikhaakhanik piyauyunik Agiqatiriigutimit ihuaqhijutauyumik NTI-kut apiqhuiyutigut akiraqtuqtaujutimik Kanamanik Kanatami atuginmata havaariyakhamiknik uvani Nunavumi Agiqatiriigunmi. Ilitariyauniganik timiuniganik kiguliqmi January-mi, Makigiaqta hatqiqhiyut ihumakhaqhiuqtikhanik katimayinik, ihuaqhailutik havauhikhamiknik upalugaiyaunmik qanurinikhaaniklu …

NTI-kot Anggayokaagat Toghaghaoniaktuk Naalaotikot CBC-konnit Kitonotlikaa Angmaomaloni

        Nunavut Tunngavik Timinggat (NTI-kot) Anggayokaaga Aluki Kotierk oblomi opaktaoginnagialigook tohaghaolikat naalaotitigot takoyaktoklogo pitjotikagahoaktok Inuinnait elaolikoplogit inminot NTI-konnotlo.
Kotierk Tohaghaopkaktaoniaktok Naalaotikot CBC-konni, Tausunni Friday-mi, Jan. 27-gongkat, 2017 1-mit-3-mot oblomaat. Inuit elaotkoyaoyoogaloit tohaghaokataolotik naalaotikot okagomagomik Anggayokaak okakatigilogo okaotikot hivayaklogo ovongga 979-6151 Iqalukni, ovaloniit ovongga  1-888-896-4135 akiligiitok.
Taimaaktikat Tausunni, Kotierk kaitkoiyok inungnik NTI-kot titigakvianot  Iqalukni Eklokpaklmi Igluvut-mi  from 3-mit 5-mot oblomaat. Inuinnait kaivaklotik haloogiaktoklogo NTI-KOT Anggayokaagat tiitogahoakllohi.
Naonaikpaalogomagovit tohakvigiinnagialik:
Kerry McCluskey
Ataniat Tohaomatitiyit
Nunavut Tunngavik tTiminggat
Okaotaa: (867) 975-4914 Akiligiituk: 1-888-646-0006
Cell: …

NTI-kot Tiligioyot Inungnik Elaotkoiplotik Nunakakkaahimayonik Elittoghainahoaktillogit

   Nunakakkaakhimayonik Elittoghainahoaktillogit Inuinnaknik, Itkilikniklo Kaanatami Pinahoaktait.  Okiot tallimat anigogaagata taimailiolikpakmata naonaitiagotighanik pittiakhimakmat enoohiliginikmollo pivaliajotighanollo kanogivaliakmagaagita Nunakakkaakhimayot Kaanatami.   Pinahoakniaktakot  2017-mi, elittoghaijotiginiaktaptakni pikataoniaktonot naonaigotigihanoaklogo pivaliajotaoyot.  Naonaikpaaliotigiyomalogo enoohigitiaknighak, okaohiknotlo, manighaagovaktonollo, ekloliginikollo ayoghanggijotaoyollo pikahiotiniakmiyait.
Nunavut Tunngavik Timingat  (NTI-kot) ekayoktoihimayot eniktigitillogit Nunavunmiotigot atoktaoyoghanik naonaiyaotaoyoghatigot pinahoagotaoyonot  ekayoghiotaoyaaginni pivaliajotaoyaaginni pivaliajotaoyoghatigot kanogilivaliajotaoniakmagaagita Inuinnait Nunalaaginni.  NTI-kot pitkoiyot Inuinnaknik elaotkoplogit elittoghaijotaonahoaktonot.  Naonaiyainiaktot inungnik apighoivaklotik Nunavunmi nunalingni piliklotik  January-mit      June-mot 2017-mi.  Inuinnait okiokaktot  15-nik anggayoghioyoniklo,  Nunavunmik Angikatigiigotaohimayomit  elaotaakhimayot okiokmi  2016-mi kititijotaohimayonot …