Pivalialigiyit Havakviit

2013 News Archive

NTI-kon Ikhivaotalik Koyayotikaktok Hivulikteoliktomik Taptuna-mik Nutaniklo Ministaoliktonik

Nunavut Tungavik Timeoyomi Ikhivaotalik Cathy Towtongie uplomi koyagiyaa Ihomagiyaoteaktok Peter Taptuna vutiktaokman hivulikteolikhoni, tikoaktaoniginiklo ataniloani ilaoyun. Kigoani okateakniginik MLA-goyun ipakhak Maligaleokvikmi, Hivulikti Taptuna okaktok havaakhaenik ataniloani ilaoyun.
“Kivgaktogeaklogin NTI-koni Katimayini Hivulikhoktin, koyagikpeaktakun Hivulikhokti Taptuna tamaetalo ataniloan ministaoliktun. NTI-koni Katimayin havaktilo nahogiyun havakatigiyaagani nutak gavamaoliktok tamaetalo MLA-goyun,” okaktok Towtongie.
“NTI-kon nahogiyun havageamikni ikayoktigeklotik ataotitun nutaklo kavaman inuhikatealigeagani tamaeta Nunavumeon,” okaktok Towtongie.

NTI-kon Nagliguhuktun Oweetaluktuk-konik Ilagenik

(November 4-mi 2013-mi – Ikalokni, Nunavumi) Nunavut Tungavik Timoeyomi Ikhivaotalik Cathy Twotongie uplomi nagliguhuteaktok Oweetaluktuk-konik ilagenik.
 
“Jacob itkaomayaoneaktok havaaginik ikayoktokniganiklo Inoen maligalikinikun aolaniginik atokpaalikniganiklo Inoen ataotimeonigin” okaktok Towtongie.  “Ikayoktuteaktok akhugaalok Inoen okaohen, ilitkohen, pitkohelo atoktaoginageagani.”
 
“Mameahuktoga ilagen ilaeyakmata.  Kivgaktokhogin NTI-koni Katimayini Hivulikhoktin, nagligivatka ayoknagaloaktilogo taya,” okaktok Towtongie

NTIkut Angayukaak Tiguyuk Angayukaap Tuklia munagiyainik

Nunavut Tunngavik Timinga Katimayiit ublumik ukaktut kilamik pilikluni ovalo December 8mut, 2014, NTIkut Angayukaak Cathy Towtongie pinialiktuk munagitjutainik Angayukaap Tuklianut inikhainik kimakhimayait Jack Anawak Septembermi, 2013.
Angayukaak Towtongie piniaktuklu Ikhivautauluni NTIkut Inuit Inuligiyit ovalo Inuuviviniit Hanatiligiyit Ikayuktiit Katimayigalaat.
“Hivumut kiniktunga tuniyaanganik nutkakhimaitumik ovalo ayongitumik pitjutainik Inuligiyit ovalo Inuuviviniit havagutikhainik piniaktait hamna inikhainut,” ukaktuk Towtongie.
NTIkut pipkainiaktut niguaktililutik tamamik Angayukaap Tukliit inikhainut December 8mi, 2014. Inuit ukiukaktut 16mik ovalo avataanut pilaaktut Ilaukatauyut ataani Nunavumi …

NTIkut Angayukaap Ilitagiyainut Pihimayuk Atikhimayut Katimakyuaktitlugit

Nunavut Tunngavik Timinga Angayukaak Cathy Towtongie atikhimayuk Ilitagitjutainik pihimayut NTIkut Angayukaamit Ilitagitjutainik Katimakyuaktitlugit nigipkaititlugit Kangiklinimi unuak. NTIkut Katimayaktuktut katitihimayut Kangiklinimi ukiuk tamaat katimakyuagutainik ubluinik.
Ukiuk tamaat, ilitagihimayut tunihimayut pingahut ilitagiyauyunik akhut ikayukhimayut tamaktitailigutainik Inuit Inuuviviniit ovalo hivuliuyut nunainik uktugutikhainut. Ukiuk ilitagiyauhimayut hapkoa David Oolooyuk, Veronica Ell, ovalo Ennaidami Takhiit ilakatingit.
Towtongie ukaktuk Ooloyuk ayongitainik ovalo pigaagutainik ilaukatautjutainik kingminik uraisiktunik, ukakhuni ilitagiyauhimayut Manitobami ayongitainik. Ell avaliikhimayuk kilamik inuutjutainik ovalo ikayukhimayait angiyut ilatagiinik ilaa, …

AGM 2013 – Agenda

Katimakoeliknik Ikitikniganiklo Kulik

 

Akmaeyun Kingaotikun

 

Atimiknik Okagegani Katimayaoktokhimayun

 

Tuyukmiteakoeyotin Okaoheoyun

 

NTI-koni Ikhivaotalik Cathy Towtongie
Akmaeyotinun okaohen Kagiklinikmin Tuleoyok Meyaoyomin Harry Towtongie

 

Namagiyaoniga Katimayutikhan

 

Okateaknik Ikayutaoneaknikan Nanminik Katimayotayok
Pigeaktiyun – Kigoani – Atokhimageagani Timeoyomi Havaakhan

 

Tikoakhiyotin 2013-mi Katimakyoaknikmi Pigeaktitaohimayonik Ihoakhaeyin Kamiteoyok

 

Nunavut Tutkumavikmin Manikhaanik Unipkagin

 
Apikotin Keoyotilo
 

Namaginigin NTI-kon Manilikiyotinun Naonaepkotaen Namaginigalo Ilitokhaeyin Manilikiyotinik Unipkaagin

 
a) 2012-min 2013-mun Ilitokhakhimayun Manilikiyotinun
Naonaepkotin
b) Pigeaktiyun – Namaginigin 2012-min 2013-mun Ilitokhakhimayun Manilikiyotinun Naonaepkotin
 
 
 
 
  UNIKHIMALAKNIK
 

Nunavut Tungavik Timeoyomi Ataneoyun

 
c) NTI-kon Ikhivaotalik Cathy Towtongie
d) Kitikmeoni Inoen Katimayeni Ikhivaotalik Charlie Evalik
KITIGUHIKTOKNIK
 
e) Kivalikni Inoen …

NTIkut Ukakhimayut Qikiqtani Mamiahuktut Kamisitkunut

(October 9mi, 2013 –Iqaluit, Nunavut)     Nunavut Tunngavik Timinga Angayukaak Cathy Towtongie ublumi ukakhimayuk Qikiqtani Inuit Katutjikatingit akhut havakhimayainik mikhaanut Qikqitani Mamiahuktut Kamisitkunut avataanik siksinik ukiunik.
 
Towtongie ukaalakhimayuk malikhugit QIAkut autlaktigutainik malgunik makpigaat ovalo kungiaktakhait ilauyut kinguliinik tamamik 13mik Qikiqtani nunait ovalo ilauyut ukautainik ilaa, Nunakatiliugutainik, iluligiyiinik, ilihagutikhainik, kingmiit, hanatiligiyit, nuutitigutikhait ovalo aniaktailigiyit munagitjutikhait. QIAkut autlakhimayait kamisitkut 2007mi titigagiaganik ukautait kinguliinik Qikiqtaalumiut Inuit ukiumit 1950mit-1975mut. Makpigaak atukhimayait tahapkoa ukautihimayait ukakatihimayainit ovalo kinguliit …

NTI-kut Quyagiyaat Tuklia Angayuqqaangugaluaq Ikayuqtuutainik

NTI-kut Quyagiyaat Tuklia Angayuqqaangugaluaq Ikayuqtuutainik   
 
(September 24, 2013 –Iqaluit, Nunavut)     Nunavut Tunngavikkut Timingat Angayuqqaangat Cathy Towtongie uplumi quyagivagaat tukliugaluaq angayuqqaaq Jack Anawak havaanginut pingahunik ukiunik NTI-kut Katimayiinut.
 
Anawak taimaaqhimayuq katimayiupluni Friday-mi aviktuqhimayuni niruaqtunut ilauyumapluni.
 
“NTI-kut kivgaqtuqhugit, quyagivara Jack havakluaqpakkami inuuhiliqiniqmut ilitquhiliqiniqmullu kivgaqtuqhugit Inuit, havaaghainut hivuani aulattiaquvara,” uqaqtuq Towtongie.
 
-30-
 
Naunaittiarumaguffi hivayaqlugu:
 
Kerry McCluskey
Aulapkaiyi, Tuhaqtittiyinut
Hivayaut: (867) 975-4914 Akiittukkut: 1-888-646-0006
Tigumiaqtakkut: 867-222-2893

www.tunngavik.com

NTIkut Munaginiaktait Naitumik Angigutait Tunihimayut

Nunavut Tunngavik Timinga munaginiaktait tuniyauhimayumik naitumik angigutainut Nunavumi Apikhuktiit naalaktiniaktut Iqalumi, Septembermi 24mi,2013.
Junemi, 2012, Apikhukti Earl Johnson Nunavumi Apiktuktiit nalvakhimayut NTIkut pilaaktut akiligutikhainik Kavamatkut Kanatamit, ilaukatauyut Kavamatukakut, iniktiklugit Atuktait Kungiagutait Paknaiyautainik maliklugit Ilangani 12.7.6 Nunavumi Nunataagutit Angigutaanut. Pitkuhimayut tuniyakhait hanianik $14.8 million akiliktakhait NTIkunut ihuinaagutainik Ilangani 12.7.6.
Kavamatkut Kanatami akigaktukhimayait angigutainik Nunavumi Apikhukviit.
Naitumik angikhimayait tunihimayait ovalo akigaktukhimayait ilauyut talvatuak angitjutainik akigaktukhimayut autlaktihimayut NTIkut ukiumi 2006 mikhaanut …

NLCAmi Ukautait Kinguliit Hanayakhat Autlaktitiyut NTIkut Kagitauyainik

oralhistory.tunngavik.com/iu
Nunavut Tunngavik Timinga Angayukaak Cathy Towtongie ublumi autlaktitiyuk Nunavumi Nunataagutit Angigutaanut Ukautait Kinguliit Hanayakhat NTIkut kagitauyainik. Hanayakhak pikaktut ukakatigiyait amigaitut Inuit ilaukatauhimayut aalatkiinik ilanganut NLCAmi aivagutainik ukiugaalumi, ovalo piksaliukhimayut kinguliit kinguliinik ukiut.
“Hamna hanayakhak tunihimayut akhut ikpinaktunik kinguliinik havagutait ovalo tunihimayut hivulinik tuhagutikhait kanuk nuutitihimayut Kanatami Kinguliinik. Hamna ukaktut kanuk Nunavut ilihimaliktut ovalo kuviahuktunga autlaktigapku ublumi,” ukaktuk Towtongie.
Ubluminut, Inuit Kauyimayatukangit ovalo kinguliit pihimainaktut ovalo hivumut nuutitivaktut ukakhugit ukautainik. Ilaa hamna …

NTIkut Piyumayit Aalangugutikhainik NNImi Pikuyait

Nunavut Tunngavik Timinga Angayukaak Cathy Towtongie ublumi tunngahukuyait tuniyainik NNImi Inikpiakhimayuk Ihivgiugutait makpigaat Nunavumi Maligaliuktinut. Ihivgiugutait makpigaat takupkaiyut piyumayait akhut aalanguklugit NNImi Pikuyait ovalo atanguyait.
“NNImi Pikuyait pinahuakhimayut iniktiklugit Nunavumi Nunataagutit Angigutaanut Ilangani 24, kihimi tuhakhimayunga amigaitunit Inuit busniit atutiangituk ovalo aalanguktukhat. Piyumayugut naunaiyakhimayumik aalangugutikhait mungiyaanganik ovalo pikuyait tamaat,” ukaktuk Towtongie.
Towtongie ukakhimayuk malikhugit autlaktitjutainik malguuk tuhaktakhat: inminik ihivgiuktut NNImi Pikuyait akigaktuiyinit hanahimayait Borden-Ladner-Gervais; ovalo tuhaktakhat NNImi Ihivgiuktit Katimayigalaat. Ihivgiuktit Katimayigalaat ilaukatauyut …

NTIkut Tuniyut Ilitagitjutainik Tamaktunut Hikuligiyit Umiat ovalo Ilakatingit

Nunavut Tunngavik Timinga Angayukaak Cathy Towtongie ublumi tuniyait akhut ilitagitjutainik tamakhimayunut Kanatami Hikuligiyit Umiat ovalo ilakatingit pingahut ilaukatauyunut umiami CCGS Amundsen halikaptami katakhimayut imamut tagiungani McClure Strait hanianik Ikaahukmit, Nunatiami.
Halikapta ovalo pingahut ilaukatauyut ihivgiuktitlugit kanugitaakhait hikut katakamik hanianik 8:00mongaktumi unuami.
“Akhut mamiahuktunga ilakatigiinut tamaihimayut ilaktiminik. Kitkanit NTIkut Katimayiit, tuniyunga ilitagitjutainik tamaktunut ovalo ayokhagutainut ublumi,” ukaktuk Towtongie.

NTIkut Ilitagiyait Aliahukhutik QIAkunut Nuluuyat Hanayakhanik

Nunavut Tunngavik Timinga Angayukaak Cathy Towtongie ublumi ilitagiyaa aliahukhuni Qikiqtani Inuit Katutjikatingit Angayukaak Okalik Eegeesiak atiktuimat Inuit Ikpigiyainik ovalo Ikayugutikhainik Angigutaanut mikhaanut Nuluuyaat Uyagakhiukvik Hanayakhat. QIAkut aivakhimayut IIBAmik Baffinland Iron Uyagakhiuktiit amigaitunut ukiunik piyaanganik angikhimayainik ikayugutikhait nakuutiaktumik pilaaktainik Inuit Qikitaalumi ovalo tamaat Nunavumi.
 
Ipakhaani, QIAkut tunihimayait aivakhimayainik IIBAmik ovalo kinauyaliugumayainik hanatjutikhait nunat atugutikhainik Baffinland Iron Uyagakhiuktit Katimayiinut ihivgiugiaganik ovalo angigiaganik.
 
“Kulini ukiuni, hamna hanayakhat akiliktikhimayut amigaitpiaktunik kinauyakhanik niuvikhimayainit ovalo ikayugutikhainit …

NTIkut Tuhaktitiyut 2013mi Jose Amaujaq Kusugak Ilihaktut Ikayugutikhait Tuniyauyut

Nunavut Tunngavik Timinga Angayukaak Cathy Towtongie ublumi tuhaktitiyut tuniyauhimayumik Jose Amaujaq Kusugak Ilihaktut Ikayugutikhainik ukiumi 2013. Anita Uuttuvak Mitimatalimit ovalo Bridgette Tattuinee Kangiklinimit tamamik piniaktut $5,000mik mikhaanut iliniagiakpaalivianut. Uuttuvak ilihaktuk hitamianik ukiumi Inikpiagutainik Iliniagiakpaagutainut Kagitaligiyiit Universitimi Ottawa. Tattuinee ilauliktuk hivumi ukiumi Nunavut Ilihaktiyit Ilihagutainik Pilihimayuit Arviami.
 
“Tamamik hapkoa uktukhimayut tunihimayut nakuutiaktumik titigagutainik ilanganut uktugutikhait. Tamamik ukakhimayuk akhuuniagutainik ilihaktainut ovalo hivumut nuutitigutikhait Inuit inminiigutainik ovalo tamamik pihimayuk tuniyauyut titigakhimayut nakuutiaktumik mikhaanut …

NTIkut Pitkuyut Qikiqtani Inuit Ukakatigilugit Tuktut Nunaini Umayuligiyit (HTO)

Nunavut TunngavikTiminga Angayukaap Tuklia James Eetoolook ublumi pitkuhimayuk Inuit Qikiqtani takulugit nunaini umayuligiyit ukagiaganik nunainik tuktut naunaiyautainik.
 
Eetoolook ukaktuk Inuit piyukhat hamna pitinagit Qikiqtani tuktut katimatinagit ayoikhailutik Iqalumi akaguanikpat. Kavamatkut Nuanvumi munagiliktut katimayut July 23mit 24mut tamamik Qikiqtani nunait umayuligiyiit ukagiaganik ublumi kanugitktut tuktut naunaiyautait.
 
“NTIkut munaiyut hamani katimayukhanik ilauyut Nunavumi Nunataagutit Angigutaanut Ilangani 5 ovalo munagikatigiigutait atugutainik. NTIkut, HTOkut, Inuit, GNkut ovalo Nunavumi Umayuligiyit Katimayiit tamamik munagikatigiiktut ilaukatauplutik umayukhiugutait …

Jose Amaujaq Kusugak Ilihaktut Ikayugutikhait Umiktigutikhait Tikiliktut

Uktugumayut pikaliktut avataanut ubluinik tuniyaanganik uktugutikhainik Jose Amaujaq Kusugak Ilihaktut Ikayugutikhait akaguaninut. Umiktigutikhait piniaktut Nunavumi Ubluani July 9mi, 2013.
 
Makpigaat pilaaktut NTIkut kagitauyakut takulviani ovalo tuhagutikhait ilangit tunikhaihimayut tamamik ilihakviinut, Nunavumi Iliniagiakpaalivinut ilihakviit, hamletkut titigakviini ovalo Nunait Tuhaktituiyit Havaktiit.
 
Uktugumayut titigaktukhat 500mik ukautainik ukaktut kanuk atuniaktait ilihagutikhainik tuhaktiyaanganik Inuit inminiigutikhait, naluhuigutait, ukautait ovalo inuuviviniit. Tamamik titigakhimayut inminik titigakhimayukhat ovalo aatjikutaungilugit titigaktaakhimayunik aalanit titigaktinit. Piyumayut uktuktut ilauliklutik ilihagutikhainik ovaluniit Inuit ukautainik …

NTIkut Ukaktut Angayukaakhak Ubluani Takhihimayuk

Nunavut Tunngavik Timinga Angayukaak Cathy Towtongie ublumi ukaktuk Arviamiut Vayda Kaviok, krat 12mik ilihaktuk John Arnalukjuak Ilihakviinit, takhihimayuk Angayukaakhak Ubluani takhipkainahuaktuni.
Takhihimapluni takhinahuaktunut, Kaviok ovalo ilakatinga tingminiaktut Iqalumut Nunavumi Ubluani. Kaviok tuniniaktuk takhihimayaanik titigakhimayainik pititlugit Nunavumi Ubluani aliahuktititlugit ovalo ikayukluni Towtongie havagutainik Iqalumi aliahuktititit.
NTIkut autlakhimayait takhinahuaktainik ukiumi ilauyukhanik aliahugutikhainik ilitagilugit 20mi ukiut Nunavumi Nunataagutit Angigutaanut July 9mi, 2013.
“Aliagitiaktatka Vayda ukautainik ovalo kiniktunga hivumut naalaklugit Nunavumi Ubluani,” ukaktuk Towtongie. “Pitkutitiaktuk taiguagiaganik …

Umiktigutikhait Angayukaak Ubluani Takhiyukhat Tikiliktut

Umiktigutikhait Angayukaak Ubluani takhinahuagutikhait Inuit Inuulgamiit ilihaktut April 26mi, 2013.
 
Nunavut Tunngavik Timinga Angayukaak Cathy Towtongie autlaktihimayait takhinahuagutikhainik ukiumi ilaukatauyukhanik aliahugutikhait 20mi ukiunga angihimaliktuk Nunavumi Nunataagutit Angigutaanut July 9mi, 2013.
 
Inuit iniktiliktut ilihakviinit piyumayut uktuklutik takhinahuaktainik titigaktukhat 500mik ukautikaktumik titigagutikhainik mikhaanut Nunavut ovalo 20mi ukiunga angitkauhimayuk Nunavumi Nunataagutit Angigutaanut. Takhihimayut takhinahuaktunut ukaniaktait angmaktigutainik 20mi Ukiunga Angihimayait Ilitagitjutainik Iqalumi Nunavut Ubluani, July 9mi, 2013. Takhiyut ilaukatauniaktut Nunavut Ubluani Angayukaamut Towtongie ovalo ilaukataulutik aalanik …

Amealikan Atuligumayanik Ilaoligeagani Titikami Nannuut Kigiyaoyok

Nunavut Tungavik Timeoyomi Tuklea Ikhivaotaleom James Eetoolook uplomi okaktok ukoa nunakyoanigaktun ilaoyun Neovigaogitaagani Hilakyoami Nugutpaleanigaktaoyun Angutikhanik (CITES-kon) katimanikmi Bangkok-mi Thailand-mi, akigaktoelimaetunguuk vuteotaoyomik atugoegutaoyok Amealikan atuligumayaenik ilaoligeagani titikami nannun.
 
Nunakyoanin katimayun Neovigaogitaagani Hilakyoami Nugutpaleanigaktaoyun Angutikhanik (CITES-kon) 16th Kamiteoyok Ilaoyonik vutktun Amealikan atuligumayaenik imani, kiheani vuteotin akigaktuktaolaktugaloen katimahoektinagin.  Aalagukniga titigaknigin nannuun oegoanin II-min oegoanun I-mun CITES-mi ayoknakhitineagaloakman hilakyoami neovgutigiyaagani nannun.  Akimayun agiyok Kanatamilo nugutitaagani atuteaknigilo nannuktaoyun monagiyaoteakmata.
 
“Inoen kuveahuktun uplomi.  Monagiteakhimayavun agunahoaknigin nannun taemanin, …

Ilaukatauyut Ikaluligiyit Munagitjutikhait Paknaiyautikhait Tugaaliinut Angiktauyut

Nunavut Tunngavik Timinga Angayukaangulaktuk James Eetoolook ukaktuk ublumi tugaaliit Ilaukatauyut Ikaluligiyit Munagitjutikhait Paknaiyautikhait angiktauhimaliktut Nunavumi Umaligiyit Katimayiit ovalo Munagiyit Ikaluligiyit ovalo tagiut Ministanga Keith Ashfield.
 
Munagitjutikhait paknaiyautikhait hanahimayait DFOkut ukakatigivlugit NTIkut, Aviktukhimayut Umayuligiyit Havakviit ovalo Nunait Umayuligiyit (HTO) pinahuakhutik hanatjutikhait tamaat umayukhiulaaktait tugaaliit ikpigilugit Inuit umayukhiukgutikhait inminiigutikhait tuhaktinahualugit tamaktitailigiyiit umayukhiugutainik ovalo niuviktilaagutainik tugaaliit.
 
Eetoolook ukaktuk NTI ilaukatauhimayut pitkutikhainik ovalo hanatjutainik munagitjutikhait paknaiyautikhait avataani malguuk ukiuni, pipkaihimayait hanatiligiyiit inuuviviniinut ihumakaktut munagitjutikhait paknaiyautikhait. “Ilaani, …

NTI-kon Aolaktitigeaktun Ikhivaotaolageagani Uploenakmi Akitakotaotiyutikhak

Kuveahukvigiyaagani 20-ni ukeoni anigukhimaniga Nunavumi Nunataknikun Agikatigegutaoyok July 9-mi 2013-mi, Nunavut Tungavitkoni Ikhivaotaoyok Cathy Towtongie uplomi aolaktitigeaktok NTI-koni Ikhivaotaolageagani Uploenakmi Akitakotaotiyutikhako Inoenaknin anulgamiknin ilihaktonik agayukheotkiyan sikukveani.
 
Inoenaen agayukheotkiyan sikukveani ilihaktun ilaoyomanigumik akitakotaotikhami titigageakaktun 5-nanaguklogin ataotin okaknigin unipkamik Nunavumik 20-nilo ukeoni anigukhimalikniganik NLCA-goyum.  Takhiyok akitakotaotimi okakneakan una unipkaak takupkaelikata 20-ni ukeoni aniguknigagun itkaomayotikhamik Ikalokni Nunavut Uploani, July 9-mi 2013-mi.  Takhiyok aolapkaekataoneaktok Nunavut Uploani hulilogagutinik Ikhivaotaliklo Towtongie aheniklo havaakakloni piyageakaknikan.
 
“Agikatigegutaovaleanigin saeniknigalo Nunavumi Nunataknikun …

NTI-konik Kivgaktoktin Katimakatikaktun Attawapiskat-mi Itkilet Ataneanik Spence-mik

Nunavut Tungavik Timeoyomi Ikhivaotalik Cathy Towtongie, Tukleoyok Ikhivaotalikmin Jacke Anawak-lo Tukimoaktitiyilo James T. Arreak katimakatikaktun ipakhak Attawapiskat-mi Itkilen Ataneanik Theresa Spence-mik iglukpakakveani Victoria Island-mi haneani Atoam (Ottawa).
 
Towtongie okaktok NTI-konin ilaoyun katimakatikagumayun Itkilen Ataneanik Spence-mik ikayoguma-nigakhogo okaohigiyaaganilo ayiken piyotaen Ineon ahelo Nunakakaktun Kanatameotan maligoaginigi-nik Kavaman Kanatami havaagiyageakaktatik ilagani nunatagutinun agikatigegutin uplomilo agikatigegu-tin.  Ataneoyok Spence akeagoakhilikman December 11-min katimakatigeomavlogo Kanatami Atanikpak Stephen Harper agikatigegutini ihomagiyaoyonik.  Katimaneaktun January 11-mi Itkilgin hivolikhoktelo kanatamilo kavamaenin …

Nunavumi Inuit Pitkutiligiyit Kinauyait Tutkuktuiyit Inminik Katimayikhat

Nunavumi Inuit Pitkutiligiyit Kinauyait
Tutkuktuiyit kinikhialiktut ayongitumik Inmik
ilauyukhat inminik tutkuktuiyit.
Naamaktut katimayiuyumayut pikaktukhat
ilaukatauyunik Iliniagiakpaalivik ilihagutainik
ovalo maliktakhainik ayongitakhainik
mikhaani kinauyaligiyit,
tutkuktuiyiit, kinauyaligiyiit, busniit akigaktuitjutainik
ovaluniit kuapurisiligiyit munagiyiinik.
Hivuliuniaktut tunilugit kinamut
ilaukatauyut ataani Nunavumi
Nunataagutit Angigutaanut.
Nunavumi Inuit Pitkutiligiyit Kinauyait
Tutkuktuiyit ilihimayut Nunavut Tunngavik
Timinganit (NTI) ovalo Aviktukhimayut Inuit
Katutjikatingit tutkuktuiyaanganik ovalo
munagiyaanganik kinauyakhait uyagakhiuktunit
hanatiligiyiit kaangani Inuit Inminiigutit Nunaini
ovalo aalat pitkutiligiyit kinauyakhainik
pihimayait NTIkut ataani Nunavumi
Nunataagutit Angigutaanut ovalo NTIkut
Pitkutiligiyit Kinauyait Pikuyainit.
Nunavumi Inuit Pitkutiligiyit Kinauyait
Tutkuktuiyit munagiyauniaktut 7mik katimayiit,
pingahut inminik tutkuktuiyit.
Inminik Tutkuktuiyit piniaktut ubluk tamaat
kinauyakhainik akiliktaulutik ovalo akiliktainik
ilaukatautitlugit …