NTI-kut Avaliinqaqnigni Ihuaqutinik Havaaq – Apiqutauqataqtut (FAQ-guyut)

NTI-kut Avaliinqaqnigni Ihuaqutinik Havaaq – Apiqutauqataqtut (FAQ-guyut)
Hivuniqhijutit
Nunavut Tungavik Timiuyuq (NTI) ikayuqtuiyut Inuinaqnik aaniarutiqaliqtut QALAKYUAQNIQ-19-mit, avaliingaariaqaqtut 14-ni ubluni aktuqtaunignit nalunaiyaqniganit Nunavumilu nunagiyauyumiitut aaniarutiqaqtunik QALAKYUAQNIQ-19-mit. Atutiariaqaqtavut inuit aaniagitaagani ihuaqutauyut iliyauyut Nunavumi Ataniluamit Aaniaqtuliqinikut (CPHO) ilaqaqtumik tamaita iglumiuyut avaliingaariami aktuqtauniginit naunaiyainiqmit atuqhimayunik aaniarutinik QALAKYUAQNIQ-19-mit.
Avaliingariami Ihuaqtuti ikayuutauyukhat Nunavumi Inuinaqnik agiraumayaagani. Hunaqaqniginik ukua ihuaqutit pijutiqaqtut hivuniqhijutinik pipkagauyunik NTI-kunit ihuaqhaqtauniaqulu atuqlugit nirijutiini ihariagiyainik,qafiuniginik iniqniuyut nutaqalu iglumiuqatiriit nutaranuavlu naunaitunik ihariagiyainik.
Nunagiyauyuni nalunaiqtayunik aaniarutiqaqnignik, avaliingariami ihuaqutinik tuukhiqtuutit sainiriaqagitut munaqhinit. …