Pivalialigiyit Havakviit

2011 News Archive

NTI-kut Taihiyut 2011-mi Akimayumik Piksautauyumik Ukiumut

Nunavut Tunngavikkut Timingat havaktiit uplumi tikkuaqhiyut Akimayumik 2011-mi Piksaliuqhimayumik Ukiuq. Ipeelee Itorcheak Iqaluitmiutaq aittuqtauhimayuq $1,000-mik piksaliuqhimayaanut, attiqhimayuq, Ikaaqtut Qilalukkat. Itorcheak tuniyauhimayuqtauq angiyumik piksautaa aajjikkutaliuqhimayumik, qaanganiinniaqtuq makpiraanit katimaqatigiit ukiumut naunaitkutainit.

Niore Iqalukjuak, Ikpiaryungmiutaqtauq, tukliuyuq piksautaanut, Utaqqiyuq Tatqiup Ataani, aittuqtaupluni $200-mik aajjikkutaliuqhimayumiklu angiyumik piksautaanik. Susie Qaunaq Pangniqtuuqmiut pingahuupluni akimayuq piksautaanut, Qilalukkat, aittuqtaupluni $100-mik aajjikkutaliuqhimayumiklu angiyumik piksautaanik.
Nunataaqhimayut ilauquyauyut qaritauyakkut akimanahuaqlutik piksaliuqhimayunut. Naunaitkutat uuktuutillu qaritauyakkurutiniittut talvani www.tunngavik.com.

Tugaanik Niuviqtittiniqmik Angmaqtittiyut

Nunavut Tunngavikkut Timingat Tuklia Angayuqqaaq James Eetoolook uqaqtuq taimaa Havakviat Iqalliqiyit Taryuliqiyillu ilainnaanik angmaqtiriyut niuviqtittiniqmik tugaanik.

“Tuhaayaami taimaa quvianaqpiaqtuq,” uqaqtuq Eetoolook. “DFO-kut nutqaqtittihimayut niuviqtittiniqmik tugaanik 17-nguyuni Nunavunmi nunallaanit aippaangani, ihumaliuqtauhimayuq taimaa tingmiplutik qauyihaigamik naunaitkutainit 2003-mi. Ihumaliuqhimayut taimaa tingmiplutik qauyihaigamik Ikpiaqyuk haniani 2010-ngutillugu. Imaa Inuit Ikpiaqyungmi, Kangiqtugaapingmi, Qikiqtaryuami, Pangniqtuumi Iqalungnilu niuviqtittiinnarialgit tugaanik ayuqhaqtitauhimaittumik DFO-kunnit,” uqaqtuq.

DFO-kut ihumaliuqhimagamik taimaa December, 2010-mi, NTI-kut tuhaqtitauhimaittut nutqaqtirutinut, Inuillu tuhaqtitauhimaittut. DFO-kut ihuinaaqhimayut Kavamatuqanit tuhaqtittihimainnamik Inungnik. …

Kukyuami Ukautait Kinguliit Hanayakhat Autlaktiyut

(December 13, 2011 – Iqaluit, Nunavut) Nunavut Tunngavik Timinga Angayukaak Cathy Towtongie ublumi autlaktiyut Kukyuat Ukautait Kinguliit Hanayakhat ilanganut NTIkut Kagitauyakut Takulviani. Hanayakhat pihimayut ukautainik kinguliit titigakhimayut, nipiliukhimayut Kukyuamiut nunakatigiit nuutitihimayut Ukhuktuumut 1967mi.
NTIkut pilikhimayut hanayakhat ukiugaalumi ilaukatauyut Inuit Ukhuktuumit titigakmata NTIkut Angayukaap Tuklianut James Eetoolook, apigivlutik ikayugutikhainik ukautait tuhaktaunahualugit.
NTIkut havaktiliktait ukautait kinguliit ayongitumik David Pelly piluni tamaat ukakatigilugit Ukhuktuumi. Tahamna ilauniaktut katimakatigilugit ilaukatauhimayut, hanalugit paknaiyautikhainik, ukakatigilugit Inuit inminik ovalo titigakhimayait …

NTI-kon Ukeotoagaagan Ukeom Kanoginigagun Nalaotikun CBC-kugutigiyaan

Nunavut Tungavitkon nalaktitineaktun Ukeom Kanoginiganik nalaotikun CBC-kugutigiyanik Kagiklinikmin, December 19-mi 2011-mi 12:30-min 2-mun upluman kitiganetun uplokheotani atoklotik.

“Ukeotoagaagan nalaotikugun pivikhakakveoyok Nunatakataohimayonin apikhogeagani okaohigilogilo ihomalotigiyatik uvamnun, pivikhakagutaoyoklo NTI-konin okageagani kanogilivaleaniginik okakvigilogin Inoen havaagiyaptiknik 2011-mi,” okaktok Towtongie.

Inoen nalakoyaoyun nalaotigukata iloalotiklo hivayageagani okaohigilogilo apikotigiyatik.

Nalaktuni ilaoyun aketomik havayaenageakaktun 1-877-548-2554-mun.

Una naegiyan ukoeni Ukeom Kanogilivaleanigagun nalaotiguguta NTI-kon.

Nunavut Kaaktailinirmut Katimaniat Angirutiqaqtut Qanuriliurnahuarnirmut

Nunavut Hivuliqtia Eva Aariak ukuallu Nunavut Tunngavik Inc. Angiyuqqaap-Tuglia Jack Anawak ublumi tuhaqtittiyuk Haffuminnga Makimaniq Parnairvikhaanik: Atauttimut Pinahuarningannik Kaaktailinahuarnirmut.
Hamna parnairvikhaq naunaipkutiqaqtuq kaaktailinahuarnirmut Nunavunmi, hanahimayaat fuati-tuunguyut (42) ilauqatigiiktut haffumani nunavutip hivulliriblugu kaaktailinirmut katimayut.
“Kitullikiaq inuit tamaita kaaktailidjutikhaqaqtut nunaptingni,” uqaqtuq Hivuliqti Eva Aariak. “Ministauqatitka tuniqhihimayut uvvalu hapkuninnga tuniqhihiyumayut ublumi. Tikittumayaptingnut nungulvikhaanni 2013-mi, Kavamakput piniaqtut hapkuninnga:

· Ihuaqharlugu inuit igluqutait mikhivaallirahuarlugu akiikhait inuit havaktinnahuarlugit ikayuqturlugillu kaaktailinirmut tikinnahuarlugu uvvalu ahiit inuuhirnut havaariyainnik;
· Makipkainahuarluta pitquhiminiptingnit …

Nunavumi Nunait Naamaktiligiyit Paknaiyautikhait Tuniyut

Nunavut Tunngavik Timinga Angayukaak Cathy Towtongie, Hivulikti Eva Aariak, Hivulikti Nunavumi ovalo Leona Aglukkaq, Kanatami Minista Aniaktailigiyit ublumi ukaktut tuniyainik Nunavumi Nunait Naamaktiligiyit Paknaiyautikhainik (NCWP) hivuliit hanayakhat. Hanayakhat pihimayut ilaukatauplutik kitkanit NTIkut, Kavamatkut Nunavumi, Aniaktailigiyit Kanatami ovalo siksiit Nunavumi nunait. Aniaktailigiyit Kanatami tunihimayut $2.4 millionmik kinauyakhait hanayakhat mikhaanut Nunakakaakhimayut Aniaktailigiyit Nuutitigutait Kinauyait.
Siksit Nunavumi nunait – Arviat, Salliq, Kangiqtugaapik, Igloolik, Kugluktuk ovalo Kugaaruk – hanahimayut nunait naamaktiligiyit paknaiyautikhainik, kitut pihimayait hivuliuplutik …

Nunavut Tunngavikkut Ukiuq Nunngutaanit Katimahuirutaat

(November 24, 2011 – Iqaluktuuttiaq, Nunavut) Nunavut Tunngavikkut Timingat Ukiuq Nunngutaanit Katimayunut ilauyut taimaaqtiqtut Iqaluktuuttiami uplumi. NTI-kut Angayuqqaangat Cathy Towtongie uqaqtuq taimaa katimatjutigiyait aulattiaqpaktut.
“Katimatilluta aulattiaqpaktuq. Ilauyut angiqhimayaat ukiuq atuqtaghat kiinauyait Nunavut Tutquumavianit, ihivriuqhugit angiqhugillu taapkua ihivriuqtautaaqhimayut kiinauyanut titiqqat taamnalu 2011-mi NTI-kut Ukiumut Naunaitkutainik, angiqhugulu taamna Pitqutighanit Kiinauyait Piquyaghainik,” uqaqtuq Towtongie. Unipkaangutillugu NTI-kut kiinauyanut titirautait, Towtongie uqaqhimayuq taimaa ihivriuqhiyit uqauhiqattiaqpaktut havauhiinik munaqtiaqpakkamik kiinauyaliqiplutik.
Pitqutighanit Kiinauyait Piquyaghait angiqatigiighutik aulattiaqpaktuq NTI-kunnit Aviktuqhimayunilu Inuit Katimayiinit …

Inuinait Kaanatamiot Elaoyot Nipikaktitaolotik Nanulikinikot Katimajotikakniaktillogit.

NTI-kot Angayokaagata Tok James Eetoolook okaktok oblomigook kaanata hivolikhoktioyok naonaiyainahoaktillogit atoklogit Inuit Qaujimajatuqangit, Nunakakkaakhimayot elitkohitokaitigot pilotik elihimayaat nunagigamiko, naloghanggitot monakhinighamiknik Nannot pitjotigiplogit okioktaktomi. Eetoolook haffomoona okaalaotikakok katimakataoploni nanoliginikmot Katimavikyoaktillogit Iqalukni.

Eetoolook okaktok hilganaltogook tohaaploni Inuit Kaoyimayatokagit naonaiyainighakot atoktaoniaktillogit Nanolikinikot Monaghinighamik. Naonaikhiyot Nanolikinikot katimavikyoagotikaktillogit ovagook tallimat nunakyoat elaoyot nannonik monaghinighakot pitjotikaktillogit kaffiokmagaagitalo nunani ahini nannut naonaiyaktaohimajotighainik pihimatillogit. Hapkoa Nunat Kaanata, Akokitokmiotlo, Norway, Russia-lo Amialikallo Nunaani, Nunat talimat tamangmik sainikhihimayot nanolikinikot katimavikyoagotikaktillogit …

NTI-kut Katimayiit Havaktiillu Ilihaqataunahuat ASIST-nik

Nunavut Tunngavikkut Timingat Angayuqqaangat Cathy Towtongie uplumiuqaqtuq taimaa NTI-kut Katimayiit havaktiillu tamangnit havakvingnit hitamanitt ilauquyauniaqtut ilihaqtitaulutik taapkuninnga Inminiiqtailiniqmut Ilittuqharahuat(ASIST).Malrungnik uplunikiliharahuatASIST-mik ilittuqhaqlutik qanuq inminiiqniaqhimayunik ilitaqhivaktut, qanuq uqautiyaghat inminiiqniarahugiyauyut, imaalu ikkuaqtuqlugit ikayuqtighainut.
“Tamangnik inuit Nunavunmi ikpiguhukpaktut inminiiqtunit. Una ihumaaluutauyuq tamaptingnit.ASIST-nik ilihaqtittiplutik Katimayinik havaktiniklu, NTI-kut hakugiktumiktuhaqtittiyumayut taimaa munarittiarumayaqqut inminiiqtailiplugit Nunavunmi,” uqaqtuq Towtongie.
Towtongie tuhaqtittihimayuq taimaa NTI-kut havaqatiillu hailiplugu taamna Nunavunmi Inminiiqtailiniqmut IhuaqnighakkutAtuqtaghait.Taamna atuqtauyughaq 2011-2014-mut upalungaiyaqhimayuqhavaqatigiighutik taapkua NTI-kut, Kavamatkut, IqilluguInuuhiqKatimayiinit, Paliihimaniklu.
Towntongie aghuuqhuni ilihaqtittiquiyuq ASIST-nik tamangnut …

2009/10 Ukiuk Tamaat Tuhaktakhat Kanugitaakhait Inuit Inuuviviniit ovalo Inuuhiit Autlaktiyut

(October 12mi, 2011 – Iqaluit, Nunavut) Nunavut Tunngavik Timinga Angyaukaak Cathy Towtongie ublumi autlaktiyut ukiumi 2009/10 Ukiuk Tamaat Tuhaktakhat Kanugitaakhait Inuit Inuuviviniit ovalo Inuuhiit; taihimayut Hivuliutivut Ihumaaluktait: Inuit Ukautait Nunavumi. Tuhaktakhat titigakhimayut ublumi kanugitaakhait Inuit ukautait tamaat Nunavumi ovalo tunihimayut amigaitlumik uktugutikhainik kanuk Nunakakaakhimayut inuuviviniit tamaat nunakyuami akhut autlakhimayut ukautainik.
“Ukautait kitkaniitut hakugiktumi inuuviviniit ovalo inuuhiit. Inuit pihimayut naluhuikhimayaiik hanianik 40mik ukiut ublumi munagilugit Inuit ukautait ikpinakhimayut piyaanganik Inuit hivunikhaptinut inminiigutikhainik.” …

Nunavut ovalo Nunavik Angiktut Nanuit Munagitjutikhainik

Nunavut Tunngavik Timinga Angayukaap Tuklia James Eetoolook ukaktuk ubluini katimayut Inukjuami, Nunavik, nakuutiaktut ovalo iniktiliktut.

Katimayut ilaukatauhimayut ilauyut NTIkut ovalo Makikvik Kuapurisitkut, havaktiit, Inuit, Cree, umayukhiuktit, umayuligiyit katimayiit ovalo Nunavumi, Pravinsini ovalo Kanatami Kavamatkut ilaukatauyut. Pinahuaktut katimayut ukaklutik munagitjutikhainik nanuit Nigiagani Hudson Bay tagiungit amigiatjutait.

Ilaukatauyut katimahimayut angikhimayut atulaktakhainik, maliniaktait kotat 60mik nanuit ukiumi atauhimi. Pitinagit angiyut angikhimayait, Nunavut avaliitut nunait atukatigiyait nanuit ilangit ovalo ilihimayut kotamik 25mik nanuit …

Nunavumi Inminiinahuat Nutkaktigutikhait Uktugutikhait Havaktakhait Paknaiyautikhait Tuniyut

) Nunavumi Hivulikti Eva Aariak ilaukatauyuk Nunavut Tunngavik Timinga Angayukaap Tuklia Jack Anawak, Kavamatkut Nunavumi Aniaktailigiyit Minista Tagak Curley, Tigulugit Inuuhiit Katimayit Angayukaak Becky Kilabuk, ovalo Paliihimaatkut Atanguyak Howard Eaton ublumi atiktuiyut ovalo tuniyut Nunavumi Inminiinahuat Nutkaktigutikhait Uktugutikhait Havaktakhait Paknaiyautikhait.

Ukiumi 2011-2014 havaktakhait paknaiyautikhait hanahimayut ilaukatauyunit kitkanit NTIkut, GNkut, Tgiulugit Inuuhiit Katimayiit ovalo Paliihimat ovalo havakviit 8mi pinahuaktait hanahimayut Nunavumi Inminiinahuat Nutkaktigutikhait Uktugutikhait.

Hivulikti Eva Aariak ilitagiyait …

NTIkut Tunngavigiyait Kanatamit Tutkuktuihimayait Nunavumi

Nunavut Tunngavik Timinga Angayukaak Cathy Towtongie ublumi ukaktuk tunngahukuyait Prime Minista Stephen Harper ukaktangit pingahunik ukiuni hivuliit uktugutikhait hanayaanganik ilaukatautjutikhait angililugit Nunatiami ovalo Nunavumi Katimayit Uyagakhiuktit. Ilaukatautjutikhait, pihimayut $830,000mik kinauyakhait, ilauyut Kavamatkut Nunavumi, Kanatami Hanatiligiyit Ukiuktaktumi Havakviit ovalo Nunatiami ovalo Nunavumi Katimayiit Uyagakhiuktit.

“Uyagahiuktut ublumi ovalo akagu akhut ilaukatauniaktut Nunavumi hanatiligiyiinut. Kanatami tutkuktuihimayait Nunatiami ovalo Nunavumi Katimayiit Uyagakhiuktit ikayuniaktut Nunavumiut tuhaktaulutik ihumagiyainik, ilangit kinauyakhakalutik nakuuyumik hilakyualigiyit ihivgiugutikhainik uyagakhuiktit hanayakhat,” …

Angayukaak tuniyuk Ilitagitjutainik Ihumagiyainit

Nunavut Tunngavik Timinga Angayukaak Cathy Towtongie tuniyuk ilitagitjutainik ihumagiyait ilakatigiinut ikpinagiyauyut tingmiamik katakhimayumik Qausuitumi ikpakhaani.

“Ukagumayunga ovamnit ovalo akhuugutiyamnik ilitagitjutikhait ihumagiyatka tamagutainik ilakatigiit, Inuit Qausuitumi, Nunavumi nunait ovalo First Airkut ilakatigiit. Ublumi, ilaani ukagiaganik ayonaktuk anigutainit, ihumaalugutainit ovalo nakligitainit. Ilaa, kialaaktugut avaliitumik ovalo nipaitumik kiatjutivut,” ukaktuk Towtongie. “Tunigyumayatka nakligitjuitka ovalo kingautitka tamamik aktugiaganik anikhimayut talvanit.”

NTIkit Katimayigalaat Katimayut Ikaluligiyit Tugaaliinut

Nunavut Tunngavik Angayukaat Tuklia James Eetoolook ukakhimayuk ublumi katimatjutainik havaktiit Munagiyit Ikaluligiyit ovalo Tagiuligiyit nakuuyumik. Katimayut aipaanguyuk katimayunut paknaiyakhimayait ilanganut aalamik ihuakhagutikhait akigaktuitjutainut NTIkut tunihimayaa DFOkut ukiumi nani DFOkut mikhitihimayait nunakyuamut niuviktigutikhait tuugaaliit tuugangit ukakatigihimaitumik Inuit. NTIkut nutkaktihimayaa akigaktuitjutikhait Junemi, 2011, DFOkut angikmata ilaukatauniakhutik ukakatigitjutikhait Inuit angigutainik mikhaanut tuugaaliit umayukhiugutikhait ovalo niuviktiguitkhait.

Havaktiig NTIkunit nutaamik hanahimayut Inuit Umayuligiyit ovalo Hilakyualigiyit Ikayuktiit Katimayigalaat ilaukatauyaanganik katimaynut aalanik tuugaaliit munagikatigiit ilaukatauyukhat, …

NTI-kut Tuhaqtittiyut Jose Amaujaq Kusugak Itqaumagiplugu Ilihaqtunut Ikayuutinik Aittuqtauyunik

Nunavut Tunngavikkut Angayuqqaangat Cathy Towtongie uplumi taihiyuq aittuqtauyunik Jose Amaujaq Kusugak Itqaumagiplugu Ilihaqtunut Ikayuutighainik. Emily Joanasie Iqalungmiut taamnalu Monica Kiguktak Auyuittumit aittuqtuqtauyut $5,000-taalamik ilihaqtaminut akighait. Tamangnik ilihaqtut talvani Nunavunmi Ilihaiyighat Ilihaqvianit Nunavunmi Ilihaqpaallivianit, Joanasie Iqalungni ilihaqtuq, Kiguktaqtauq Iqaluktuuttiami.

“Quviahutaktunga angayuqqaanguplunga NTI-kunnut aitturiami taapkununnga malrungnut havakluayuktut ilihaqtamingnik kiinauyanik ikayuutighait ilihaqtillugit ilihainiqmik Nunavunmi,” uqaqtuq Towtongie. “Ilihimavunga taimaa Jose ikpiguhungniaqtuugaluaq taapkuninnga malruk Inuit ilihaqtunik aulapkainahuaramitku havaarilluaqpagait atuqtittivallianiq tammaqtailinahuaqniqlu Inuit uqauhiit ilitquhiillu.”

NTI-kut tuniyauhimayut 21-nik uuktuutinik …

NTIkut Katimakatigiyait Ikaluligiyit mikhaanut Tugaaliit

Nunavut Tunngavik Angayukaak Tuklia James Eetoolook ublumi ukaktuk NTIkut katimakatigihimayait Munagiyit Ikaluligiyit ikpakhaani munaginahualugit maligaliugutikhait ihumagiyait kitkanit tugaaliit munagikatigiigutikhait ilaukatauyut, ilauyut NTIkut, Nunavumi Umayuligiyit, Kavamatkut Nunavumi ovalo DFOkut.

Katimayut hivuliuyut malgunit katimaniaktut paknaiyakhimayainik aalanut nuutitigutikhait akigaktuitjutikhainut NTIkut tunihimayait DFOkut ukiumi, nani DFOkut nutkaktihimayait nunakyuami niuviktigutikhait tugaaliit tugaangit ukakatigihimaitumik Inuit ovaluniit ukaklugit angigutainik. NTIkut angihimayut nutkaktilugit akigaitjutikhait Junemi, 2011, nani DFOkut angihimaliktut ilaukataulutik katimatjutikhainik, kilamik ukakatigilugit Inuit mikhaanut angigutaanut tugaaliit …

NTI Aliahuguiktut QECkut Pikataktainik Ihuinaagutainik Havagutainut Atuktait Mikhaanut Inuit

Nunavut Tunngavik Angayukaak Cathy Towtongie ublumi ukaktuk ihumaalugutainik pikataktainut ihuinaagutainik havagutainut atuktait, ilaa mikhaanut amigailiktut Inuit havaktiit QECkuni.

Junemit, 2010, hanianut 7mik Inuit QECkuni havaktut tunihimaliktut Havaktiit Katimayiinut ihuinaagutainik ovaluniit ihuitumik taimaaktitihimayut akigaktuitjutainik ovaluniit tuhaktitihimaliktut NTIkunut ihuitumik munagiyauvaktut Inuit havaktiit QECkut munagiyiinit. Amigaitut ihuigiyavut, ukakhimayut Inuit havaktiit nutkaktititauvaktut apigigaagamik atugutainut Nunavumi Nunataagutit Angigutaanut Ilangani 23 ihumagiyainik, pikaktunik aatjikutainut piyakhainik Kavamatkut Nunavumi ovalo havakviit hanayaanganik ilaukatautjutait havaktiinuik.

“Hapkoa …

Kakiniit Ikayugutikhait Kinauyakhait Tuniyauyut Ukaktauyut

Nunavut Tunngavik Timinga Angayukaak Cathy Towtongie ovalo Nunavumi Hivulikti Eva Aariak ublumi ukaktut atiit tuniyauhimayut Kakiniit Ikayugutikhait Kinauyakhait pilihimayuit.

Caroline Ipeelie-Qiatsuk – Kinngait
Eva Noah – Kamanituak
Nakasuk Alariaq – Kinngait
Sandra Pijamini – Ausuituq
Leslie Qammaniq – Mitimatalik
Emily Karpik – Iqaluit
Marie Belleau – Iqaluit
Teevi Mackey – Ottawa
Romani Makkik – Iqaluit
Annabella Piugaituk – Iqaluit

Ikayugutikhait kinauyakhait pilhimayuit tunivaktut $1,000mik talimanut ilihaktut kinikhiayut nakuuhinahualugit inminik inuuviviniit ovaluniit inuuviviniit ayoikhaitjutikhait ovalo $1,000mik talimanut ilihaktut ilaunahuaktut ilihafaagutikhainik ilihakviani. …

NTIkut Nutkaktut Akigaktuitjutainik Ihivgiugutikhiait Tugaaliit mikhaanut DFOkut

 (June 20mi, 2011 – Iqaluit, Nunavut)     Nunavut Tunngavik Timinga Atanguyaa Terry Audla ukaktuk ublumi aalamik ihuakhagutikhait NTIkut uktugutikhainik Akigaktuitjutainik Ihivgiugutikhait Kanatami Ikaluligiyit (DFO) angigutainut ukiumi 2010mi mikhaanut Tugaaliit.
 
“DFOkut ovalo NTIkut angikhimaliktut piyumayainik nakuuyumik, kilamik ukakatigitjutikhait Kavamatkut Inuinut ihumagiyainik pipkailaaktut ikpinagutikhait Inuit Inminiigutikhait ilangani Nunavumi Nunataagutit Angigutaanut ilauyut angigutainik mikhaanut Tugaaliit umayukhiugutikhait ovalo niuviktitjutikhait,” ukaktuk Audla. “DFOkut angikhimaliktut havakatigilugit NTIkut pingiyaanganik angigutikhait ikpinagiyainik Inuit.”  
 
Angigutaani atikhimayut June 17mi, 2011, NTIkut …

Nunavut Tunngavikkut Ilaukatauyut Kanatami Uktugutikhainik Mikhaanut Inuit Ilihagutikhait Ilaukatikhaminut

(June 16mi, 2011 – Ottawa, Ontario)      Nunavut Tunngavik Timinga, atanguyat katimaktauyuk Okalik Eegeesiak ublumi ukaktuk ikayugutikhainik amigaitunik nutaat pitkuhimayut piyumayut nakuuhinahualugit Inuit ilihagutikhait atugutikhait Kanatami. Ilaukataulutik, Inuit ilihagutikhait Angahukaat tamaat Inuit Nunangani, Eegeesiak takupkaiyuk nutaamik nuutitigutikhait paknaiyautaikhainik.  
 
Tamaat kuliit kitkaniitut tutkuktuitjutikhait ovalo pitkuhimayait ilauyut ilangani  Hivuliit Kanatqamiut, Kanatamiut Hivuliit: Kanatami Uktugutikhait mikhaanut Inuit Ilihagutikhait. Tuhaktakhat ilauyut hivuliminik Kanatami Uktugutikhait Inuit Ilihagutikhainut. Uktugutikhait Kungianiaktut ilaukataupkailutik aatjikutainik hitamat nunait Kanatami; Nunavut, …

Nunavut Tunngavikut Kiuyut Kanatami Kinauyakhait Atugutikhainut

 
(June 7mi, 2011 – Kangiklinik, Nunavut) Nunavut Tunngavik Angayukaak, Cathy Towtongie ukaktuk takutjutainik ikpakhak Kanatami Kinauyait Atugutikhainut. Towtongie aliahungituk pikanginmat nutaanik angiyumik tutkuktuitjutikhainik Nunavumi ovalo ilaa, munagilugit Inuligiyit ovalo Ikluligiyit ayokhagutainik piliktait Inuit, piyukhat kilamik munagiyaulutik.Towtongie ukaktuk mamiana nutaanik kinauyakhaitut naunaiyakhimayainut ikayugutikhainik Inuit Ukautait pilimayuit, ilanganut ikayugutikhainik tamaat aniaktailigiyit ovalo nutakaligiyit ilihagutikhait Inuit. “Piyaanganik Inuit aatjikutikalutik inuuhitjutikhainik aatjikutainut nigiagani Kanatamiut, tutkuktuitjutikhait iklukhainik, ilihagutikhainik ovalo Inuligiyit pilihimayuit tuniyauyukhat.”
Towtongie ukafaaktuk NTIkut tunngahukulaaktait …

Avikturviit Katimavautiit Iliatturinahuarlutik “Aallatqiit Piniaqtat”

 
QALUIT, Nunavut (QIqaiyarluarvia 18, 2011) – Tuglia nunaqaqtunit kaaatimalutik upalungaiyainiaqtut uvunga Nunavunmi Ilingaiyainikkut Havaakhait
uvani havagiatuviani Kitikmeonmi Avikturvia Katimavautit katimtpata Iqaluktuuttiami.Iqaluktuuttiami Katimavautit ikhivautaqatigiiglutik Nunavut kavamatkut Maniliqiyiat, Keith Peterson ukualu Nunavut Tun’ngavik Tgulia Atan’nguyaup Jack Anawak. Katimavautit katipkainiaqtut ilaunahuat tamainit Nunallanit ariviturvianit ukualu katimayaqtuqtut kavamatkunit, Inuit Katimayiinit, maniliuqtiunngitunit, nanminiqaqtunit nunallaani.

Ilauyut tautungniaqtaat una

 
 

Aallanguqtiutit,
kangiqhidjut nunallaanit uqarigamikku ilingaiyainiq katimadjutaungmat ukiuq. Katimavautit uqariniaqtait maligakhanut kiudjutikhait kangiqhiutini, ilauniaqtuni “Aalltqiit Havaakhat” taiguakhaliuqtaunahuaq auyaq.Ilaa ilauyukhat Iqaluktuuttiami (Qiqaiyarluarvia …

DFO-kut Pulaarumanngittut tamangnut Aktuqtauhimayunut Nunallaanut

Nunavut Tunngavikkut Tuklia Angayuqqaaq James Eetoolook tuhaqtittiyumayuq Inungnik taimaa apiqhuqtikkuurahuaqtut huli Havakvianik Iqalliqiyit Imaliqiyillu. Eetoolook uqaqhimayuq taimaa NTI-kut tuhaqviginahuaqtaat apiqhuiyit qakugunnuaq.
NTI-kut apiqhuiyikkuuqtittiyut DFO-kut niuviqtittihuiramik nunaqyuami tugaanik talvanngat 17-nguyut nunallaanit. Tuhaqtittihimayut DFO-kut atannguyainit Ottawa-mi December , 2010-mi, tuhaqtittihimaittumik katimatjutigihimaittumiklu Inuillu Nunavunmi taapkuninngalu Nunavunmi Anngutighanik Munaqtiit Katimayiinik.
“NTI-kut apiqhuiyikkuurumaliqtut DFO-kut ihumaliuqhimayainut niuviqtittihuirumaplutik tugaanik ahikkuuqnainmat. Aghuuqhuta kiuyugut, kihimi naunaiqhitiyaghavut DFO-kut taimaa Inuit akihaqtuqniaqtut pilaarutainik nunataarutikput maliktaunngitpat,” uqaqtuq Eetoolook.
DFO-kut …

NTI-kut Angayuqqaangat Quviahuuqatigiyaat MP Leona Aglukkaq

Nunavut Tunngavikkut Timingat Angayuqqaangat Cathy Towtongie quviahuutigiyaat Maligaliqiyi Kavamatuqanit Leona Aglukkaq akimangmat niruaqtautqikkami ippaghaq.
“Havaqatigiyaami huli naahurivunga taamnalu Ms. Aglukkaq. NTI-kut taapkualu Conservative-kut kavamangat havaqatigiighaaqhimayut, NTI-kuttauq huli havaqatigiyumayait atuqtittivallialugu Nunavunmi Nunataaqnikkut Angirutait Hivuliqtiutillugu Stephen Harper akimatqiyauplutiklu kavamangat,” uqaqtuq Towtongie.
“Katimaqatiginarirumayara Ms. Aglukkaq ihumaaluutiptingnik tuhaqtittilugu, naahurittiaqtungalu qanuq Hivuliqtiup Harper havaaghaniktinniaqtaat,” uqaqtuq Towtongie.

Angayuqqaaq Evalik Nanngariyaupluni Maligaliqiyiqyuannguqtitauyuq

Nunavut Tunngavikkut Timingat Angayuqqaangat Cathy Towtongie quviahuqatigiyaa havaqanni katimaqataaniklu NTI-kunni Charlie Evalik Nanngariyaupluni Maligaliqiyiqyuannguqman Ilihaqpaallivianit Alberta-mi. Evalik aittuqtauniaqtuq tatqiqhiut nutaaq atuliqqat ilihaqpaallivingmit katimapkaigumik June-mi.
“Quviahuqatigitaktara Charlie. Qaffinik ukiunik havakluaqpaghimangmat, nutqaqtailipluni ihumagiplugit Inuit inirumayamingnik,” uqaqtuq Towtongie. “Pattautivara Charlie uvamnit havaqatigiplugulu.”
Ilihaqpaallivik aittuqtaat Evalik havaghaaqhimangmat ikayuqpaghugitlu Nunavunmiut Inuillu.
Evalik niruaqtautqighimayuq Angayuqqaangupluni Qitiqmiut Inuit Katimaqatigiingnut, havaarihimaliqtaa huli 1996-mit.

Umikvighaat Nunataarutit Puiguqtailitjutit Tajja Atuqtumi

Umikvighaat uukturumayut hanayauyughamik puiguqtailitjutighamik quviahuutigiplugu 20 ukiunik aulagamik taamna Nunavunmi Nunataarutinut Angirutit havangnaqtillugu, March 31-mi, 2011.
Umiktaaqqat, Nunavut Tunngavikkut Timingat tikkuaqtuiyit katimayiit katimanahuat ihivriuqlugit uuktuqtut. NTI-kut atauhiqmik hanauyaqtimik pinahuat tamangnik aviktuqhimayunik Nunavunmit hanayughat. Tamangnik hanauyaqtit havaqatiqarahuat ilihaqtumik hanauyaqniqmik.
Taapkua hanauyaqtit aullaaqpagahuat pingahunik auyanik atuqtughanit titiraqlugu, hanalugulu, makititlugulu hanauyaat. Taluiqtaunahuaq quviahuutaanit NLCA, 20-nik ukiunik aulagami upluani July 9, 2013.
NTI-kut tikkuarahuat ilihimaliqtunik hanauyaqtinik, ihumagiyaitigullu hanayauyughaq
Uuktuutit titiqqat piinnarialgit NTI-kut qaritauyakkuurutaanit, …

TAIMA TB Uqauhiit Nunaqyuami TB-mut Upluutaanit

TAIMA TB nutaanguyuq aanniaqtailiniqmut aullaqtitaunahuaq April-mi Iqalungni ikayuutauniaqtuq aanniaqtailiniqmut puvaklungniqmut TB-mik Nunavunmi. Hapkua hanayauyut malrungnik atuqtaghalik.
Hivulliqmit 1 hanayauyunit ihumagilluaqpagait TB-mik ilitturiyauquplugu Iqalungni nunaqatigiit katimapkaqlugit, katimaqatigiit, tuhaqtittiyitlu (qaritauyakkut, qunngiakkut, qaritauyakkuu). Nunallaanit katimaqatigiit katimanahuat April 5-mi, 2011, Iqalungni, ilauyumayuqaqqat hivayaqlugu TAIMA TB havakviat talvani 975-4813.
Aippaanik 2 ukkuanguyuq TB-mik ilitturitjutigiplugu nunaqatigiit hakugighaqhugit inmikkullu munaqhipkainahuaqhugit aimavingnit naunaiqhitiplugit pulaaqhugit, ihivriuqhugitlu uummaqtittailiplugit TB aanniarut (LTBI). Havaktuqarumagumi TB-mik Akimayumayumik takulugu havaaghanut naunaitkutit talvani …

Ihivriuqhinahuat Uraniummut Maligaghaq

Nunavut Tunngavikkut Timingat angiqhimayut tiguhiplutiklu taapkuninnga Maligaghaq Ihumagiyaghat Uraniummik Uyaraghiuqniqmut Nunavunmi September-mi, 2007.
Maligaghat qakugunnguraangat ihivriuqtauyughat. NTI-kut ihivriuqpangniaqtaat maligaghaq ihuariyaugiaghaat Inungnit Nunavunmi. NTI-kut ilihimattiaqtut taimaa uraniummik nalvaaqhiurahuarumik angiqtauhimayughaq tamangnit Inungnit, taapkunanilluaq nunallaanit qanitqiyait uyaraghiuqvingnut. NTI-kut ihivriuqniaqtut uraniummut maligaghaliuqtaanit Kavamatkut Nunavunmi katimatjutigitaarumiuk nunallaanit.
Ihivriuqhitillugit, NTI-kut ihumaginiaqtait maligaliqiniqmut iniqtaghait.
NTI-kut tuhaqvigiyumayait Inuit, kavamatkut hannaviitlu titirakkut ihumagiyaqnit maligaghainik uraniummik uyaraghiuqniqmut.
Taamna Maligaghaq Ihumagiyaghat Uraniummik Uyaraghiuqniqmut Nunavunmi huli aulavaktuq ihuaqhaqtaugumi kihimi NTI-kut …

Nunavut Tunngavikkut Aallannguiyut Upluanik, Humiinniaqmangaatlu Katimavighaat

Nunavut Tunngavikkut Timingat aallanguiyut upluanik humiinniaqmangaatlu Katimayit katimatqikvighaat.
Katimanialiqtut Iqalungni, April 2-mit-4-mut, 2011-mi.
Katimayughat nuutitauyuq Nauyaanit niruaqtittiyughat ihumagiplugit, havaktiit havakvighait, aullaaqtaqniqlu hiniktaqviillu.
NTI-kut Katimayiit katimatqingniat Nauyaanit August, 2011-mi.