Pivalialigiyit Havakviit

2015 News Archive

NTI-koni Ikhivaotalik Ingomayok Hoekmat Lucassie Ivalu

Nonavot Tongavik Timeoyomi (NTI) Ikhivaotalik Cathy Towtongie oblomi okaktok nagligohotiminik Lucassie Ivalu-p ilagiyaenik inohoekmat talvani Saneonikmi.
Ivalu ihomagiyaoteaktok Inikneoyok Iglolikmit ikhivaotaohimavlonili Kigiktalokmi Inoet Katimayeni 1980-gotilogit okeot. Talvona, ilaohimayok aheagogotaoyomik ilaonikmini maligalikiyotin aolanigani piyotaovloni saenikhiyotaovloni omiga Nonavomi Nonataknikot Agikatigegotaoyomik kigoanilu hatkikniganik Nonavot. Ivalu meyaohimayok hamleoyomi Iglolikmi ilaovlonilo nonagiyaoyomi kinikheayoni olamnaohimayonik anaoyiyokhaniklo kamiteoyomi.
“Kigokneaktaga agiyomik igilgat kaoyimaniganik ilitkohikmiklo ihomatoniga. Lucassie ilanagiyaga ayokiktoktigivlogolo, ihoakhaevlonilo atoktakhaenik Inoet amigaetoni alatkeni pigeagotini. Okaohigilagomayaga …

Umikvikhaa Tikiliktok Pisaleoteakhimayomik Okeomi Akitakotaot

Inuit pivikhakaktot ilaoyamikni Nunavut Tungavit-kot 2015-mi Piksaleoteakhimayomik Okeomi Akitakotaotimi. Ilaleotiyut tatkikheomi December-mi piyaohimakneakot December 31-mut 12-mogakat onoagoktomi. Kulet pigahot piksaleogat December-mi ilaolikneakot Pisaleoteakhimayoni Okeomi Akitakotaotiyoni.
January 4-mi, NTI-konit tikoakhiyokhat ihivgeokhineakot tamaenik Piksaleoteakhimayunik Tatkikheotini Takhiyonit tikoakhineakot koliknik pigahonik piksaleoteakhimayunik okeomi. Takhiyot inmiknik piksagiyaet atoktaoneakot NTI-kon pivaaligotikhanik ayikoheogotaenik aepagotoagagalu onipkamikni piksakaknigani kaleoyop 2016-mi. Kolet pigahot takhiyok manikhakneakolo taktakhanik 1-taositalamik (hivolik), 5-hanatalamik (tokleoyok) 250-talamiklo (pigahoat).
Ona naegiyat (9) okeok NTI-kot …

Tohaktiyot Agotikhanik Agiktaoyut Mitimagalikmi

December 4-mi 2015-mi(Ikalokni, Nonavumi)
 
Nonavumi Agotikhalikiyit Katimayit (NWMB) okateaktot ipakhak tugalgit hikotiyaoniginik hilatani Mitimataleop. Kilalokat anivikhakakugoektut analimaekhotiklo. Kaoyimayaogitut kaveoniginik kilalokat hikomi. Anilaekniga taemaeliyok inminik hikolikmat takyok.
 
Mitimatalikmik Agonahoaktit Nanigeaktoktilo Katimayit (HTO) ihoakhaehimaliktut agonahoagotikhamik aniknaetomik naglikhaknaetomik ihoaktomiklo agoyotikhanik okoa togalgit naglikhagoegeagani. Pitkoheoyut Inoet Kaoyimayatokaginit piyotilgit ila Inoet agotikhanik naglikhaktitiyoetut. NWMB-kot Ikalolikiyit Takyomeotaniklo Ministaoyok Hunter Tootoo agikhimayot agotikhamik atogomayaoyomik, atoklogit maligakhat Nonavumi Nonataknikut Agikatigegotaoyomi (NLCA).
 
Opalogaeyaot agiktaoyok Nonavut Tungavitkonit, Kigiktalokmi Agotikhalikiyit Katimayinit, Kavamanilo Nonavumi.

NTI-koni Ikhivaotalik Koyagiya Ministaoyok Hunter Tootoo

(November 4-mi 2015-mi – Iqaluit, Nunavut)     Nunavut Tungavik Timeoyomi (NTI) Ikihivaotalik Cathy Towtongie koyagiya Hunter Tootoo tikoaktaokmat Ministaolikhoni Ikalolikiyin, Takyoniklo, Kanatamilo Hikolikiyinik.
 
“Atoknikaktok Inoet atokhimageagani kivgaktoknigin Kanataop Atanigiyaeni. Tootoo-m kaoyimaniga maligaleoktini Okeoktaktomi ikayotaoneaktok tamaenut Inoenaknot Kanatameotanolo ayikektomik” okaktok Towtongie, “Ihomaloknaevyaktok Inoet ihageagiyaet havagiloagomayaelo Ikalolikinikmi, Takyolikiyotilo Kanatamilo Hikolikiyit hakogitkiyamik kivgaktoktikaknealiktot Kavamani.”
 
“Tootoo kivgaktoehimayok Nunavumi Maligaleoktini 14-ni okeoni tokiheavlonilo atokniniganik ila atokpaleaniganik Nunavumi Nonataknikot Agikatigegotaoyok. NTI-kot ihomateaktot Tootoo-m kaoyimanigit Nunavumi Maligaleokveani nakogotititeakneaktaa notami havamini …

NTI-kut Nunavut Kavamatkungit Angmaqhiuk Nunavut Inuit Ilinniarniannut Kuapurisanmik

Nunavut Tunngavitkut Angayuqqangat Cathy Towtingie Nunavullu Hivuliqtia Peter Taptuna uplumi tuhaqtittiuk pinnguqtitaunianik Nunavut Inuit Ilinniarniannut Kuapurisanmik. Hivuliqtiik tuhaqtittiuk Hivuliqti Taptunaup uqaqtitaunianit NTI-kut ukiumut katimanianni Iqalungni.
Ilinniarnirmut kuapurisan, timinnguqtitauyuq OCtober 9, 2015-mi manikhaqaqtitauniaqtuq tuniyauhimayunit Akigaqtuutauyumit Angirumit atiliuqtauhimayuq umani ukiumi. NTI-aip atiliuqatigiyaik Akigaqtuutauyumit Angirunmik Kavamangik Nunavut Kanatauplu ihuarhautigiplugu NTI palihimqutigihimayaat Kavamanganik Kanataup 2006-mi atuliqtittihimannginniangnut iluliinnik Nunavut Nunatarutata Angirutani (NLCA).
Angirut ihuaqhautauyuq palihimaqunmik talvanga NTI hivumuuyuq atuliqtitauyarialingnik.
Malikhugit iluliit angirunmi, Kavamanga Kanataup akiliqtaat NTI $255.5 miliannik …

NTI-kot Angayokaagat Aitoohiaktitiyok Aitootigivagaminik Aipaagotoagaagat

(Aktopa 21, 2015 –Iqaluit, Nunavut) Nunavut Tunngavik Angayokaagat Cathy Towtongie aitoktait pinggahot Inuinnait NTI-kot Angayokaagata Aitootigivagainik ippaghak Katimavikyoagotigivagainik Inungnik nigipkaiplotik Iqalukni.
Aipaagotiagagat, aitoohiaktitilikpaktok pinggahonot inungnut kanoktot ekayokloakpaktonot inuinnait pitkohitokainnik aolapkaihimmaagahoaktonot nunalingnilo taimaatot hivolikhoinahoakhotik havakpaktot. Omani okiogiyaptikni aitoohiaktot okoa Aiolah Takolik Taloyoakmit, Raymond Ningeocheak Salliqmit onalo Nuna Parr Kinggakmionit.
Towtongie okaktok koanaakpiakhogo Takolik taimaninggolikmat elaogaaginnakhoni kanimayivalikni Taloyoakmioni hapkonani immakaa, Iklolikiyit katimayiini, Ilihaktoligiyit …

NTIkut Tuniyait Ilitagitjutainik Nutaamut ITKkut Angayukaak

Nunavut Tunngavik Angayukaak Cathy Towtongie ublumi ilitagiyaa Natan Obed niguaktauhimanmat niguaktiligiyiinut Angayukaakhait Inuit Tapiriit Kanatami. Natan niguaktauyuk angayukaakhainut ikpakhak ITKkut katimakyuaktitlugit Ikaluktutiami, Nunavut.
“Havakatigihimayaga Natan amigaivyaktuni ukiuni havaanganut Atanguyak NTIkut Munagiyit Inuligiyiit ovalo Inuuviviniit Hanatiligiyiinut. Akhut ihumakatiaktuk mikhaanut Inuit ovalo atuniaktait akhuugutait ovalo ihumagutait ovalo hakugitjutainut hivuliktiit pilaaktainik munagiyaanganik Kanatami Inuit havakviit. Kiniktunga hivumut nakuuyumik havakatigilugu Natan,” ukaalaktuk Towtongie.
Obed havakhimayuk inikhainut ITKkut ovalo Labradorimi Inuit Katutjikatingit, hivuliuyut Nunatsiavut …

Taimaipakhimanggitukut Elittogiyaghak Inminiikhimayonik Tohaktaghak

Nunavut Tunngavik. (NTI-kot) Anggayokaap toklia James Eetoolook oblomi tohaktitiyok okaotikakhoni taimaipakhimanggitukot elittogiyaghak inminiikhimayotigot Nunavunmi. Tohagaghanggoktaoyok NTI-kot okaotikaktillogit Tokoyoligiyit toghiktokmatn naonaiyaitkoiploni inminiiktonik Nunavunmi katimajotikakniakmata Iqalukni tatkighiotip avvaa naatlogo katimanahoakmata.
Titigaktaoyok “Elittogiyaghak naonaiktaghani tokoyonik inminiiknikot Nunavutmi Inuinnait, 1920-minggaat 2014-mot,” tohakgaghak elagikmago NTI-kot havaagihimmaakmajok inminiiktitailinghamik Nunavunmi. Tohaktaghak okakhimayok taimaitpakhimanggitukut tatjalo amigaikpaklaakmata naonaikpiakhonilo tokoyot inminiikhotik Nunavunmi, ovalo ataotimoktitihiamplotik haklovioknaogotighat tatja ehomaalongkahiyot. Tohaktaghak naonaitiakhimayok taimaipakhimanggitot inminiiktut, elittogimannakhiyok Inuit inminiikhotik tokokatakhimanggitkaloakmata …

NTIkut Akigaktuinaktait EUmi Natiit Amiit Nutkaktingit

Nunavut Tunngavik Timinga Angayukaap Tuklia James Eetoolook ublumi ukaalafaaktuk akigaktugutingit Europemi Ilaukatauyut nutkatingit Kanatamit natiit amiit. Eetoolook ukalautait pihimayut ukagutainik EUkut angigutainut Kavamatkut Nunavumi iniktigutait pilihimayuit ataani Nunakakaakhimayut Nunainit Pingitait EUmi Natiit Munagiyiinit.
“Nalungilutik NTIkut akhut akigaktuinaktait Europemit nutkaktingit Kanatamit natiit amiinik. Kanatami natikhiugutait nakuuyut ovalo tamaktailigiyut. Europemi Ilaukatauyut nutkaktingit atuktut tuhatiakhimaitumit ovalo ihuinaakhimayunit Inuit ihumagiyainik, tamaktitailingitut ihumaalugiyait. Natiit amigaitjutait nakuuyut tamamik Atlanticmi ovalo Ukiuktaktumi tagiungit. Ilaa, EUkut …

Bobby Kadlun Akhuuyuktuk Aivakti

Nunavut Tunngavik Timinga Angahukaak Cathy Towtongie ublumi ilitagiyuk Nunavumi Nunataagutit Angigutaanut Aivakti Bobby Kadlun, tukuhimayuk ipakhaani. Kadlun ukautauhimayuk Inunut tamamik ilauhimayut aivaktiligiyiinut akhuuyuktuk ovalo ikhingituk ovalo akhuunginaktuk Inunut ovalo nunataagutit ilanganut.
“Akhuugutingit piyaangqanik nunataagutinik ikayukhimayait Inuit. Pilihaakhuni Inuit Tapirisat of Canada ovalo munagigaakhimayait ilautjutainik hanatjutait ovalo angayukaagupluni Tungavik Federation of Nunavut, Bobby naluyaungituk aivaktiupluni kitut pikatainalaaktuk piyumayaminik, ukaalaktuk Towtongie. “Akhuuyukami pinahuagutainik Nunavumik hanayauniaktuk mikaanut NLCAmi.”
“Kitkanit NTIkut Katimayiit, ilitagiyumayatka …

NTIkut Ukaalaktut Havakatigiigutikhait Tuhaktitainut

Nunavut Tunngavik Timinga Angahukaak Cathy Towtongie ublumi ukaalaktuk tuhaktitainut $63.7 millionmik Iqaluit tagiumi uhiiyakvikhainik ovalo ukakaktumik tunngahunaktuk pivaligiyiit Inunut Iqalumi ovalo tamamik nunakatigiit Nunavumi. Kanatami Ministaa Leona Aglukkaq tuhaktitiyuk titigakviani Iqalumi ublumi.
“NTIkut akhuukhimayut angililugit tutkuktuitjutikhainik Nunavumut havakatigiigutikhait kingulimi ukiuni. Kuviahuktunga tuhagama havakatigiigutikhait ayokhagutainik munagiyaunialiktut ublumi kavamatkunit,” ukaalaktuk Towtongie. “ NTIkut ukpigiyait piyumayainik Kanatamit tutkuktuinahuaktainik Nunavumut hanatiligiyiit, Nunavut piniaktut ungahinut uktugutikhainik havakatigiigutikhait tutkuktuitjutainut paknaiyautait munagiyaanganik Nunavumi havakatigiigutikhait kinguvagutainik.” …

NTIkut Tunngahugiyait Aalangugutainik Nigitiagutkhait Ukiuktaktumi Kanatami

Nunavut Tunngavik Timinga Angahukaak Cathy Towtongie ublumi tunngahugiyait aalangugutikhainik tuhaktitait Nigitiagutikhait Ukiuktaktumi Kanatami pilihimayuit ubluini. Kanatami Inuligiyit Ministaa Bernard Valcourt tuhaktitiyut atulinakhunik April 1mi, 2016, niuviktiligiyiit pitkuniaktut iniktiklugit nakit niuvikhimayut atugutikhainik takupkaiyaanganik niuviktut kanuk ikayugutikhait atuniaktut niuviktainik. Kavamatkut ukalakhimayut nutaat atugutikhait tuniniaktut angitkiyainik takutiagutikhainik ovalo tuhaktitiagutikhainik ukautilugit niuviktihimayut takulaagiaganik niuvikhimayainik naunaiyautait kanuk Nigitiagutikhait Ukiuktaktumi Kanatami ikayugutikhait atukhimayut.
Towtongie ukaalaktuk NTIkut tuhaktihimayut Inunut ovalo inminik pitkuhimayainik kavamatkut hanalutik maligutikhainik pilaaktunik pilihimayuit …

NTI Tuhaqtittiuq 2015 Jose Amaujaq Kusugak Ilinniariakturniaqtunut Ikayuutitaktunik

Nunavut Tunngavik Inc. upumi tuhaqtittiut tuniyauniaqtungnik Jose Amaujaq Kusugak 2015 Ilinniariakniaktungnut.
Caroline Ipeelie-Qiatsuk, Iqalungnit Mavis Ell-lu Sallirmit atuni tuniyauniaqtuk $5,000-mik
Ilihagakhamingnut. Ipellie-Qiatsuk naunaitkutikhaqtarahurittuq Nunavut Ilihautjinirmut Iliharvianni. Ell naunaitkutikhaqtarahuaqtuq munaqhiunirmi. Tamarmik iliharniaqtuk Nunavut Ilihaqpaallirvianni.
“Quviagiyaulik Caroline Mavis-lu tuniyauniaqtillugik Jose Amaujaq Ilinniariakniaqtunut Ikayuunmik. Hamna ikayuut aulatjutauyuq Josiup akhuruunianut iliharnirmut Inuit uqauhiannullu tamarmik hakugiquplugik ilihaqtuni iliharvikyuani. Agurnainnaqtuq tamaat ihviriuriyaami ukturautinik, kihimi iliharniaqtut akimayuk umani ukiumi titigarmanik nakuuqpiaqtunik unipkagiklugu Josiup akhuruuta qanurlu ihumakhahiuriakhamingnik qulvaumatittinirmik atuqtaunianik Inuktitut …

Kavamatkuni Havarnikkut Nunavunmi Talafuutikkut Qauyihainiq

Kavamatkuni Havarnikkut Nunavunmi Talafuutikkut Qauyihainiq
· Kavamangat Kanataup, ikayuqtauplutik Nunavut Tunngavikkunit Kavamallu Nunavut havaktittiliqtut qauyihaiyinik kampanimik R.A. Malatest & Associates Ltd. katitiriquplugit kavamani havangnirmik Nunavunmi.
· Tatqiqhiunmi July 2015, kampani katimapkaiqattarniaqtut talafuutikkullu qauyihailutik Inungnik atiliuqatauhimayunk Nunavut Nunataarutaani ukiulgillu 18-nit 64-mut.
· Ilauniq umani qauyihaiyuni inminik inuk ihumakkuuqtuq kinaungmangaallu qauyimayauyunaittuq. Kiutjutauyut ikayuutauniaqtut kavamani havarvinut kangiqhinahuaqtillugit havaakhaliurinirmut Inuit amigaiqyumiyangini havaktut, ilihagakhatigut, Inuit havaakhahiuniannullu.
· Apiriyauyunaittutit maniutingnik, maniqarvingnik maniqautingnigluuniit.
· Qauyihainiq ilitarimayauyuq Marketing Research Intelligence Association-kunit(MRIA). Hivayaqtaqtatit MRIA -kut …

Hatjamut Tuugalingnut Qilaluganut Attatitigut Atuagak Angiqtauyuq

Nunavut Tunngavik (NTI) Angiyuqqap Tuglia James Eetoolook uplumi tuhaqtittiuq aippanganit atuqtauyuq atuagak ilauyuq iqalulirinimut munaqhinirmut parnaiyagamut tuugaalingnut atuqtauhimmaarniaqtuq 2015-mi auyaq tuugaalikhiunianut tunuani Tasiujaryuap tuugaaliinnit.
NTI, Angunahuaqtiillu timiit Aviktuqhimayumilu Anguhiqiyit timiit havaqatigiyait Nunavut Umayuliriyiryuatkut (NWMB) Iqaluliriyitkullu talimani ukiuni iniqtiriplutik iqalutigut munaqhitjutikhamik.
“Pitjutauvuq parnaiyagamik pimmaruhuktumik pitjunautinik ataniqtuinirmigluInungnut ataagut Nunavut Angirutaata Angirutaagut ilautiyauhimaplutiglu Inuit Qauyimayatuqangit qallunaalu qauyihainiit,” Eetoolook uqaqtuq. “Hamna nakuuyuq tuhagakhaq nagunahuaqtinut. Inuit panariyaunialirmata munaqhinirmi tuugalikhiurnirmi, aippanganimit atatit atuqtaunngittut atuqtauttaliqhutik atauhirmut ukiumut …

NTI Nipliqtut Ikayuqtuiplutik Nunalimaami Naalaquirnirmik

Nunavut Tunngaviup Timingata (NTI) Angiyuqqap Tuglia James Eetoolook uplumi angiqtuq ikayuqtuunmingnik nunalimaami naalaquirnirmut  tammaqhimayunut inuaqtauhimayuniglu Nunaqaqqaqtunik arnanik arnaruttiniglu Kanatami.
“NTI ikayuqtuiyuq nunalimaami naalaquirnirmut. Naalangniq atuqtauyariaqaqtuq aapqutaulunilu pivaallirutiriniaqqat Kanataup ptiquhiannik Nunaqaqqaqhimayunik  arnanik ihuinarutauniglu Nunaqaqqaqhimayunut arnanut,” uqaqtuq Eetoolook.
“Nangiqqatauyugut atauhiulluta tamainnut timiuyunut nipinullu tukhiqtunik naalaquinirmik nanihiniaqqat mamiharnirmik kiuyauniaqqatalu pittiarutaunnginniit Nunaqaqqaqhimayut arnait aanniqtiqtauniit angitqiamik aallanut arnanut Nunaqaqqaqhimanngittunut.”
Nunalimaamut Aulaniat Qauyihautauhimayuq Tammaqhimayunik Inuaqtauhimayuniglu Nunaqaqqaqhimayunik Arnanik haqqittittauyuq RCMP-kunit May 2014-mi naunaiqhihimayuq 1,181-nik tammaqhimayunik inuaqtauhimayuniglu Nunaqaqqaqtunik arnanik Kanatami palihimatkut …

2014-2015 UQAUHIKKUT ANGIRUTI

Iqaluit, Nunavut (May 8th, 2015) – Minista Leona Aglukkaq uqaqtuq pingattiunmi kavamatuqatkut angiqhimaliqtaa angirut Nunavut Kavamatkunnun uvunga kiinauyaliqinikkut ukiumun 2014-15 uvani $2.7 million uqauhikkut akhuuqhainirmun. Talvani akitutilaami, $1.625 million pikhauyuq Uiuitun uqauhinun unalu 1.1 million pikhauyuq Inuit uqauhianun.
“Hapkuat aallanguqhimaimmata avatquhimayuni qulini ukiuni”, uqaqtuq Uqauhinun Kamisina Sandra Inutiq. “Piyumayugut aajjikkiikniqartunik maniliqtuutikhanik uvunga Inuit uqauhianun, maniliqtuutikhanunlu Uiuitun uqauhianun tautungnarniqaqtumik ihariagiyainnun taapkunannga, akiinni akittuqyuummiqpaktuni akittuqyuummiqnirmunlu talvanga pihilaaliqtillugu 2000”, uqaqhimmaaqtuq.
‘’Inulrammigiaknirmi inuqarnirmi, takuliqtugut kayumikhiliqtumik uqauhikkut …

Angirutit Atiliqtauyut NTI-kut Apiqhuiyikkuuqtitainut


(May 4, 2015 – Iqaluit, Nunavut)     Nunavut Tunngavikkut Timingat (NTI) Angayuqqaangat Cathy Towtongie uplumi uqaqtuq taimaa angirutitaaqhimayut tamangnit ilauyunit NTI-kut apiqhuiyikkuuqtitainut akihaqtuqhugit Kuin Kivgaqtiit (Kavamatuqait Kanatami) aullaqtittihimainnamik piniaqhimayuriyainik talvani 1993-mi Nunavunmi Nunataarutit Angirutinit (NLCA). Qaffiuyut ihuinaarutit NLCA-nut kinguvaqhimayut 1993-mut. Angirutit taapkua ihuaqhaitjutauplutik apiqhuiyikkuuqtunik hivumuuqtitpalliaplutiklu nakuuyumik qaffinut aullaqtitaghanut. Angirutit taapkua titiraliqtauhimayut atannguyanit kivgaqtuiyut NTI-kunnit, Kavamatuqanit Kanatami Kavamatkunillu Nunavunmi (GN) March 5-mi, 2015-mi, atiliqtaupluni Angayuqqaamit Towtongie-mit, Nunaqaqqaaqhimayut …

NTIkut Katimayiit Angiktait Kinauyat Atugutikhait

(March 24mi, 2015 – Kamanituaq, Nunavut)    The Nunavut Tunngavik Timinga (NTI) Katimayiit ublumi angikhimayait havagutikhainik Kinauyat Atugutikhainik ukiumi 2015/16. NTIkut Angayukaak Cathy Towtongie ukaalaktuk kinauyat atugutikhait, pihimayut tutkuktuihimayainik kinauyakhait Nunavumi Nunataagutait tutkukhimayait munagiyut Nunavut Tutkuktuiyit, pipkaivaktait NTIkut ovalo DIOkut (Tugaakhimayut Inuit Havakviit) ikayugiaganik piyumayainik Inuit atutialugit munagitjutikhainik. Ukiumi tamaat tunikhaihimayut pihimayut Nunavut Tutkuktuiyinit ilauyut 3%mik angiklihimayut aipaanganit ukiumit kinauyat atugutikhainit.
 
“NTIkut Katimayiit piniaktut atugutikhainik kinauyakhait havakviinut nakuuyumik paknaiyakaktut ovalo atuktut pipkaiyaanganik …

Ellihakpaaliknighakot Ekayohiagotighat Piyaghaotit Omikvighaotaa Tatja Omikalimaiktok

Toghiktootit nutnakvighaotigaloaga hivitokpaaliktaovok taimani Sikoogiaktitaohimayot aolaktitaoplotik hapkoa angikatigiigotigihimayaat Elihaotaovaaliotaonighamot Ekayoohiagotighat. Taimani sikoogiatitaohimayot manighaaktaakhimaliktollo holi tatja oktoghimmaaginagiakaktot toghiklotik ekayootighanik elihakpaaligahoaknighap mighaanot atoinnagiakaktok elaminot nutakaminollo. Okoa nutkakvighait toghigahoaktonot maniknik:

March 9, 2015  – Kiojot Titigak Tatatigialik
June 8, 2015 – Pitjotighak Titigak Tatatigialik

Taimani sikoogoiaktitaohimayot elavaloillo okotokhimmaaginagiakaktot toghiotighamitigot Akasi 31-mot 2015 eniktiginighait toghigomik atoktaghamiknik elihahakpaaliknighamot, elitkohiliginikmollo pitkohitokaitigot Inuinnait angiktaoyaaginni toghiotaoyot nalliomatikpata atoktaonighaagot maniop.Toghiotighanik titikanik pihimaikovit tammaigoknilooniit titigak tatatigialik oma Crawford Class Action Services ilingnot toyootigihimayait, …

NTIkut Ukaktut 2014mi Piksait Ukiumi Takhihimayut

(January 6mi, 2015 – Iqaluit, Nunavut)      Nunavut Tunngavik Timinga ublumi ukaktuk ukiumi 2014mi Piksait Ukiumi Takhihimayut. Eileen Arragutainak Sanikiluaqmit takhihimayuk $1,000mik takhiyakhait kinauyakhainik piksaliuktainik. Arragutainak piniaktuklu angilihimayainik aatjikutaat piksaliukhimayait ovalo takuyaulaaluni kaangani NTIkut Ukiuk Tamaat Tuhaktakhat ovalo ililugit hanauyakhimayainut.
Mosesie Ikkidluak Iqalumit aipaanik takhihimayuk piksaliuktaanik ovalo takhivluni $500mik ovalo aatjikutaanik piksaliuktaanit. Morris Kuniliusie Qikiqtarjuaqmit pingahuanik takhihimayuk piksaliuktaanik ovalo takhavluni kinauyakhaminik $250mik.
Hamna 9mik ukiuk tamaat NTIkut Piksaliuktait takhitinahuaktut. Inuit pitkuhimayut …