ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓᑦ ᐊᓯᔾᔩᔪᑦ ᐅᓪᓗᖓᓂᒃ, ᓇᒦᓛᕐᓂᖓᓂᓪᓗ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᒪᓂᒃᓴᖓ

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓᑦ ᐊᓯᔾᔩᔪᑦ ᐅᓪᓗᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᒦᓛᕐᓂᖓᓂᒃ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᒪᓂᒃᓴᖓᑕ.

ᑲᑎᒪᓂᖃᓛᓕᖅᑐᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂ, ᐄᐳᕈ 2-ᒥ-4-ᒧᑦ, 2011.

ᑲᑎᒪᓂᒃᓴᖅ ᐊᐅᓪᓛᖅᑕᐅᔪᖅ ᓇᐅᔮᓂᒃ ᐊᑲᐅᓇᖅᑎᑦᓯᓇᓱᐊᖅᖢᑎᒃ ᓂᕈᐊᕐᓂᐅᔪᓂᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ, ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑐᔪᕐᒥᕕᒃᓴᖏᓐᓂᒃ.

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓᑦ ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ ᑲᑎᒪᓂᖃᓛᖅᑐᑦ ᓇᐅᔮᓂ ᐊᒡᒌᓯ, 2011-ᒥ.