ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᑕ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑕ ᑐᖏᓕᖓᓂᒃ ᓂᕈᐊᕈᒫᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᑐᓴᕐᑎᑦᑎᕗᑦ ᑭᓇᒥᒃ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᖃᓛᕐᓂᕐᒥᓂᒃ

(ᐊᒡᒋᓯ 2, 2018 – ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓᑕ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᐊᓗᑭ ᑰᑦᑎᖅ ᑐᓴᕐᑎᑎᖅᑲᐅᕗᖅ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᔮᔮᒃᑯᑦ ᓂᐅᕐᕈᑎᖃᖃᑦᑕᕐᓂᓕᕆᔨᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓕᕆᔨᖏᑦ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐅᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓕᕐᐸᑕ ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᑐᖏᓕᖓᓂ, ᑎᓯᑉᐱᕆ 10, 2018-ᒥ.

 

ᓂᕈᐊᕋᒃᓴᓕᐅᕈᓐᓇᕐᕕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᒃᑐᕙ 29, 2018-ᒥᑦ – ᓄᕕᑉᐱᕆ 2, 2018-ᒧᑦ. ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᙳᕈᓐᓇᕐᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᕈᐊᖅᑏᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ, 16 ᐅᑭᐅᖃᕐᓗᑎᒃ ᑐᖔᓂᐅᙱᑦᑐᖅ, ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔭᕆᐊᓖᑦ ᓄᓇᕗᖕᒥ ᐊᖏᕈᑎᑎᒍᑦ. ᓂᕈᐊᕋᒃᓴᓕᐅᕈᑎᒃᓴᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᕐᐳᑦ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᖕᒥᒃ, ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑐᒃᑕᕐᕖᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂᒃ, ᐅᕝᕙᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓᑕ ᖃᐃᕐᕆᕕᖓᓂᑦ ᓂᕈᐊᕋᒃᓴᓕᐅᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᒪᑐᐃᑐᐊᕐᐸᑦ.

 

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᙳᖅᑐᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᐳᑦ ᓂᕈᐊᕋᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᒍᑎᖏᑦ ᑎᑎᖅᑲᑦ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᑉ ᐱᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᒪᒋᑦ ᐱᓯᒪᒐᓗᐊᕐᒪᖔᒋᑦ. ᓂᕈᐊᕋᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᒍᑏᑦ ᐱᔭᐅᓯᒪᙱᒃᐸᑕ ᒪᑐᔭᐅᕕᖓ ᐅᓪᓗᖅ ᑎᑭᓪᓗᒍ, ᓂᕈᐊᕋᒃᓴᐅᔪᓐᓇᓚᐅᖅᑑᒐᓗᐊᖅ ᓂᕈᐊᕋᒃᓴᐅᙳᕈᓐᓇᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓂᕈᐊᓐᓇᑎᓪᓗᒍ. ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᙵᙳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᕗᑦ ᓄᕕᑉᐱᕆ 5, 2018-ᒧᑦ 5:00−ᒥ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ ᓄᓇᖓᑕ ᓯᕿᙳᔭᖓ ᒪᓕᓪᓗᒍ, ᖁᔭᓈᖅᓯᔪᓐᓇᕐᕕᖃᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᓯᒪᒍᑎᒥᓂᒃ.

 

ᓂᕈᐊᖅᑏᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓᓄᑦ ᓂᕈᐊᓐᓇᑎᓪᓗᒍ ᑐᖏᓕᖓᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᕐᐳᑦ ᓇᓕᐊᓐᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᑕᓪᓕᒪᐅᖕᒪᑕ ᓂᕈᐊᓕᕈᓂ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᑕᖏᑦ, ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᓂᕈᐊᕐᓗᓂ ᑎᓯᑉᐱᕆ 3, 2018, ᐃᒡᓗᖓᓂ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᕐᓂᖅ, ᓂᕈᐊᕈᔾᔭᐅᓗᓂ, ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᕐᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓗ ᓂᕈᐊᓐᓇᐅᑉ ᐅᓪᓗᖓᓂ, ᑎᓯᑉᐱᕆ 10, 2018-ᒥ.

 

-30-

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᐳᑎᑦ:

 

ᓈᓐᓯ ᖃᕆᑕᖅ ᓕᓐᑎᐊᓪ

ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ

 

ᐊᑭᓕᕆᐊᖃᙱᑐᖅ: 1-844-979-6554

ᐅᖄᓚᐅᑎ: 979-6554

 

ᓈᑎᐊ ᓯᑰᓐ

ᐊᔭᔭ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓕᕆᔩᑦ

ᐅᖄᓚᐅᑖ:

867-979-1484