Pivalialigiyit Havakviit

NTI-kut Vutiqtukhanik Atiqaqvik Atuqniganik Ilagiyaa

Nunavut Tungavitkumi (NTI) Vutiqtuliqi-jutinik Munariyiluaq Atanguyaq Mary Wilman uqaqtuq ublumi havakhimaqturivlutik nutaguqtiriagani NTI-kut Vutiqtuqhat Atiqaqvianik hivuani NTI-kut Vutiqtititinagit Ikhivautakhamik December 12-mi 2016-mi. Wilman uqaqtuq nunalikni kivgaqtuqtiuyut atanguyat ihuaqhainiraqhugit ikpatinik nunagiyauyuni niqinik niuviqvikni September-tilugu ikayuqturiagani Inuit nalaumaniginik hivuniqhijutikhat Vutiqtukhat Atiqaqviuyumi.

Inuit Kanatamiutauyut, 16-nik ukiuqaliqtukhat December 12-mi 2016-mi nunataqatauhimayulu Nunavumi Agiqatiriigutimi ilauliriagani Vutiqtukhat Atiqaqviani, naunairiagani ilaulaaqniginik NTI-kut Vutiqtitiviani. Ukpiruhukuvit ilaulaqniriyaqnik vutiriaqni, kihiani atqit ilauginiqat, naunairutauyunaqhiyuq ilauginiriyaqnik Nunavumi Agiqatiriigutimi, nunagiyauyumi kivgaqtuqtit atanguyat (CLO-n) ikayulaqtut Inuinaqnik ilaujutikhanik havaariyauyumi.

–mi uqariaqni nalaumayunik hivuniqhijutikhanik. Hivayalaaqtalu Margaret Kusugak Kagiqliniqmi uvani 867-645-5400-mi akiitumikluniit uvani 1-888-236-5400. Inuilu uqaqvigilaqtalu CLO-guyuq nunagiyamikni nalaumayunik hivuniqhijutikhanik.

Ilaulaqtut vutiqtuni pivikhaqaqtut October 26-mut 2016-mi nunaguqtiriagani hivuniqhijutikhat Vutiqtukhat Atiqaqvianik.

-30-
Hivuniqhivaalirumaniruvit uqaqvigijavat:

Mary Wilman
Vutiqtuliqiyiluaq Atanguyaq
Hivayauta: (867) 979-6554
Akiitumik Hivayauta: 1-844-979-6554
-mi
NTI-kun Qungialiugaani: www.tunngavik.com -mi

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: