Pivalialigiyit Havakviit

NTI Ahguruuquyaa Kanata hakugiktumik ihuigiquplugu nattirnik nutqaqtittitjunmik

(May 6, 2009 – Kangiqhiniq, Nunavut) Nunavut Tunngaviup Angayuqqangata Tuglinga, Raymond Ningeocheak qugluktuq ilitturigami Taryup Akianirmiut Europe-mi Maligaliuqtiit kangiqhiut hivullirmik taigurnianik nutqaqtitjutikhamik tikititauniinnik nattirnik nattirnillu niuviganik.

“Nutqaqtittitjut niriugiyaugaluaqtillugu, qulungnaqtuq ihumaliurut imaatut angiyuq iumaliurutauyariaqarmat ilihimayauyunit itqumayuniglu aturluni, ilumi ihumaigyaunngittunut. 5 miliat nattiit avatqumagaluaqtillugit Atlantic taryuani, nutqaqtittiniq turanganngittuq nunnguttailinirmut.” uqaqtuq Ningeocheak.

Nalauttaqtauhimayuq qauruliit nattiit Atlantic taryuani nalauttaqtauhimayut 5.4 milianit 5.8 milanut ittunaqhiut.

1983-mi, Europe Maniliurnirmut Nunaliit atuliqhimayut nutaqaqtittitjunmik “nattianik”. Ahiit katagutaupluni niuviqpaktunut katakhunilu akiit niuviqtauyut aktumaplunilu tamarmingnut Inungnut Inuillu nunainnut.

“Uktuqtugaluit aktumalluaqtailiplutik nutqaqtittinikkut Inungnut nunaptingnullu kihinnguqtittugit. Kihimi taimanimit ilhimayauyuq nutqaqtittiniit, kihinngumayuqaraluaqhuni, nakuunngittumik aktumainnaqtuq inungnut. Nutqaqtittitjut naunaiqniarunahivait “Inuit” “pitquhillu” kihimi niuviqtitiniq marlunganngittuq.” uqarhimaqtuq Ningeocheak.

Kavamatuqatkut Ministaat Nunaryuami Niuviqattarnirmut, Stockwell Day uqariyaqtuq akigaqturniaqhugu Europemiut nattirnik nutqaqtittiniat tapkuatigut Nunaryuami Niuviqattarnirmut Timingatigut.

“Nutqaqtittiniq kangiqtaa hivullirmik taiguqtaunia, huli ayaurivikhalik akigaqturlugu nutqaqtittiniq maligannguqtinagu. Tunngagiyara Minista Day uqariyautaa akigaqturniaqhugu nutqaqtittitjut Nunaryuami Niuviqattarnirmut Timingatigut. Inuupluta kanatamiutauplutalu akigaqturhimmaarniaqtaqqut nutqaqtittijut.”
Ilitturiyumirumaguvit:

BJ Barnes
Tuglik Atanguyaq Tuhaumatittiyini
Nunavut Tunngaviup Timinga
Talafun: (867) 975-4905 Akiittuq: 1-888-646-0006

www.tunngavik.com