Pivalialigiyit Havakviit

NTI-kut Tuhaqhitai Kingulliqpaungittut Qanuritni taphuma Anaguyqakhamun Niruarniq

(Fibruari 9, 2021 – Iqaluit, Nunavut) Nunavut Tunngavik Nanminilgit (NTI) Ataniq Niruaqtuliqiyi Havakti (CRO) Kathleen Sigurdson Ublumi tuhaqhityutigiya tamna Aluki Kotierk niruaqtauphaqtuq niruaqtauyuq talvunga Angayuqaq tapkunani NTI-kut piplugu 69% niruarutit.

 

Kotierk kivgaqtuiniaq taphumunga Angayuqaq tapkununga hitamat-ukiut ikhivaqnia, tikitlugu Tisaipa 2024.

 

Kotierk kivgaqtuiniaq talvani NTI-kut Katimayit Katimayingi, Ataniuyunut Katimayiralaat, Inuit Inuliqutit tapkuatlu Ilitquhiit Pivaliatitni Uqautyit Katimayiralaat tamnalu Ikhivautalik tapkununga NTI-kut Piqatai timiuyut Makigiaqta Inuit Iliharniq Kuapurisan, Nunavut Inuit Piqaqnit Maniliurutit Tigumiaqtit tapkuatlu Nunavut Tunngavik Tunngavia.  Tamna NTI-kut Angayuqaq kivgaqtuikmiyuqtauq Nunavut Inuit talvani Katimayi tapkuat Inuit Tapiriit Kanatami, tapkuat Inuit talvunga Quinguyuq Katutyiqatigit Katimayiralaat tamnalu Ikhivautaliuqatauyuq tapkununga Nunatarutit Angirutit Katutyiqatigit.

 

Aluki Kotierk tamnalu Andrew Nakashuk both uuktuqtuk taphumunga inikhanut Angayuqaq atuqtitlugu tamna niruarniq.

 

Niruaqtit niruariaqtut mikhaanittut 17.5 pusauyut .

 

Tamna tamaitnut avikhimanit niruarniq qanuritnit piyaulaq talvani

 

Election Results (UNOFFICIAL) – 2020 NTI President Elections (tunngavik.com)

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: