Pivalialigiyit Havakviit

Atiktaoniga KIA-­‐Kon Iglukpaen

October 20-­‐mi 2014-­‐mi KIA-­‐koni Ikhivaotalik Taakti Charlie Evalik kuveahoktuk akmageagani nutaak KIA-­‐kon titigakvean iglukpak Ikaloktuteami. Kitikmeoni Koapareseoyok katimapkaeyok akmaktigitilogin, kivgaktoktikakhutik KC-­‐konin, KIA-­‐konin, NTI-­‐konilo ilaoyulo inuknin Ikaloktuteamin humilulikaa Nunavumin.

“Kuveahuktoga kaoyipkagumavlohi tamavi atea tigoaktaoyok piyotoayok igukpun atiktaoniganik akitakutaotiyonin una Fred R Elias Iglukpak, kaoyimayotin Tukimoaktitiyeogaloak KIA-­‐kuni 16-­‐ni ukeoni ihoakhaehimavlonilo pitkuhikhanik havaohikhaniklo maligoaktaptiknik uplumi huli timeovlota.” okaktuk Taakti Evalik.

Taakti Evalik okaktoklo una katimavik nutaguyok Fred R Elias Iglukpakmi kaoyimayaoneakok Patrick Lyall Katimavik-­‐mik. “Mr. Lyall katimayini ilaokhaaktok KIA-­‐kuni ikayuktuteakhonilo katimakataonikmini” ilageaktitiyok Taakti Evalik.

Ikhivaotalik Evalik pihimaaktok ateanik tikoaktaohimayomik Kugluktumi Nunalikiyin Avataoyomiklo titigakvean. “Titigakvikpun Kugluktumi taya kaoyimayaoneakok Ikey Bolt Iglukpakmik, Ikey ihomagiyaoteaktok Iniknik nunagiyaoyomi amigaetoniklo ilakaktok nunakaktunik talvani uplomi”.

“Tamaeta aten ilitakhiyutaoyun aalatkenik inuknik nunagiyaptikni ilaoyotikateakhimayonik aolaniganik hivumun Kitikmeon ataniktutini hivulikhoknikmilo”, iniktigiyok Taakti Evalik.

Ilagiyaen tamaeta atigiyaenik tikoaktaohimayun talvanetun akmaktiknigani ilitakhiyunmi.

Hivunikhivaaligumaniguvin, okakatigenagealik:

Fred Pedersen
Hivulikhokti, Opalogaeyaknikun Tohaomayutilikiyotiniklo