Pivalialigiyit Havakviit

NIRUAQTAUYUMAYUNIK TUGHIRAQTUT

NIRUAQTAUYUMAYUNIK TUGHIRAQTUT

Nunavut Tunngavikkut Timingat iqiittumik havattiayuktumiklu katimayighaqhiuqtut
tikkuaqtauyughaq (pingahunik ukiunik havakluni) talvani Nunavunmi Parnaiyit
Kamissinganut (NPC). Niruaqtauyumayut Inuinnauyughaq titiraqhimaluni talvani
Nunavunmi Angirutinit, iniqniaqhimalugit ihumayigait Inuit, ilihimattiaqlugit NPCkut
Nunavunmilu Angirutait.
Naunaittiarumaguffi tunihiyaamilu tughirautinik, hivayaqlugu:
 Nunallaaqnit Kivgaqtit havaktiat talvani nunallaaqnit
taamnaluuniit
 NTI Aullaqtittivallianiqmut Munaqtit Havaktia Lucy Idlout talvani
(867) 975-4900 akiittukkulluuniit 1-888-646-0006
.
Tughirautinik tuniyaamik umikvighaat February 28, 2019-mi.