Pivalialigiyit Havakviit

Inuktut Titigaknikot Akitakotaotijotighak

(July 9, 2020 – Iqaluit, Nunavut) Nunavut Obloani, Nunavut Tunngavik Timinngat (NTI-kot) Anggayokaagat  Aluki Kotierk angmaktaa  Inuktut Titigaknighakot Akitakotaotijotighak, aolapkagaoploni Nunavut Tunngavik Tunngavianit (NTF-kot), ayoghaktonot ekayogahoaktit NTI-konnit.

Nunavutmi Inuinnait oktoinnagiakaktut makpigaaliokamingnik, makpigaaliokhimayonikloniit katighokhimayamingnik, naittoogaloamiklo onipkaaliokhimayamingnik, alatkiinik, ovaloniit kagitaoyatigot titigaklotik koyaginnaklo onipkaanik pihimayakagomik.   angmaktaa Inuktut Titigaknighakot Akitakotaotijotighak manighaotaoniaktuk kimotlikaa makpigaalioktomot onipkaaliokkaminiklo  $80,000-taalamik ekayoktokhimmaaklogolo titigakhimmaakgotighaitigot okiokmot, titigakhimmaktolo nunagiyaagot ayokiktoinighaitigollo ekayoohiagotighainik, hanakiyainotlo hanalgotigiyainotlo ekayootighanik pilotik makpigaalioknahoaknikat. Hitamatlo taktaghat hailiniaktut hapkoa, $10,000-taala, $5,000-taala, $3,000-taala and $2,000-taalalo. NTF-kot ekayoitoiniaktut taghiyomik makpigaaliokniagot alaniklo titigakhimayainik ekayoohiagotighainik pilotik.

Hapommilogo, hivomokpaliatinnahoaklogolo, eviktitiklogolo elitkohiat Inuinnait – kanoktotlokaa atoklotik nakatkiknahoagotaoyoghanik inoohikmot Nunavunmi –hapkoa tallimat  NTI-kot aghoogotigiplogit havaagiyait  okioni 2018-minggaat 2021-mot.  Inuktut Titigaknighakot Akitakotaotijotighak pitjotaoniaktuk eniktigahoaktainot, hanakihimmaaklogit titigaknighakot elihaotaoyoghat obloknik tamaat atoliktaovaliayaanggani Inuinnaktooknighak.

“Inuktut okaohik atoktalloagigaptigo enoohiptikni.  Inuktut Titigaknighakot Akitakotaotijotighak pivaaliotaoniagonakhiyuk hailiyokalikloni makpigaanik atoktaghanik enoohiptigot atoktagiyapniknik.  Imaatut okaohikot taimongga aolagaakpagianggani okaktuk Anggayokaak  Aluki Kotierk.

Ehomagiyaffiknik tohagomayogot,  koyaginnak Nunavutmi  Inuktut okaohik makpigalioktonollo (naliaktot titigaotinik atogomayamingnik okainnagialgit)   Nunavunmiot Inuinnait okiokstosgomik 18-nik oktokataoginnagiakaktut haffomongga. Toniyaghanik onipkaaliokkatik makpigaalioktaoniaktut naitonnogaloit onipkaat kanokloniit ehomagiyamingnik piyaoyaakaktot  Aktopa 9-goktinnago 2020.  Tatatigiallit titikat naonaigotighallo hailiyot NTI-kot kagitaoyaini.

 

-30-

 

Naonaikpaaligomagovit okakvigiinnagialik ona:

 

Jessie Fraser

Anggayoghik Inuktitut Pikoyalioktinit

Okaotaa: 867-975-4900 / Akiligiituk 1-888-646-0006

www.tunngavik.com

Ehomagiyait

The Nunavut Tunngavik Tunngavia (NTF-kot) elitagimayaat pimmagioningga hapomminahoaklogo, hovomokpaaliktinnahoaklogolo, eviktitiklogolo Inuinnaktut titigaohik havaotigilogolo piyomayaokmallo opihimajotaoyaagani ekayogiotighanot ayoghookhakhimmmaaklogillo Inuinnaktut titigaohik titigaklotiklo onipkaalioklotik makpigaalioknikmot titigakhimayonik Inuinnaktut.

 Taktaghak

Inuinnaktut Titigaknikmik Taktaghakakniaktuk makpigaalioktomot imaa:

  1. a) taktaghak anggiyuk ($80,000.00-taala)
  2. b) ayongnaikpaaliotiniakhonilo nunakaktotokaknut; ovalo
  3. c) havakatikainnagialakiniakhonilo alanik Inuinnait titigalokaaktonik, okaohiliginikollo, ayokiktoiyonollo, makpigaaniklo iniktigiyinik alaniklo. Iniktigitillogit makpigaaliokamingnik.

Maniit taktaghat hitamanot kinggolikhaktonot (4) (hapkoa,”Ilanggit Taktaghat”), onipkaaliokamingnik tonihihimayonot elaliotilogit taktaghanot makpigaalioktaoyonollo, hanakitiakhimayainot onipkaagiyamiknik makpigaalioktaoniakata titigakhimayut Inuinnaktut.  Hapkoa Anggiyut Taktagat kinggolikhaktonot:

Tentaosintaala ($10,000.00-taala) – aipaghaktok

Faptaosintaala ($5,000.00-taala) – pinggahoat

Soitaosittaala ($3,000.00-taala) – hitamaat

Tootaosintaala ($2,000.00-taala) – tallimaat

Pikataoginnagialik

Inuinnak Nunataakataohimayuk Nunavunmik Nunataagotaoyokot Anggikatigigonmi okiokatoagomik 18-nik oktokataoginnagialik Inuinnaktot titigakhimayonik tonihimayait ehomaghakhiotaoniaktut.

Hapkoa oktokataolimaitut taktaghamot titigaknikot pikataolimaitut: NTF-konni katimayiokataoyot havaktiilo;  Nunavut Tunngavik timinngat. (NTI-kot) Katimayiit havaktiilo;  okoalo; Inuktut Titigaknighakot Akitakotaotijotighak Akitakotaotiligiyini Katimayigalaagokataoyot.

Atoktaghak

Ehomagiyaoniagovik Inuktut Titigaknighakot Akitakotaotijotighak, Kinalikaa Inuinnak tonihiyoghaoyok onipkaaliokaminik titigakhimalotik Inuinnaktut tamatkiomatiyonik titigakhimalotik Inuinnaktoolikhimayonik titigakhimayollo takivalaanggillotik nakoatootiakhimalotiklo titikat ehoaghatiakhimayoghaoyot.

Pihimayaakaktut

Titikat toniyaghat Inuinnaktut titigakhimalotik pikahiotihimayaakaktot titikamot tatatigialiknot. Onipkaaktup atia titigakhimaloni koyaginnaknInuinnaktut titikamot takoghaoloni makpigaakmiloniit, taniktaagollo, kagitaoyatigollo  titikaniikataoyoghaoyok atia haklovioknaigotaohimayaagani titikanik naotiktoiyonot.

Tonihiniagomik Onipkaaliokaminik Nutkakvighakaktok

Tonihivighap kiklighaa Aktopa 9, 2020.

Takooktaoniaktut Toniyaohimayut

 Toniyaohimayot takooktaojagikhaktaoniaktut NTI-kot havaktiinit namaktonik piyaotiakhimangmagaagita atokkoyaoyollo atoktaotiakhimakmagaagita onipkaalioktomit makpikniitlo amigaitpalaanggilotik.

Toniyaohimayot takooktaojagikhaktaoniaktut Ehomalioktit Katimayigalaaginnit tikkoakhimayait NTI-kot Anggayokaaganit okonanggalo Inuinnaktut okaohiligiyiinik titigaknighakollo ayoghanggittonit makpigaalioktimitlo. Hapkoa Katimayigalaagoniaktut kivgaktoiyut nunani aviktohimayonit Nunavut eloani, alamikloniit elaoyoghamik tikkoakhiinnagiakaklotik titikanik Inuinnaktookhimayonik ayoitpiaktomik.

Takoogiyoghak Katimayigalaat nakoatot piniaktut, naliakooktaililotiklo pihimayoghaoyot takoogilotik Inuinnaktoolikhimayonik titigaktaohimayonik. Takoogiyollo naggohoktoghaonggitot nalianik okaotinik tamaita alakiit okaohiit ehomaghakhiotigittiagaikaktait tamainnit oktokataoyonit onipkalioknikmik.  Takoogiyogaht tamatkiomatiyaakaktot kivgaktoilotik tamainnit titigaohitigot pihimayonik alatkiikniakmata titigaktaohimayot okaohiktigot.

Oktoffaaginnagiakaknighak

 Kinalikaa oktokataohimayok taghikataonggitkomi ehomaliogotaoyomit okaonnagialik Oktofaagomayonot Katimayigalaanot okoa pinggahooyot tikkoaktaohimayot NTI-kot Anggayokaaganit. Okoa ehomaghakhioktit ehomaliogotigiyaat kinggolikpaakoniaktok talvangga hovikhaikloni. Onnikloktokakniakat pittiaktaonggittaminik okakat, havaktit takooginjotigihimayaitigot ovaloniit katimayigalaanit elaokataoyot ehoigoholigomi ehomaliogotaoyonik, NTI-kot takoogiffaakniaktut hakliovioknaiyailotik ehoinaaktokakhimakmagaat naonaiyainahoaklotik.