Pivalialigiyit Havakviit

Inuit uqaqtut Sannirutimi Nanuit ikiklilinngittut

(September 30, 2009 — Iqaluit, Nunavut) Nunavut Tunngaviup Angayuqqap Tuglinga Maniliqinirmut, Raymond Ningeocheak kilamiuquinngittuq Nunavut Umayuliriyuqyuanginik ihumaliurnirmik Sannirutikkut ihumagihimaittumik Inuit Qauyimayatuqangit.

Inuit ihumalirmata qauyimayatik hugiyaunngittut.

“Angunahuaqtit nunamiuvaktut 12-ni tatqiqhiutini ukiumi tautukhugu nuna hugatjallu aullarangamik. Kingullini ukiuni, angunahuaqtit Saanirutimi takuhimaliqtut amigaiqyumiyunik nanurnik.” uqaqtuq Ningeocheak.

Nunavut Umayuliriyuqyuangit hadja ihivriurilirmata atauttimi anguyauttaqtunik Sannirutimi nannunit. Anguyauvaktut Sannirutimit Nunavunmi nunanit 1998-mit 2007-mut 77-nguyut nanuit. Tapkunani tatqiqhiutini, anguyauvaktut Kalaahiit nunangannit 111-nguyut nanuit.

Kihimi, Kalaahirmiut upautinngittut inuit naalaktillugit nunami aktumayauyunaittumik anguyakhanik ikiklitiqtuqaqqat.

“Qanurliqaak ihumaliurut hadja kilamiuvallaarniaqtuq ihuittumiglu aktumaluni hadja aivarutauyunut Kalaahinit Kanatamillu Angirutikhakkut havaktauyumit malrungnit nunangnit munaqhiqatigiiknirmut Sannirutimi nanurnik.”

Inuit ihumaaluktut nanuit kaffiuniit itqurniaqtauhimayut atuqtauyuq Kavamanganit Nunavut qaritauyakkut itqurniarutaungmat naunaiyautiqanngittuni. Kingulliq nalunaiyaiyinit 1997-mi itqurniaqhimayut 2100-nguyut nanuit.

“Ilihimayauyuq ilittuqhautit atuqtauyut kavamatkut qauyihaiyiinnit utuqqannguqtut kulit ukiut avatquttugit ihumaaluutauyukhauyuq.” uqaqtuq Ningeocheak.

Inuit ilihimaliqtut ayurhautauliqtunik hunngiyaiyunit igluqpanut, tamayanut piruyanullu.

“Qanurliqaak ikililaarutit Atauttimi Anguyauyaqtunut ayurnaqhiyumirutiniaqtuq Inungnut. Inuit naglikhaqtitauniaqtut hunngiyaiyunit tamayamingnut qayangnaqhilutiglu nanuit.”

“Inuit nunngutiriyuittut. Ilauyumainnaqtut Inuit itqunngittugit amigainniit hugatjat. Pitquhiqqut pimmarikhaarniq nunamik hugatjaniglu taimanituqauyuq. Ilihimayaungmat anguyakhaittumik uvagut inuuyugut annaumalimaittugut ukiuqtaqtumi unanminaittumik avatimi. Uplumimut, pimmarikhaarniq nunamik hugatjaniglu tunngaviuyuq ilitquhiptingnut” iniqtiqtuq
Ningeocheak.

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: