Pivalialigiyit Havakviit

NTI-kut Avaliinqaqnigni Ihuaqutinik Havaaq – Apiqutauqataqtut (FAQ-guyut)

NTI-kut Avaliinqaqnigni Ihuaqutinik Havaaq – Apiqutauqataqtut (FAQ-guyut)

Hivuniqhijutit
Nunavut Tungavik Timiuyuq (NTI) ikayuqtuiyut Inuinaqnik aaniarutiqaliqtut QALAKYUAQNIQ-19-mit, avaliingaariaqaqtut 14-ni ubluni aktuqtaunignit nalunaiyaqniganit Nunavumilu nunagiyauyumiitut aaniarutiqaqtunik QALAKYUAQNIQ-19-mit. Atutiariaqaqtavut inuit aaniagitaagani ihuaqutauyut iliyauyut Nunavumi Ataniluamit Aaniaqtuliqinikut (CPHO) ilaqaqtumik tamaita iglumiuyut avaliingaariami aktuqtauniginit naunaiyainiqmit atuqhimayunik aaniarutinik QALAKYUAQNIQ-19-mit.

Avaliingariami Ihuaqtuti ikayuutauyukhat Nunavumi Inuinaqnik agiraumayaagani. Hunaqaqniginik ukua ihuaqutit pijutiqaqtut hivuniqhijutinik pipkagauyunik NTI-kunit ihuaqhaqtauniaqulu atuqlugit nirijutiini ihariagiyainik,qafiuniginik iniqniuyut nutaqalu iglumiuqatiriit nutaranuavlu naunaitunik ihariagiyainik.

Nunagiyauyuni nalunaiqtayunik aaniarutiqaqnignik, avaliingariami ihuaqutinik tuukhiqtuutit sainiriaqagitut munaqhinit. Tamaita aalat Nunavumi nunaqatiriit Inuilu inuuyut ahiani Nunavumi Nunaqaaqviuyumi piyariaqaqtut sainiutaanik munaqhip. Hunaliqaa hivuniqhijut pipkagauyuq angiagiyauniaqtuq. Avaliingaariami Ihuaqutauyumik havaaq manikhaqhimaitumik havauhiuyuq. NTI-kut Avaliingaariami Ihuaqunmik Havaaq ihuaqhaqhimayaa Kavamat Kanatami Nunaqaqaqtunik Nunagiyauyumi Ikayuutikhanik Manikhaqvikmit.

Atuqpagiagani angiagiyauniq, ihuaqutikhanik tuniuqhaiyit ikayuutilu tuniyaulimaitut una aktuqtauhimayuq inuk titiraqaaqtinagut avaliingariami ihuaqutinik tuukhiqtuutimik titiraakhamik. Tuukhiqtuut titiraakhaq titiraqtitaqtaulaaqtuq iniqtiqluguluniit qaritauyami uvani https://covid19.tunngavik.com/nti-isolation-kit-form/ -mi.

Hivuniqhivaalirumaguvit NTI-kut Avaliingariami Ihuaqutinik Havaamik, hivayajavutit akiitumut 1-888-924-3757-mik qaritauyakuluniit titiqijutigut COVID-19@tunngavik.com -mut qungiakhamuluniit qungiakhamit https://covid19.tunngavik.com -mi.

Apiqutauqataqtut

 1. Kina pilaaqa Avaliingariami Ihuaqutinik?

Avaliingariami Ihuaqutitit ikayuutaunahuat Nunavumi Inuinaqni aimayaagani. Ilaulaaqtutit tuukhiriaqni aaniarutiqaliruvit QALAKYUAQNIQ-19-mik, avaliingariaqaruvilu  14-ni ubluni pijutauniganit aktuqtauyut naunaiyaqniginit, atuqtunik QALAKYUAQNIQ-19-mit aaniarutinik, nunagiyauyumiitkuvilu piqaqtunik QALAKYUAQNIQ-19-mik aaniarutinik.

 1. Qanuq tuukhilaaqiq NTI-kut Avaliingaariami Ihuaqutaanik?

 NTI-kut Avaliingariami Ihuaqutanik tuukhiqtuutimik makpiraamik titiraqtaulaaqtut iniqtiqtaulunilu qaritauyami uvani : https://covid19.tunngavik.com/nti-isolation-kit-form/ -mi.

Tunijavatit iniqhimayut titiraakhatit uvuga COVID-19@tunngavik.com -mut. Una kayumikniqhauyuq tuukhiriami NTI-kut Avaliingaariami Ihuaqutimik. Havaktiqaqtugut tamaini pigahuni nunani naunaiyaiyunik uumiga qaritauyami turaaqtaqvikmik, piyavagiagani tuukhiqtuutit kiuvakhutilu apiqutauyut. Ukua tuniqhimayut havaktit havaktut unugaagat Salutimilu havaknaitilugu.

Ayuqharuvit aturiaqni qaritauyamik, uqaqatiqaqnahuajavutit ilanariyaqnik qitungariyatiluniit qaritauyami ikayuutikhamik; hivayalaaqtuliluniit akiitumik uvuga 1-888-924-3757-mut akhuuqniaqugut ikayuriaqni. Inuit atuqtakhaqagitut qaritauyamik iniqtirilaaqtut titiqanik hivayautikut NTI-kulu havaktiinik ikayuqtiqaqlutik Inuinaqtut Qavlunaatuluniit. Una hivayaut kiuyauvaktut Kagiqliqnikmi havaknaqtilugu ikaaqnigini.

 1. Sainiriaqaqigu titiraakhaq?

Avaliingaruvit agilrariyaqni aturiamilu titiraqtitaunmik ayuqharuvit, sainiriaqagituq. Titirajavat atiriyat sainiqvikhami qiyuqutinuami.

 1. Kinaliqaa iglumiuqatiga pihimahimayuq Avaliingaariami Ihuaqunmik, Tuukhilaaqiq?

Avaliingaariami Ihuaqutit ikayuutaunahuaqtut tamaita iglumiuyunik tuukhiqtuutauyuqlu titiraq tuukhiqtuq hivuniqhijutikhanik tamainik iglumiuyunik. Inuk iglumiuqatikni tuukhiqtaaqhimaliqat Avaliingaariami Ihuaqunmik ilua kiguliqni malruuk saniunikni, ilaulimagitutit uukturiaqni. Kihiani, avaliingaarutit avatpata 14-nik ublunik, iglumiuqatigiyatit tuukhifaalaaqtut ukuniga.

 1. Iglumiuqatiqka pihimayut Avaliingaariami Ihuaqutimik aipaagani avaliingaquyaugapta. Avaliingaaquyauliriarivugut; tuukhilaaqita aalamik Avaliingaariami Ihuaqunmik?

Inuit avaliingaaquyauyuq, piquyainik CPHO-guyup, qaganuaq aulaqhimayut ahianit ukiuqtaqtumit qaniklihimanirumikluniit kinamikliqaa aaniarutiqaqtumik QALAKYUAQNIQ-19-mit ilaulaaqtut tuukhiriagani NTI-kut avaliingaariami ihuaqutimik. Pihimataqniruvit avaliingaariami ihuaqunmik, ilaulaarunaqhivutit uuktufaariaqni uqautiyauniruvit avaliingaafaariaqni ihariatiliruviluniit ihuaqutikhanik ila niqiniklu. Ihuaqutit nakuuyukhaugaluit malruukni saniunikni talva nutaat tuukhiqtuutit (atautimi iglumiuqatiriini) ihumagiyauniaqtut malruknik saniunikni talvatuaq.

Ilaupkajavatit tamaita ilauyut iglumiuqatikni tuukhiqtuutikni ilituqhaiyaaptikni ihariagiyauyunik atuniitulu avaliingaariami ihuaqutauyut atiniitut.

 1. Huna ilauvat Avaliingaariami Ihuaqutimi?

NTI-kut Avaliingaariami Ihuaqutit piqaqtut atuqniqaqtunik inuknut, ahiinilu atautimi iglumiuyunik. Ilaqaqniaqtuq niqinik halimaqtirutinik piqutinik atuqtakhainik tamaita inuit iglumiuqatikni. Nutaranuaqaqata iglumiuyut, ilaqaqniaqtuqlu aturiaqaqtunik nutaranuit pikhainik makaknik, halumaqtirutinik, maamaktakhaniklu ituknik.

 1. Higajat ilauvuat Avaliingaariami Ihuaqutimi?

Higaayuktuqaqat iglumiuqatikni, Avaliingaariami Ihuatutit ilaqalaaqtut tipaakunik hanahimayunik.

NTI-kut akhuuqhaiyut Inuinaqnik higaaruiriagani. Kihiani, taimaariami anilimagitilugit ayuqnaqniarunaqhiyuq ihumaluknaqniqmit tuningunaqniqmiluniit. Ikayuqtuiyumayugut Inuinaqnik agilraumayaagani malrukni saniunikni amigaigitaagani hiamayakniga Qalakyuaqniup. Taimainiganit, NTI-kut Avaliingariami Ihuaqutit ilaqalaaqtut tipaakunik hanahimayunik, titiraqtauhimakpata tuukhiqtuutimi titiqami.

 1. Qanuq piniagitigu Avaliingaariami Ihuaqutit?

Tuukhiqtuutit tuniyauhimaliqat tamaitalu aturiaqaqtut hivuniqhijutit, NTI-kut ihivriuqniaqaa tuukhiqtuutit pijutauniganilu kitu nunagiyauyuq inuuvigiyat, ihuaqhajavut nunagiyauyumi Ukiuqtaqtumi Kuapatkut Kapaniluniit Niuviqvia ihuaqhariagani Avaliingaariaqni Ihuaqutit aktuqnikhimagilutik akyaqtauyaagani.

NTI-kut Avaliingaariami Ihuaqutinik tuukhiqtuut makpiraaq piyumayuq agirutigiyaqnik takuupkariagani turaaqtaqvigiyat akyaqtauyaagani Ihuaqutikhatit.

NTI-kut Avaliingariami Ihuaqutait ihumaknik atuinarialik havaaq Nunavumi Inuinaqnit tamaitalu hivuniqhijutit pipkaqtatit angiagiyauniaqtut uqautaulimagitulu aalanut inuknut timiuyunuluniit agiqhimaginiruvit.

 1. Tunihimayara tuukhiqtuutiga avatqutuq atauhiq saniuniqmi tuhaqhimagitugalu, qanuriligami?

NTI-kut kiujutaanik pivikhaqaqnigit, ihuaqutit ikayuutilu kiguvalaaqtut pijutaunigani amigaiqpalianiganit QALAKYUAQNIQ-19-mit aaniaqtut Nunavumi, nunagiyauyuni niuvikviit akmaumanigit ikaaqniqni aktuqniginilu hilap ahiilu havaaguyut Nunavumi ihuaqutinik akyaqtit. Havaqatigiyavut akhuuqhuta ikayuqtivulu ilauyulu akyariagani Avaliingaariami Ihuaqutinik ukunuga pilaaqtunut. NTI-kut ihuakhaqniaqait tuukhiqtuutit kiguliriiklugit piyauvalianiginit.

 1. Pihimayuga katitiqhimayunik niqikhani / niqikhautikhamnikluniit niuviqvikmit Nunami Inuit Katimayiinit. Una ajikutarivauk Avaliingaariami Ihuaqutit?

NTI-kut Nunanilu Inuit Katimayiit havaqatiriiktut QALAKYUAQNIQ-19-mik upijutinik akhuurutini.

NTI-kut qauyimayut aalatqiinik niqikhaqatiariagani hulijutinik pipkagauyunik Nunani Inuit Katimayiinit aalagayunik NTI-kut Avaliingaariami Ihuaqutinik Havaamit munariyauvlutiklu ukunanga Nunani Inuit Katimayiinit. NTI-kut Avaliingaariami Ihuaqutinik Havaaq munariyauyuq NTI-kunit inmiknit.

 1. NTI-kut qaritauyaliqijutaa ihuiqa?

Imanaq. NTI-kut titiqijutaa qaritauyami ihuigituq.

Qaguguraagat, NTI-kut nunami qaritauyaliqijutait hivigitunik atulaiqpaktut. Taimaiqataqtuq, una nutaaguqtirijutaukmat ihuaqutiptiknik atuqhimaariagani, atuqpaktuq ahiani havaknaqnitmit ikaaqniqni hivigituuvlunilu. Ahiini, pijutauyuq hivituyumik alruyaqtuutit qaminiginit ahiiniluniit ihumagiyaugitunik qanuriliniginit. Kihiani, titiqijutivut ihuaqhihimainaqtati kivgaqtuqtipta pinariqtauniaqulu nunami havaqatiriigutit ihuaqhikpata.

 1. Huuq titiqijutiga pipkaqtitaugitpa?

Atuliqmat March 2020-mi, titiqilviup turaaqtaqvia atuqtauyuq Avaliingaariami Ihuaqutinik unauyuq COVID-19@tunngavik.com.

Piqaqtuq imaitunugamik (-) titiqijutimi turaaqtaqviani. Takuuphaupqaliqpaktut. Ilituriyugut

-milu.

 1. Ukua ihuaqutit qahakpat Inuinaqnut talvatuaq?

Kinaliqaa Nunavumi Inuinaq ilauhimayut Nunavumi Agiqatiriigunmi ilaulaaqtuq tuukhiriamini Avaliingaariami Ihuaqutimik kivgaqtuqlugit iglumiuqatigiyani.

 

Download (PDF, 225KB)