Pivalialigiyit Havakviit

NTI-KUT NIRUAQNIA NIRUAGAKHAQHIURNIQ PIVIKHA NUVIPA 2-6, 2020

(Aktuupa 23, 2020 – Iqaluit, Nunavut) Nunavut Tunngavik Nanminilgit (NTI) atuqtitniaqtat niruarniq taphumunga Angayuqaq talvani Tisaipa 14, 2020.

Niruagakhaliurutit tatatigakhat niruaqhiyami Inukmik uuktuqtukhamik niruaqrniq taphuminga Angayuqaq
tapkununga NTI-kut piyaulat talvanga Ataniq Niruaqtutuyuq Havakti (CRO), Kathleen Sigurdson, Nunaliuyuq Kivgaqti Havaktit (CLO), Ayaya Tuhagakhaliriyit (aapisia taphuma CRO-nguyuq), uvaluniit talvanga NTI-kut qaritauyakkuvia pigiaqlugu Nuvipa 2, 2020 talvani 12 unnuaruqat Qikiqtaaluk Ubluqhiutagut.

Pilaqtut uuktuqtut piyalgit 16-nik ukiuqaqlutik avataanutluniit talvanga Tisaipa 14, 2020 atiliuqhimalutiklu
malikhugu tamna Nunavut Angirutit. Uuktuqtut tunihiyalgit iniqhimayunik niruaqtauniqmingnut allilayut talvunga CRO-nguyuq qangiqtitnagu Nuvipa 6, 2020, 5 unnukhaq nunaliit ubluqhiutagut. Uuktuqtut havalgit atuqpiarianga tapkuat niruaqtakhaliurutit allilayut tuniyauni malikhugu tapkuat NTI-kut Niruarniqmun Maligait Pityuhiitlu atuqtaunilu kiklikhagut. Niruagakhaliurutit allilayut piyaungitpata kiklikhagut, uukturahuaqtugaluaq
pipkagaulaittuq uuktuqnia talvani NTI-kut niruaqniani.

Tuhaqhit: Tamna ihuinarniqmun titiqat naunaiyaqni talvani qangihat siksit tatqiqhiutini atuqpiarialik.
Niruagakhaunahuat atuqpiaquyauyut pigiaqniani una pityuhiq tapkununga Piliihimat qilamik pilugu.
Tuhaqpalliriami, uvaluniit aikhiriami tatatigakhanik

2020 NTI President Election

Kathleen Sigurdson
Ataniq Nirurniq Havakti (CRO)
Kangiqhuniq, NU, X0C 0G0
Nunalikni Hivayauta: 867-645-6716
Akiittuq: 1-844-979-6554 Fax-kut: 867-979-1487

Nadia Ciccone

Aapisia Ataniq Nirurniq Havakti (CRO) – Ayaya Tuhagakhaliriyit

Igluqpak 157, Iqaluit, NU, X0A 0H0

Hivayauta: 867-979-1484