ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓯᒪᔪᑦ

ᖁᑦᓯᑦᑐᒧᑦ ᓄᑦᑎᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓇᑉᐸᐃᓂᑦᓴᒧᑦ ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᖅ

ᐃᒪᐃᓕᖓᓂᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖏᑦᑕ

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᐸᐸᑦᓯᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓕᒫᓂᒃ ᐅᑯᓄᖓ ᐊᔾᔨᓄᑦ. ᐅᑯᐊ ᐊᔾᔩᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕈᑕᐅᓐᖏᓪᓗᑎᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᐊᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ “ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᓐᓄᑦ (ᐅᕙᓐᖓᑦ  ᓯᐅᑎᐊᐱᒃ  ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨᐅᑉ ᐊᑎᖓ)” ᑖᒃᑯᐊ ᐊᔾᔩᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔾᔮᓐᖏᑦᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕈᑕᐅᓗᑎᒃ (ᐱᖃᓯᐅᑎᑦᓱᓂ ᐊᒥᓱᓕᐊᖑᓂᖏᑦ ᐊᔾᔩᑦ ᐱᔭᐅᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᓂ ᐱᔪᒥᓵᕆᒍᑎᓂᓘᓐᓃᑦ, ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ) ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᒍᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑳᕋᑎᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᓐᓂᒃ.