ᒫᓐᓇᒧᑦ ᐊᐅᓚᔾᔭᒃᑕᐅᓯᐊᖅᓯᒪᔪᑦ

“ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᖏᑦ

ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᒥᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ

ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᒥᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᕗᑦ 2019-ᒥ, ᑲᒪᒋᐊᕈᑕᐅᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐱᑦᑎᐊᕐᑕᐅᕙᓚᐅᕐᓯᒪᙱᑦᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑭᖑᕚᕆᔭᓂᑦ ᐊᑦᑐᐃᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᐅᓪᓚᕐᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᕙᓚᐅᕐᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑎᒍᑦ ᐱᑎᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᒍᑎᒥᓄᑦ ᐊᒥᐊᒃᑯᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᕙᓚᐅᕐᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᑭᓕᐅᑎᓄᑦ ᐸᐸᑕᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ.

ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᑦ ᐊᖏᕈᑎᖃᕈᓐᓇᕐᐳᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᖅᑐᓄᑦ ᐅᓄᕐᓂᖅᐹᖃᕈᓐᓇᕐᑐᑎᒃ $25,000−ᓂᒃ ᐊᑐᓂᑦ ᑐᒃᓯᕋᕈᑎᑦ, ᐱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᑦ ᐊᑖᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᕗᑦ:
• ᒪᒥᓴᐃᒍᑎᓂᒃ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓄᑦ ᑲᒪᒋᐊᕈᑕᐅᓗᑎᒃ ᐋᓐᓂᕐᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᕙᓚᐅᕐᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᖑᕚᖏᓐᓄᑦ;
• ᐃᓕᓴᐃᑎᓪᓗᒋᑦ ᓯᕗᓕᑦᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑐᕐᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒥᒃ, ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒥᒃ; ᐅᕝᕙᓗ
• ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᒃᑯ ᐅᕝᕙᓗ ᐊᐅᓪᓚᕈᔾᔨᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓖᑦ
ᓄᓇᕗᖕᒥ ᓄᓇᖃᕆᐊᑐᙱᑦᑐᑦ; ᑭᓯᐊᓂ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑏᑦ 75%-ᖑᔭᕆᐊᖃᖅᑎᑦᑎᕗᑦ ᐃᓅᓗᑎᒃ ᐊᑎᓕᐅᕐᑕᐅᓯᒪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᖏᕈᑎᖏᑦᑎᒍᑦ.

ᑐᒃᓯᕋᕈᑎᓕᐅᕐᕕᒃ ᖃᖓᒃᑰᓂᖓ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᑦ ᖃᖓᒃᑰᖓᒍᑎᖏᑦ

ᓄᕕᑉᐱᕆ 1 – ᑎᓯᑉᐱᕆ 1 ᐱᓕᕆᔾᔪᑕᐅᓂᐊᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᔮᓐᓄᐊᕆᒥᑦ ᐃᐱᕆᒧᑦ
ᒪᑦᓯ 1 – ᐃᐱᕆ 1 ᐱᓕᕆᔾᔪᑕᐅᓂᐊᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᒪᐃᒥᑦ ᐊᒡᒋᓯᒧᑦ
ᔪᓚᐃ 1 – ᐊᒡᒋᓯ 1 ᐱᓕᕆᔾᔪᑕᐅᓂᐊᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᓯᑎᑉᐱᕆᒥᑦ ᑎᓯᑉᐱᕆᒧᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᓘᓯ ᒪᐃᓈᑦ
ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓕᕆᔨ
ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᐅᖄᓚᐅᑖ: (867) 645-5400/ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ: 1-888-236-5400

www.tunngavik.com

Download (PDF, 140KB)

Download (PDF, 99KB)

Download (PDF, 249KB)