ᒫᓐᓇᒧᑦ ᐊᐅᓚᔾᔭᒃᑕᐅᓯᐊᖅᓯᒪᔪᑦ

ᔫᓯ ᐊᒪᐅᔭᖅ ᑯᓱᒐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᑐᓂᕐᕈᑕᐅᒃᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ

ᒪᐃᕙᔅ ᐃᐊᓪᑉ

ᔫᓯ ᐊᒪᐅᔭᖅ ᑯᓱᒐᖅ

ᐃᓕᖅᑯᓯᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᕗᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᕐᐸᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᕐᐳᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒃᓱᕉᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᓯᕗᓕᕐᑎᒧᑦ ᐃᓄᖕᒧᑦ, ᔫᓯ ᑯᓱᒐᕐᒧᑦ. ᔫᓯ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᕗᖅᑖᓚᐅᕐᓯᒪᕗᒍᑦ. ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᐸᓚᐅᕐᓯᒪᒻᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᒥᓂᒃ ᓱᖕᒪᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐱᙳᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑦ: ᐊᑑᑎᖃᖁᓪᓗᒍ ᐃᓕᖅᑯᓯᑦᑎᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᓯᑦᑎᓐᓄᑦ. ᔫᓯᑉ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓕᖅᑯᓯᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᕗᑦ ᓴᖏᓂᖃᖅᑎᒻᒪᒍ, ᐊᒻᒪᓗ ᖁᔭᒋᒻᒪᕆᒃᐸᕋ. ᐊᒃᓱᕉᑎᖃᖅᓯᒪᒻᒪᑦ ᐅᒃᐱᕆᔭᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᑭᒃᑰᒻᒪᖔᓐᓂ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓕᕐᑎᑦᑎᓯᒪᒻᒪᑦ.

ᔫᓯ ᐱᕕᐊᕆᔭᒃᓴᑦᑎᐊᖑᕗᖅ ᓄᓇᕘᒥ ᐊᒃᓱᕈᕈᑎᖃᖅᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᐅᒃᐱᕆᔭᒥᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑐᙵᓇᐃᓐᓇᓲᖑᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᐃᓄᒃᑎᐊᕙᐅᓚᐅᕐᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕕᓕᕈᓐᓇᓚᐅᕋᓂ ᑭᓇᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ. ᐃᖅᑲᐅᒪᕙᓐᓂᐊᕐᐸᕋ ᑭᓇᐅᓂᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᓕᕋᐃᒍᒪ ᐊᒻᒪ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓂᒃ ᐅᕙᓐᓄᑦ. ᓇᖕᒥᓂᕐᓕ ᔫᓯ ᖃᐅᔨᒪᔪᙱᑕᕋ, ᑭᓯᐊᓂ ᐅᖃᓕᒫᖃᑦᑕᕐᓯᒪᕗᖓ ᔫᓯᒥᒃ ᐱᔾᔪᑎᓕᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑐᓴᐅᒪᓪᓗᒍ, ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓕᑦᑎᑦᑎᐊᕙᐅᓚᐅᕐᒪᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᒃᓱᕉᑎᖃᖅᑐᓂ.

ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᒪ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐅᑭᐅᖅ ᓯᕗᓪᓕᐹᓪᓚᕆᖕᒥᒃ ᐱᔭᕇᖅᑐᖓ. ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑎᖃᕋᔪᙱᓇᑦᑕ ᐃᓄᖕᒥᒃ ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓄᒃᑎᑐᓪᓗ ᐅᖃᕈᓐᓇᑎᐊᕐᑐᒥᒃ. ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ, ᐱᕕᒃᓴᖃᕋᒪ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᓪᓚᖃᑦᑕᕈᒫᕐᐳᖓ ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᕈᒪ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓕᕐᑎᑦᑎᓇᓱᐊᕐᓗᖓ ᓄᓇᕗᖕᒥᐅᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᔾᔨᐅᖏᒻᒪᑕᑦᑕᐅᖅ.

ᑐᕌᕈᒪᒐᒃᑯ ᐅᖃᐅᓯᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᕗᑦ ᒪᑭᒪᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒍ ᓄᓇᕘᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᓐᓇᐃᒍᓐᓇᕐᓂᐊᕈᒪ, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᓪᓚᐃᓐᓇᖃᑦᑕᓂᐊᕐᐳᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᒫᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᓕᐅᕈᒪᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᖕᒥᐅᑕᐅᖃᑎᒃᑲ ᐊᓯᐅᔨᖁᓇᒋᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑎᒋᔭᒃᑲ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑉᐸᑕᒃᑲ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᓪᓚᒍᓯᓂᒃ ᖃᐅᔨᔪᒪᔭᕋᐃᒻᒪᑕ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕈᒪᕙᒃᑲ ᐃᓕᓴᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ. ᐅᓂᒃᑳᕐᕕᒋᓲᕆᒻᒥᔭᒃᑲ ᑐᑭᓯᓯᒪᒍᑎᒋᓂᐊᕐᑕᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᑦᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᐱᒋᓪᓗᒍᑦᑕᐅᖅ. ᔫᓯ ᐊᒃᓲᕈᑎᖃᖅᓯᒪᒻᒪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᔭᓕᓂᕋ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑉᐸᓂᐊᕐᐸᕋ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᒃᑲᓐᓂᕋᓱᐊᕐᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑎᐅᓕᕈᒪ.

ᖃᐅᔨᕋᑖᑕᐃᓐᓇᔪᒐᒪ ᔫᓯ ᐱᙳᖅᑎᓯᒪᒻᒪᒋᑦ ᐊᔾᔨᒌᓕᕐᑎᑦᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᕈᓰᑦ. ᐃᒃᐱᒋᑲᓪᓚᔪᕙᕋ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᑎᑎᕋᕆᐊᒃᓴᖅ ᖃᓕᐅᔮᕐᐸᐃᑎᑐᑦ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᕋᒪ, ᑕᒪᓐᓇᓗ ᐅᐱᒋᓪᓗᒍ ᓇᓗᓇᐃᕈᑎᒋᒐᒃᑯ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥᐅᑕᐅᖃᑎᒃᑲᓄᑦ ᐃᓅᓂᕋᓂᒃ.

ᐃᓕᓴᔭᒃᑲ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᒐᒃᑭᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᒃᑲ ᑎᓕᐅᕆᐊᒃᑲᓂᕐᐸᒃᑲ ᐃᓕᓴᔪᒪᔭᕐᒥᓂᒃ ᐃᓕᓴᖁᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓂᐊᕐᒪᑕ ᓱᓇᑦ ᐃᖕᒥᓐᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᖕᒪᖔᑖ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᔫᓯ ᐅᖃᖅᓯᒪᒻᒪᑦ, ᐃᓕᓴᓂᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓄᑦ ᒪᑭᒪᒍᑎᐅᕗᖅ. ᑕᑯᓐᓇᖑᐊᕐᐳᖓᓕ ᐃᓕᓴᓂᕋ ᐃᓄᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᕚᓪᓕᑕᒃᑲ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑎᐅᓂᒃᑯᑦ ᐊᑑᑎᖃᕈᓐᓇᕐᒪᑕ ᑲᓇᑕᓕᒪᕐᒥ ᐊᐅᓪᓛᖃᑦᑕᕈᓐᓇᓕᕐᓗᖓ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᓪᓚᖃᑦᑕᕐᓗᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᒃᑲ ᐅᖃᕐᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒥᒃᓵᓅᖓᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇᓴᐃᓐᓇᖅ ᔫᓯᑎᑐᑦ. ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᖁᒐᒃᑯᑦᑕᐅᖅ ᐅᖃᐅᓯᕗᑦ, ᐃᓕᖅᑯᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓄᑦ.

ᔫᓯ ᓴᙱᔫᓚᐅᕐᐳᖅ ᐊᒃᓲᕈᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᓄᓇᕗᖕᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᑖᓐᓇ ᐃᕿᐊᓱᒍᓐᓃᕈᑎᒋᕙᒃᐸᕋ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕗᑦ ᒪᑭᒪᐃᓐᓇᖁᓪᓗᒍ.