ᒫᓐᓇᒧᑦ ᐊᐅᓚᔾᔭᒃᑕᐅᓯᐊᖅᓯᒪᔪᑦ

ᔫᓯ ᐊᒪᐅᔭᖅ ᑯᓱᒐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᑐᓂᕐᕈᑕᐅᒃᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ

Miali-Elise Coley

ᐃᓱᒪᒋᔭᕋᓕ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᖅ ᐊᑑᑎᖃᓪᓚᕆᒋᐊᖓ. ᑕᐃᒪᙵᑦ ᓂᕕᐊᖅᓯᐊᖑᓪᓗᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᐅ -ᒍᒪᓂᕆᕙᔪᔭᕋ ᐃᖅᑲᐅᒪᓱᕋ. ᐃᓱᒪᒋᖃᑦᑕᓕᖅᓱᒍ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐃᓕᓴᐃᔨᒋᓚᐅᖅᓯᒪᔭᒃᑲ ᑐᓱᒋᓪᓗᒋᑦ ᐱᒍᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᓯᔪᒪᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖓ. ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᐅᒍᒪᓂᕋ ᒪᓐᓇ ᐅᑎᖅᓯᒪᓕᕐᒪᑦ ᖁᕕᐊᒋᖃᑦᑕᖅᑕᕋ. ᐃᓱᒪᑦᓴᓯ -ᐅᖃᖅᑕᖅᑐᖓ ᐱᓕᕆᐊᕆᒍᒪᔭᓐᓂᒃ ᐃᓕᓂᐊᑎᑦᓯᔨᐅᓂᖅ ᑲᔪᓯᐅᑎᒍᒪᓪᓗᒍ ᒪᓐᓇ ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᐱᖓᓲᓕᖅᑐᑦ ᐱᔭᕆᖅᓯ – ᒪᔭᒃᑲ. ᓯᑎᐱᕆᒥ (September) Reginami ᑲᔪᓯᓚᖅᑐᖓ ᑕᒫᓂᓪᓗᖓ ᐱᔭᕇᕋᓱᐊᕐᓂᕐᓂ. ᓱᓕ ᐊᕐᕋᒍᖅ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐱᔭᕇᕆᐊᓕᒐ. Reginami ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᖓ ᐊᑦᓱᐊᓗᒃ ᑲᔪᖏᑦᑐᖓ ᓄᓇᑦᑎᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᐅᒍᒪᓪᓗᖓ. ᐅᑎᓚᕐᓂᕋ ᐃᓱᒪᒋᕙᑦᑕᕋ ᐊᕐᕋᒍᐃᑦ ᐱᖓᓱᑦ Reginamilaurlunga.

ᐃᓅᓚᐅᓯᒪᔪᖓ ᐱᕈᕐᓂᑯᓪᓗᖓᓗ ᐃᖃᓗᓐᓂ. ᐊᓈᓇᒐ ᐃᓄᒃ. ᐊᑖᑕᒐ Jamaicamiutatsajaq. ᑕᐅᑦᑐᒐ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐃᓅᔮᙱᒋᐊᑦᓴᒪ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᖅ. ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓂ ᐱᕈᖅᓯᒪᔪᖓ. ᑕᐃᒪᙵᑦ ᐃᓅᒋᐊᑦᓴᒪ ᐃᑉᐱᒍᓱᐃᓐᓇᓱᒍᔪᖓ ᐅᐱᒋᓪᓗᒍᓗ. ᐊᔾᔨᒋᔭᐅᖏᒃᑲᓗᐊᕈᒪ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᓪᓗ ᐃᓪᓕᖅᑯᓯᖃᕐᓯᒪᓪᓗᖓ ᓱᓕ ᐃᓅᓂᕋ ᐅᐱᒋᔭᕋ. ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓯᒪᓂᕋ ᐊᓈᓇᓐᓂᒃ, ᐃᓚᓐᓂᓪᓗ, ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᓂᓪᓗ ᖁᕕᐊᒋᖃᓯᐅᑎᓂᕐᐹᕆᔭᕋ ᑭᓇᐅᓂᕐᓂᒃ.

ᑕᒡᒐᓕ ᒪᓐᓇ ᖃᓪᓗᓈᓂᒃᑲᓗᐊᕋᒪ ᐃᓕᓯᒪᔭᒃᑲ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓂ ᐊᑑᑎᖃᓯᐅᑎᓂᖅᐸᖑᖃᑦᑕᖅᑐᑦ. ᐃᓅᓂᕋ ᑭᓇᐅᓂᕋᓗ ᑕᕝᕙᐅᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᑦ ᐃᓕᓯᒪᓪᓚᕆᒻᒥᐅᖓ. ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓪᓗᓈᓪᓗ ᐃᓕᕝᕕᒋᓯᒪᓪᓗᒋᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑕᕋ ᐱᐅᒋᕙᑦᑕᕋ. ᐃᓕᖅᑯᓰᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᑦ ᐊᒥᓱᒻᒪᑕ ᐱᐅᔪᒥᑦ ᐃᓕᕝᕕᒋᔭᑦᓴᐅᒋᐊᖏᑦ ᐃᓱᒪᓇᕐᐸᑦᑐᖅ. ᐃᓱᒪᓗᖏᒃᑲᓗᐊᖅᓱᖓ ᑐᑭᓯᕙᓪᓕᐊᔪᖓ ᖃᓄᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓪᓗᓇᓪᓗ ᐃᓕᓂᐊᕈᑎᑦᓴᖏᑦ ᐱᐅᔫᒋᐊᖕᓐᓂᑦ.

ᐃᓕᓯᒪᔭᒃᑲ ᐅᕙᖓ ᐃᓚᖏᓐᓂᑦ ᐃᓅᖃᑎᓐᓂᓪᓗ ᐊᑐᑦᓯᐊᕈᒪᓪᓚᕆᑦᑕᒃᑲ. ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓕᕈᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᒥᑦᓵᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᖃᓯᐅᔾᔨᒍᒪᔪᖓ. ᐆᑦᑐᑎᒋᓗᒌᑦ ᐃᓚᒌᑦ, ᖃᑕᖑᑎᒋᓪᓗ ᑐᖅᑐᕋᐅᑎᓂᖏᑦ, ᓄᑲᖅ, ᐊᖏᔪᒃ, ᐊᓂᒃ, ᐊᒃᑲᒃ, ᐊᒃᓴᑦ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᒻᒪᕆᐅᒥᒻᒪᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦ ᒪᓐᓇ ᖃᐅᔨᒍᒪᕙᑦᑐᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ ᓱᔪᖃᓕᕐᒪᖓᖅ. ᓯᓚᕐᔪᐊᑉ ᓱᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑦᑕᕋᓗᐊᕐᓗᑕ, ᐃᓄᐃᑦᖃᓄᐃᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑦᑕᕈᒥᓇᕐᒥᔪᖅ. ᖁᔭᓕᖃᑦᑕᖅᑐᖓ ᐊᓈᓇᓐᓂᒃ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓯᒪᒐᒪ. ᑕᒡᒐ ᐃᓕᓐᓂ ᐊᕐᓯ -ᒪᔭᒃᑲ ᐅᕙᓐᓄᑐᐊᖅ ᑐᕋᖓᙱᑦᑐᖅ. ᐊᓯᒃᑲ ᐃᓅᖃᑎᒃᑲᓘᓐᓂᑦ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᒥᔭᒃᑲ. ᑐᓂᕐᕈᓯᐊᕆᓯᒪᔭᒃᑲ ᐅᕙᓐᓄᑐᐊᖅ ᐱᓯᒪᙱᒻᒪᑕ. ᐃᓅᑎᑑᕈᓐᓇᕈᒪ ᐃᓄᑦᑎᑑᖃ ᑎᑦᓴᖃᕆᐊᖃᖅᑐᖓ. ᐃᓄᑑᔪᑦᓴᒫᖑᙱᓇᑦᑕ ᐱᓯᒪᔭᕗᑦ ᐊᓯᑦᑎᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᖃᓯᐅᑎᖃᑦᑕᕆᐊᓖᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᐅᓕᕈᒪ ᐃᓱᒪᒋᒋᐊᖃᖃᑦᑕᓚᕐᑕᒃᑲ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓯᒪᔭᖏᑦ ᐅᓪᓗᒥᒧᓪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᑦ. ᐊᒥᓱᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑏᑦ ᑭᓇᐅᓂᕐᒥᓂᑦ ᓇᓗᕙᑦᑐᑦ. ᐅᓪᓗᒥ ᐊᒥᓱᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂᑦ ᐊᑐᕐᐸᓕᖅᑐᑦ. ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᓱᓕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔅᓴᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒥᑦᓵᓄᑦ ᑕᕗᖓᓕᒫᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᑦᓴᐅᒻᒥᔪᑦ. ᖃᕆᓴᐅᔭᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᖅᑎᑦᓯ ᕙᓪᓕᐊᒻᒥᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ. ᐊᒥᓱᓪᓗ ᓂᐱᓕᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᕋᑦᓴᐅᓕᖅᑐᑦ. ᐊᑐᖃᑦᑕᕈᒪᒐᔭᖅᑐᖓ ᐅᓪᓗᒥ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒥᑦᓵᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᖃᑦᑕᓕᕈᒪ. ᖁᕕᐊᒋᓪᓚᕆᑦᑕᒃᑲ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᖏᑦ. ᒪᓐᓇᓗ ᓱᓕ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᕐᒪᑕ ᐅᐱᒍᓱᓐᓇᕐᑐᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊ ᑎᑦᓯᖃᑦᑕᓕᕈᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᒃᑲ ᐅᐱᒍᓱᖃᑦᑕᖁᒐᔭᕐᑕᒃᑲ ᑭᓇᐅᓂᕐᒥᓂᒃ ᓇᑭᙵᕐᓂᒥᓂᓪᓗ. ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐ ᐃᓐᓇᐅᒐᑦᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᓐᓇᕐᑐ – ᐃᓐᓇᐅᓪᓗᑕᓗ ᐊᔾᔨᒌᖏᓐᓂᕗᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ. ᖁᕕᐊᑦᑐᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊ – ᑎᑦᓯᖃᑦᑕᓛᕆᐊᑦᓴᖅ ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᓕᕈᒪ ᒫᓂ.

ᒪᓐᓇᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᐅᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᒪ ᖃᓄᕐᓗ ᐊᓯᒃᑲ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓱᖑᒻᒪᖔᑕ ᖁᕕᐊᑦᑐᖓ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑏᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᒃᑯᑦ ᐃᓕᓲᖑᒻᒪᑕ, ᐅᕙᖓᓗ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᖃᕐᒥᔪᖓ ᐃᑲᔪᑦᓯᐊᖃᑦᑕᓛᕋᒪ.

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓂᑦ ᓱᓕ ᓇᓗᖃᑦᑕᕋᓗᐊᖅᑐᖓ, ᑭᓯᐊᓂ ᑲᔪᓯᐅᑎᑦᓯᐊᖃᑦᑕᓚᖓᔭᕋ.

ᐃᓕᒍᒪᓂᕋ ᒪᓕᓪᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᒪᔭᒃᑲ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᐸᓪᓕᐊᖃᑦᑕᓛᕆᐊᖏᑦ ᓂᕆᐅᑦᑐᖓ. ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᐱᒍᓐᓇᐅᓯᐊᖅᓯᒪᒐᑦᑕ ᑕᒫᑯᐊ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕗᑦ ᑲᑎᒐᐃᒻᒪᑕ ᐱᐅᔪᒥᑦ ᑕᑯᑦᓴᕈᖅᑐᖃᕐᓂᐅᓴᑐᐃᓐᓇᖅᑐᖅ. ᐱᐅᔪᒃᑯᑦ ᑕᒻᒪᑯᐊ ᐱᒍᓐᓇᕐᓂᕗᑦ ᐊᑐᑦᓯᐊᖃᑦᑕᕈᒥᓇᖅᑐᑦ. ᐃᓄᑦᑎᑑᕈᓐᓇᕐᓂᕋ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑐᖃᑦᑕᕈᒪᔭᕋ ᓱᓕᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᐸᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᕐᑐᒍᑦ.

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓕᓐᓂᕈᓯᓂᒃ ᐱᓯᒪᔪᑦ. ᖃᓪᓗᓈᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᒍᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᑦᓴᐅᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᓂᐊᕋᓗᐊᕋᒪ ᓱᓕ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓂᒃ ᐊᑐᖃᓯᐅᑎᖃᑦᑕᕈᒪᔪᖓ. ᐃᓕᖅᑯᓯᕋ ᒪᓐᓇ ᐊᑦᓱᐊᓗᒃ ᖃᓪᓗᓈᑉ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓂᑦ ᒪᓕᑦᓴᖅᓯᒪᒐᔫᒐᓗᐊᖅ ᓱᓕ ᐃᓅᓂᕋ ᓱᓕᔪᕆᔭᕋ ᓴᙱᔫᒋᐊᖓ. ᑐᑭᓯᔪᖓ ᑭᓇᐅᓂᕋ ᐊᑑᑎᒍᓐᓇᕆᐊᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᖃᑦᑕᓕᕈᒪ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐊᒥᓱᑦ

ᐅᓪᓗᒥ ᐃᓄᑦᑎᑑᕈᓐᓇᖅᓱᑎᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᑦᓯᐊᓕᕐᑐᑦ. ᑕᒪᒃᑭᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᒐᒃᑭᑦ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕈᒪᓛᖁᑦᖓ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᓂᕐᓂᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᐅᖏᑦᑐᒐᓗᐊᑦ, ᐊᖏᔪᖅᑳᕆᔭᐃᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ, ᐃᓄᑐᖃᐃᑦ, ᐃᓐᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒧᑦ ᖃᐃᖁᖃᑕᕐᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᑦᑎᓐᓄᑦ ᑐᙵᓱᒃᑎᖃᖅᑕ – ᕋᔭᖅᑕᒃᑲ.

ᖁᕕᐊᑦᑐᖓ ᑕᕝᕘᓇ ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᕋᒪ. ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᕈᕐᐸᓪᓕᐊᓂᕋ ᐊᑐᑦᓯᐊᕈᒪᔭᕋ. ᖃᓪᓗᓈᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᓗᐊᖅᑐᖓ ᑭᓯᐊᓂ ᓄᓇᑦᑎᓐᓄᑦ ᐅᑎᓚᕐᒥᒍᖓ. ᓄᓇᕗᑦ ᖁᕕᐊᒋᓪᓗᒍ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᐱᒋᔭᒃᑲ. ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᑐᓂᕐᕈᓯᐊᕐᓯᒪᒐᑦᑕ ᓴᐱᕐᓇᕋᓗᐊᑎᓪᓗᒍ ᑲᔪᓯᕙᑦᑐᑦ ᐅᐱᓐᓇᕐᑐᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᑲᔪᓯᒐᓱᐊᑦᓯᐊᕈᒪᔪᖓ.

ᓇᑯᕐᒦᕐᑐᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑏᑦ ᓴᐳᑎᔭᐅᑦᓯᐊᖃᑦᑕᕐᒪᑕ. ᓄᓇᕗᑦ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᑦᓯᐊᕐᒪᑦ ᐃᓕᓂᐊᕐᓂᖅ ᐱᐅᔫᓂᖓᓄᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᐅᒋᔭᕋ ᐅᐱᒋᓪᓗᒍᓗ. ᐊᒥᓱᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᓚᖓᒻᒪᑕ ᓄᓇᕗᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ, ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᖃᑕᐅᒐᓱᐊᕈᒪᔪᖓ.