ᒫᓐᓇᒧᑦ ᐊᐅᓚᔾᔭᒃᑕᐅᓯᐊᖅᓯᒪᔪᑦ

ᔫᓯ ᐊᒪᐅᔭᖅ ᑯᓱᒐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᑐᓂᕐᕈᑕᐅᒃᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ

Lynn Kilabuk


ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᖓ ᐃᓕᓴᐃᔨᔅᓴᐅᓂᕐᒧᑦ ᐸᓐᓂᖅᑑᒥ. ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᖅᑐᖓ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᐊᕐᕌᒎᓐᓂᒃ ᓱᓕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖃᖅᑐᖓ. ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᐹᓪᓗᑲᑦᑕ ᐱᒋᐊᕈᑎᖃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᒍᑦ ᑐᙵᕕᔅᓴᑎᓐᓂᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨᔅᓴᐅᓂᕐᒧᑦ. ᖁᕕᐊᒋᓪᓚᕆᑦᑕᕋ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᕋ ᐅᕙᓐᓄᓪᓗ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᓄᓇᑦᑎᓐᓂ ᐱᔪᒪᔭᓐᓂ ᐱᕕᖃᖅᑎᑕᐅᑎᓪᓗᖓ. ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐃᓗᓕᖃᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᕗᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᐱᒡᒐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓚᖏᓪᓗ ᐱᒡᒐᓇᓗᐊᕋᑎᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᖃᐅᔨᒪᔪᖓ ᐊᑑᑎᓖᓐᓇᑦᑎᐊᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᓱᕈᓯᓕᕆᖃᑦᑕ -ᓛᖅᑎᓪᓗᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᓕᕆᖃᑦᑕᓛᖅᑎᓪᓗᖓ.

ᐅᕙᖓ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᔅᓴᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᖓ ᓇᐅᒃᑯᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᐃᓐᓇᓪᓚᕆᓐᓂ ᐊᐱᖅᓱᖃᑦᑕᖅᑐᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐱᖃᑕᐅᒐᓱᑦᑐᖓ ᓱᔪᖃᖅᑎᓪᓗᒍ. ᐊᕐᕌᒍᑦ ᑎᓴᒪᑦ ᓈᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᓯᒪ ᔪᖓ ᐃᓐᓇᕐᓂ ᖃᐃᖁᔨᖃᑦᑕᖅᑐᖓ ᐃᙱᓘᓯᕐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᓯᐊᕈᓯᑐᖃᖏᓐᓂ ᓄᐊᑦᑎᓪᓗᖓ. ᑖᒃᑯᐊ ᐅᖃᓕᒫᒐᕋᓛᓕ – ᐊᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔭᒃᑲ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑐᖏᓪᓗ ᐃᓄᓐᓄᑦ. ᑖᓐᓇ ᖁᕕᐊᒋᓪᓚᕆᔅᓯᒪᔭᕋ ᑕᑯᔅᓴᐅ ᑎᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕋᒃᑯ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᖓ. ᑕᐃᒪᑦᑕᐅᖅ ᓄᐊᔅᓯᒪᒻᒥᔭᒃᑲ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓚᒌᑦᑎᐊᕐᓂᐅᑉ ᒥᔅᓵᓅᖓᔪᑦ ᑐᖅᑐᕋᐅᓰᓪᓗ. ᑖᒃᑯᐊ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᑐᑭᓯᒐᓱᑦᑐᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᖃᓄ ᐃᓚᒌᑦᑎᐊᑲᓐᓂ ᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑕ. ᐊᕐᕌᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭ -ᐅᔪᒻᒥᔪᖓ ᐳᔪᐊᓗᔅᓴᑯᓐᓄᑦ ᑲᒪᔨᐅᓪᓗᖓ ᐃᑦᑕᓕᐅᖅᑎᑦᑎ -ᑎᓪᓗᒋᑦ (ᕿᓯ ᑐᐱᖅ) ᑖᓐᓇ ᐊᔅᓱᐊᓗ ᐅᕙᓐᓄᑦ ᐊᑑᑎᖃᖅᓯᒪᔪᖅ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᐅᓂᒃᑳᖑᕙᔪᔪᑦ ᓴᓇᔭᐅᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒍ ᖃᓄᖅ ᐅᐊᑦᑎᐊᕈ ᐃᓅᓯᖃᓚᐅᕐᒪᖔᑕ ᖃᐅᔨᔾᔪᑎᒋᒃᑲᓐᓂᖅᑐᒍ.

ᕖᕝᕗᐊᓕᐅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᑲᑎᑎᑦᑎᔪᒻᒥᔪᖓ ᐃᓄᓐᓂ ᓯᑯᒥ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᓯᕿᓂᐅᑉ ᐅᑎᕐᓂᖓ. ᑖᓐᓇ ᐃᑦᑕᖅ ᑕᑯᔅᓴᐅᑎᒃᑲᓐᓂᖅᑐᒍ ᑕᑯᔭᐅᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒍ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ. ᑖᓐᓇ ᐊᔅᓱᐊᓗᒃ ᖁᕕᐊᓇᔪᔪᖅ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᓪᓗ ᑲᑎᑦᑐᑎᒃ ᓂᕆᖃᑎᒌᑦᑐᑎᑦ.

ᑖᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᕋ ᐊᔅᓱᕈᐊᕆᓪᓗᒍ ᐱᒐᓱᐊᕋᒃᑯ ᐃᑉᐱᒋᓪᓗᒍ ᐃᓕᓴᐃᔨᑕᖃᕆᐊᖃᕐᖓᑦ ᓄᓇᕘᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᓪᓗ ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᑐᓂ, ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᖅᑐᓂ,
ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᓕᒫᓲᓂᑦ ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᒍᓐᓇᖅᑐᓂ. ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᔪᒻᒥᔪᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᔾᔪᐊᖓᑕ ᕆᔭᐃᓇᐅᑉ 2011 Academic Achievement Award. ᑖᓐᓇ ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᓂ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕐᓂᖓᓄᑦ. ᐊᔅᓱᕈᑦᑎᐊᖅᑐᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᐸᑦᑐᖓ.

ᐸᓐᓂᖅᑑᒥ ᓄᓇᖃᕋᒪ ᖃᐅᔨᒪᔪᖓ ᖃᓄ ᐃᓕᓴᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᐅᓚᓂᖃᓲᖑᒻᒪᖔᖅ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓪᓗᖓᓪᓗ. ᐅᓇᓕ ᖁᕕᐊᒋᕙᑦᑕᕋ ᐃᓕᓴᕕᑦᑎᓐᓂ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᓱᕈᓰᑦ ᐃᓄᑦᑎᑐᐃᓐᓇᐸᓗᑦᑎᐊᖅ ᐅᖃᖅᑐᑦ, ᑎᑎᕋᖅᑐᑦ, ᐅᖃᓕᒫᖅᑐᓪᓗ. ᖃᐅᔨᒪᔪᖓ ᑕᐃᒪᐃᙱᓂᖅᓴᐅᓂᖏᓐᓂ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᑎᒃ ᐊᒥᓱᓂᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᐱᓗᐊᖅᑐ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓ ᑕᐃᒪᙵᖅ ᐊᓯᔾᔨᕐᖓᑦ ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᖏᓐᓇ – ᓕᖅᑐᓂ. ᕿᓚᒥᑯᓗᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᕐᕌᒍᑦ ᑕᑯᓐᓈᖅᑐᒋᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᑎᑭᕋᕐᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖏᓐᓄᑦ. 1960-ᖏᓐᓂ ᐃᓚᒌᑦ ᐊᒥᓱᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᓅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑕ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ ᓱᕈᓰᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓚᖏᓪᓗ ᐅᖓᓯᑦᑐᒻᒪᕆᒻᒧᑦ. ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᐅᑎᕆᐊᖅᕕᔅᓴᐅᒍᓐᓃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᖃᓄᖅᑑᕆᐊᖃᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓅᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓂᐱᖃᕆᐊᖃᓕᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑕ. ᐃᑉᐱᒋᓲᕆᒐᒃᑯ ᔫᓯ ᑯᓱᒐᖅ ᓱᕐᕋᔪᐃᑦᑑᓪᓗᓂ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓄᓕᒫᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓂᐱᖃᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓐᓂ ᐅᑎᖅᑏᓗᓂ. ᑕᑯᓐᓈᖅᑐᒍ ᐅᐊᑦᑎᐊᕈ ᐊᒻᒪᓗ ᒫᓐᓇ. ᐅᐊᑦᑎᐊᕈ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᑎᒃ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᐱᖁᔭᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᒫᓐᓇ ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒍᓐᓇᖃᑕᐅᓕᖅᑐᑦ ᓂᐱᖃᖃᑕᐅᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᒥᐅᓕᒫᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖏᑎᑐᑦ. ᔫᓯ ᐊᔅᓱᕈᖅᑐᓂ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓯᒪᔪᖅ ᐊᒥᓱᓂᑦ ᑎᒥᐅᔪᓂᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᔅᓴᓂᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓕᖃᑦᑎᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖏᓐᓂᑦ.

ᐅᐱᒋᓪᓚᕆᑦᑕᕋ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖅᑯᓯᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᖓ ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓕᓴᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ. ᑕᑯᔅᓴᐅᑎᑦᑎᒻᒪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᑭᙶᖅᓯᒪᒻᒪᖔᑕ. ᐃᓄᐃᑦ ᑎᑎᕋᕐᓂᖓᐱᒋᐊᖅᓯᒪᒻᒪᑦ 1894ᒥ, ᐅᖃᒻᒪ ᑕᒪᐅᙵᕐᖓᑦ ᐆᒻᒪᓇᕐᔪᐊᕐᒧᑦ ᕿᑭᖅᑕᓄᓪᓗ ᐊᕐᕙᓐᓂᐊᖃᑦᑕᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᔨᐅᓪᓗᓂ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔪᒥᓂᖅ ᐅᑉᐱᓂᕐᒥᒃ. ᑕᐃᒪᙵ ᑎᑎᕋᕐᓂᖅ ᐱᒋᐊᕐᖓᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑐᓕᕐᓂᑯᒋᒻᒪᒋᑦ. ᑭᓯᐊᓂ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᒻᒥᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓ ᒪᓕᑦᑐᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᔫᓯ ᐃᑉᐱᒋᔭᖓᓂᒃ ᒪᓕᑦᑐᓂ ᑲᑎᒪᓪᓗᑎᑦ ᐊᓯᔾᔩᖃᑕᐅᒐᓱᑦᑐᓂ. ᐅᖃᓕᒫᖃᑦᑕᓂᒃᑯᑦ ᔫᓯ ᑯᓱᒐᖅ ᐊᔅᓱᕈᖅᑐᓂ ᐱᓇᓱᐊᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᖅ. ᐊᒥᓱᐊᖅᑎᐊᓗᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᖅ ᑎᑎᕋᕐᓂᕐᓗ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᒃ ᑲᑎᒪᔭᖅᑐᕈ – ᑎᒋᕙᑦᑕᒥᓂᖓ ᓄᓇᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑦ ᐅᐸᖃᑦᑕᖅᑐᓂᒋᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᐸᐃᑉᐹᖁᑎᓂ ᐅᖃᓕᒫᖃᑦᑕᖅᑐᑎᒃ ᐅᖃᓕᒫᕆᐅᖅᐸ – ᓂᕐᖓᑕ ᑎᑎᕋᕆᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑎᓪᓗ. ᐊ,ᐃ,ᐅ,ᐊ ᖑᕙᓐᓂᕋᓗ – ᐊᕐᖓᑕ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓂᕐᖓᑕ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᓪᓗ ᔫᓯ ᑯᓱᒐᐅᑉ ᐃᒻᒪᖃ ᐁᓂᕐᒧᑦ ᐲᖅᑕᐅᑉᐸᑕ ᖃᓄᐃᒃᑲᔭᙱᑦᑐᖅ ᐊᓱᐃᓪᓛᒃ ᑲᑎᒪᖃᑦᑕᓂᒃᑯᑦ ᐲᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖅᑯᖅ ᐱᖓᓱᐃᓐᓇᕈᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ. ᐃ,ᐅ,ᐊ, ᑖᓐᓇ ᖁᕕᐊᒋᔭᕋ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐱᒋᔭᕋ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᒻᒥᓂᓪᓚᑦᑖᖓᓂ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᓪᓗ ᓱᓕᑎᑦᑎᑎᐊᕐᖓᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᑎᓪᓗᖓ ᑖᒃᑯᑐᐊᓕ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᒃᑲ ᐃᐅᐊ ᖃᓄᐃᙱᑎᐊᖅᑐᑦ. ᖁᔭᓐᓇᒦᖅᓯᒪᔭᕗᑦ ᔫᓯ ᑯᓱᒐᖅ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᔅᓱᕉᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂ ᐱᓇᓱᖃᑦᑕᖅᓯ – ᒪᓐᓂᕐᖓᑦ. ᐊᔅᓱᕈᐊᕆᓯᒪᔭᖓ ᒫᓐᓇᒧᑦ ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᓯᒪᔪᖅ ᑕᒫᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓂ, ᓯᓚᕐᔪᐊᒥᓗ.

ᐃᓄᐃᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖓ ᑕᑯᔅᓴᐅᑎᐊᖅᑐ ᐃᓚᖏ ᓱᒃᑲᐃᑦᑐ ᐋᖅᑭᒐᓱᑦᑐᒋᑦ ᐃᓚᖏᓪᓗ ᑕᐃᒪᐃᒐᑎᒃ. ᑭᓯᐊᓂ ᖃᐅᔨᒪᔪᖓ ᓄᓇᕗᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕ ᐊᖏᓐᓇᑎᓪᓗᒍ ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᖏᓐᓇ ᓂ -ᐊᖅᑐᖅ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ ᒪᓕᓪᓗᑕ ᑖᒃᑯᐊᓗ ᖃᕋᓴᐅᔭᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᖏᓐᓇ ᕈᔪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᑕᒫᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓐᓂ, ᐃᓪᓘᑉ ᐃᓗᐊᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓴᕕᓐᓂ. ᐃᑉᐱᒋᕙᒃᑲᒃᑯ ᒫᓐᓇ ᐃᓐᓇᕐᓂ ᐊᐱᖅᓱᖃᑦᑕᕐᓗᑕ, ᑐᑭᓯᒐᓱᖃᑦᑕᕐᓗᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒐᓱᖃᑦᑕᕐᓗᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓ ᑐᙵᕕᒋᒍᒪᒍᑦᑎᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᑎᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ ᑐᑭᓯᓯᒪᔭᐅᓂᐊᕐᖓᑦ.

ᐊᑕᒍᔪᒃ ᐸᐃᕆᕕᒻᒧ ᑲᑎᒪᔨᐅᓕᖅᑐᖓ ᐊᕐᕌᒍᓂ ᑕᓪᓕᒪᑦ ᐅᖓᑖᓂ, ᐃᔅᓯᕙᐅᑕᕐᒧᑦ ᑐᖏᓕᕆᔭᐅᓪᓗᖓ ᐃᑉᐱᖏᓪᓗᒍ ᐊᓈᓇᕈᖅᐸᑦᑐᑦ ᐊᑖᑕᕈᖅᐸᑐᓪᓘᓐᓃᑦ ᐱᔭᕇᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᖏᓐᓂ, ᓄᑕᕋᐃᓪᓗ ᓱᕈᓰᓪᓗ ᐃᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᐱᕈᖅᓴᒍᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ. ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᓪᓗ ᐃᓚᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᖓ ᑲᑎᒪᕕᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᙳᐊᕐᓂᕐᒨᖓᔪᓂᑦ ᐋᖅᑭᔅᓱ ᐃᖃᑕ -ᐅᓪᓗᖓ. ᖁᕕᐊᒋᔭᕋ ᐃᓄᓐᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕆᐊᔅᓴᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᑲᑎᑦᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒥ ᑕᑯᓐᓇᕐᓗᑕ.

ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖏᓐᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᖅ. ᖃᐅᔨᒪᓕᖅᑐᑕᓗ ᑭᓱ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᕐᒪᖔᖅ ᑭᓱᓗ ᐱᕚᓪᓕᕆᐊᖃᕐᒪᖔᖅ. ᐅᕙᖓᓕ ᐱᕚᓪᓕᕆᐊᖃᖅᑐ – ᒋᕙᒃᑲᒃᑯ ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᖅ. ᐊᒥᓱᓂᑦ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐅᖃᓕᒫ – ᒐᖅᑕᖃᓕᖅᑐᖅ ᑭᓯᐊᓂ ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔭᖅᑐᓂ ᐱᑕᖃᓗᐊᙱᒻᒪᑦ. ᓱᕈᓰᑦ ᐱᒋᐊᖅᑲᑕ ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᕐᕌᒍᑭᑦᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᐃᒪ ᑎᑎᕋᕈᓐᓇ ᓂᖅᓴᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕ – ᐊᓂᖏᓐᓂ. ᑭᓯᐊᓂ ᑖᓐᓇ ᓄᖃᕐᕕᖃᕐᖓᑦ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᖅ ᑎᑎᕋᕐᓂᕐᓗ ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᓐᓃᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᑖᓐᓇ ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑲ ᐱᔭᕇᕋᓱᓐᓂᖏᓐᓂ ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᓂᑦ ᐱᐅᒋᖓᔭᖅᑕᕋ. ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ ᐱᕕᖃᖅᑎᑕᐅᒐᒪ.