Tatja oktoktaghat

JAK maniit ekayotighat elihaknighamot

Lynn Kilabuk


Ilihaktoga Nunavumi Sikuktitiyin Ayoekhakveani Pakniktumi. Ilihakhimaliktoga pigahuni ukeoni malguknik huli piyageakaktoga inigeamni. Ilihalihagapta, aolaktigeaktogun iniktigumavlogo Sikuktitiyeoligeaptikni. Atutealaktaga ilihaktaga nakoguti giyagalo, ila ilihaotigiyaagani nunagiyaptikni. Amigaetun iliguktun ilihaotini, ilagin ayokna -vyaktun, ilagilo ayoknaetotik, kiheani kaoyimayoga
tamaeta ikayutaoyun ayokiktogeagani nutakan sikukvikni, ihoakhiyaganilo inuhikmi ihomagiyaoyun.

Inuhimni, havaakakhimayoga aalatkenik ila apikhokhugin Iniknigin ilaovlogalo nunalikni hulilogaktilogin. Hitaman ukeon anigukhimaliktun, havaakalikhimayoga kaetkuvlogin Iniknign katitigivlogalo Inoen igilgaan pihenik ulapkiyoheniklo. Titigakhi
mayoga taegoakhanik kitunilikaa. Aleagiyaga havaak kaoyimagava ikayutigiyamnik atokpaaligeagani Inoen ilitkohenik okaoheniklo. Katitigihimayogalo unipkaanik ilagin inukatigeteakniginik okaohigivlogilo inukatigeteagutin. Ilitokhaehimayoga kanok ihoatkiyamik inuhikageaptikni nunagiyaptikni inuhikatealigeagani inoen. Aepagani Aepagani havakatigiyatka Poyoalokhaet, havaagivlogin inuyu –
heoyun ilitkoheoyolo nattelo amenik tupkin. Ikayoktaoteaktoga havaamn, ila tupileokhota unipkalogakhotalo igilgaan ilagenik.

February-mi ihoakhaehimayoga kitulikaa hulilogagu tikhaanik taeyaga ‘Utikniga Hikineomk’. Hulilogaktitiyoga hikomi. Una hulilogagutikhan inulgamen nutakalo, kaoyimaligeagani Inoen igilgaan ihoma giy -aeni. Una aleanaktok nunalelo katihimakmata
kuveahu tikakhotiklo nigivlotik.

Iniktigumayaga una havaak. Kaoyimayoga ihageagiyaokmata Inoenaktun Kavlonatolo sikuktitiyin Nunavumi, sikuktitiyilo kaoyimayonik ayokiktogeagani nutakan. Ilitagiyaohimayoga aetu -heakhogalo 2011-mi ayoekhateaktonik aetuheaktitikmata.
Una aetuheak ilihateagama sikuktonulo ikayutinik. Ilihateaknahoakhoga sikugutinik piyoga.

Pakniktuk agilgagiyaga. Sikuktitiyeohimayoga ilihaktonik, aolanigiyaelo sikukvikmi kaoyimayatka.

Koveagiyaga sikukvikmi nutakan okaktun, titigaktolo, taegoaktolo Inoenaktun. Kaoyimayoga una humaho -ektok aheni nunalikni. Una aktoknikaktok Inoen igilgaan ilitkohenik. Hivitovalaagitomi, Inoen ilitkohen aalagukpeakhimayok. Kigumun taotukhoni, aktokniga
pigeakhimayok Takyum Akeanigaktun tikikatalikmata Inoen nunagiyaenun. 1960-ni ukeoni, amigaetun ilagen nuhimayun nunaliknun kanataom kavamaenin, igilgagiyamiknin nunami inugeaktoni nunani inukatigeligeagani. Nutakan sikukvileaktitaohimayun ilagilo nutakan ugahiktoleakhimayun sikugeamikni. Talvuna, utilimaegapta, Inoen ahenik
ihomaleogutikakhimayun kanok inuyamikni. Inoen katimayikalikhimayun nipigiyaoyagani Inoenaknin. Ihomayoga Jose Kusugak, aalaguyoenman, kivgaktoeyok tamaenik ayikektomik, nipigiyaoyamini kivgaktoklogin Inoen, tohaktaoyaganilo. Utiktitaen inuvlota nagipayotigiyavun, Inoelo ihomakhutaen.

Taotukhogin taemani uplomilo, Inoen ayogo egu -tikhaen akhaktaokmata Inoenaknin maligo ageakalikhogilo Kavlonaan maligaen. Uplomi, Nunavumi kivgaktoktin agikatigegutikalaktun nipigiyatiklo tohaktigeaklogin ayikotaenik Kanatami hivolikhoktin. Jose havakpeakhimayok kivgaktute akhogilo Inoen aalatkenin timeoyonin, hivomuvaaligeagani Inoen inuhen namatkiyaoligeaganilo kigulipta atoktakhaen Inoen nunagiyaeni.

Kuveahoktoga Inoen Pitkohen okaohelo atoktaogaagata sikukvikni. Takukhaovaaligutaokman Inoen humigaakmagaa. Inoen titigaohen 1894-mi atuliktun una Ukamak (Minihitaoyok Edmund Peck) tikitkaakman Blacklead-mun Kigiktanulo. Kilalogakheoktin
hamanenmata, minihitaohimayok. Ukpiknikun okaohikakhimalgaaktok hivolikniklo titigaohiknik atokhimavloni, Inoen maligoaktaenik. Kiheani aalagukhimakmata unipkaohenin Inoen Jose-vlo. Jose umiga ihomagiyakaktok katimatilogilo okaktok takoyomanigakhoni
aalagukniginik utukan titigaoheoyun. Taegoakhogin unipkaan Jose-mik, ayokhaotikakhimayok amigaetonik kivgaktokhogin Inoenaen.
Amigaetoni, aolakhimayok aalatkenun nunanun okakatigiyaagani Inoen taegoaknikun titiga ohikulo. Inoen ayoektun Inoen titigoahenik taego akhogin makpigaakpaen. Utokak Inoenakun titigaohen ai, ii, oo, aa-lo, kiheani Inoen kaoyimalikmata, Jose-min ahu, ahivakan ‘ai’ namatkiyaoneakman ahivakta ovlo -nilo Inoenaktun titigaohenin. Talvuna, pigahoenaen avalekhimayun, ii, oo, aa-lo. Koyayoga kuveahoktogalo titigaoheoyun Inoenaknigaakhimakmata, Inoen nanminigiyaenin. Okaohik ilomuktok. Sikukvikmi, ilihakhimaliktoga atugeagani pigahun oegugen titigaoheoyun. Nakoyok. Koyagiyakun inuhoekhimaliktok Jose Kusugak, akhugutigikmagin Inoenaen. Akhu gutaen Inoenaknin piva aligutaoyun Inoen nunagiyaeni, hilakyoamilo.

Inoen pivaaliknigin takukhaoyok. Ilagin ihomagi -yaoyun kayumetkiyaoyun ahenin. Kiheani kaoyima -yoga Nunavut ayogeokpaleakman, hunalolikaa aalagukpaleaginakneakman hilakyoami. Nutan pige agutin hatkikpaleaginakmata, kagitaoyalo atokta ovalikhotik havakviptikni, agilgamilo sikukviknilo. Ihoma yoga kaoyivaaligeakaktogun Iniknigiyaptiknin okakatigilogin, tukihealogilo, ilitokhaklogilo Inoen okaohen ilitkohelo nakoyomik tungavikateaguma gupta hivunikhaptikni. Kaoyimayavun okaohigiyage akaktavun nutakaptiknun inulgamiknulo kaoyimaligeagani.

Ilaohimaliktoga Atagoyuk sikukvikmi nutakikivikmi avatkotok taliman ukeon. Tukligiyaagan ikhivaotaleom. Ikayoktaga nutak amamaoyok aapaelo iniktigeagani sikuktatik, ikayokhogilo nutaganoatik nutakatiklo pimiktaoyaagani nakoyumik inuhikmi. Ilaohimaliktoga aalatkeni timeoyoni ilaohimaliktogalo ulapkoyotini opalogaeyaotinik pivaleanigagik. Koveahoktuga
havakatigiyaagani inoen hunaniklikaalo okaohikakhota kinikheavlota aalakenik atulaktonik.

Sikuknik Nunavumeokhaktok. Kaoyimayogun kitun nakogutaoyun aolanikateaktulo kitulo ihoakhiyage -akaknigin. Uvamili ukpiguhuktoga taegoaknik atokaktukhak ihoahivaalikneakan. Amigaetun Inoenaktun taegoakhan makpigaan inikhimayun, kiheani amigaetpalaginmata atoktakhaenik agayukhen sikuktun. Taegoaktitiyotin mikaotilogin nutakan ayoegutaovakmata
titigageamikni inikniguligumik. Ihoakotikhan Inoenaktun taegoageagani titigageaganilo ikitun sikuktun ayoekpaleagaagamik. Atokpaalikoyaga ilihakhimaginageagani kiklikagiloni Inoenaktun ukoa sikuktun anigukniginun agayukhen sikuguteanin.