ᒫᓐᓇᒧᑦ ᐊᐅᓚᔾᔭᒃᑕᐅᓯᐊᖅᓯᒪᔪᑦ

ᔫᓯ ᐊᒪᐅᔭᖅ ᑯᓱᒐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᑐᓂᕐᕈᑕᐅᒃᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ

Emily Joanasie


ᔫᓯ ᐊᒥᒐᖅᓯᓚᐅᖅᓯᒪᖏᑦᑐᖅ ᐊᐅᓚᔾᔭᕆᖕᓂᕐᒥᑦ. ᐅᖃᕐᕕᖃᖅᐸᓚ- ᐅᖅᑐᖅ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᓂᑦ, ᑲᓇᑕᓕᒫᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒫᒧᑦ ᑐᓵᔪᓂᑦ ᐊᒃᓱᕈᐊᓗᒐᓂ, ᑐᖓᓇᖅᖢᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒻᒪᑎᖃᑦᑎᐊᖅᖢᓂ. ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᒻᒪᕆᓚᐅᖅᑐᖅ, ᑲᔪᓯᔪᒻᒪᕆᐅᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐊᓂᓯᓯᒪᑦᑎᐊᖅᖢᒥ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᓈᓚᑦᑎᐅᔪᓄᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐱᔾᔪᑎᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓵᑕᐅᓯᒪᔾᔪᑎᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ. ᐅᖃᓪᓚᒃᑳᖓᑦ ᐃᓗᓕᖃᖅᖢᑎᒃ ᒥᑕᓗᖕᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᓂᑦ, ᐃᓅᓚᐅᖅᑐᖅ ᓲᕐᓗ ᐃᓄᑑᓪᓗᓂ ᐃᓄᒻᒪᕆᐅᓪᓗᓂᓗ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅ- ᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᓐᓇᓗ ᖁᕕᐊᓇᖅᖢᓂ ᓈᓚᒋᐊᒃᓴᖅ. ᓴᕆᒪᓱᒃᑐᖓ ᐱᕕᖃᕈᓐᓇᓚᐅᕐᓂᕋᓂᒃ ᖃᐅᔨᓯᒪᓪᓗᒍ ᑕᑯᓯᒪᓂᒃᑯᑦ ᔫᓯ ᑯᓱᒐᖅ ᐅᖃᖃᑎᒋᓪᓗᒍ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᐱᓂᐅᔪᓂᑦ

ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᐊᓂᒃ.

ᐃᓕᓴᐃᓂᕆᓯᒪᔭᖏᑦ ᑕᐃᑲᓂ Trent ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃᔪᐊᖓᓂ ᐅᐱᓐᖔᖓᓂ 2006 ᕿᒪᐃᓂᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᓱᓕᔪᓂᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐅᕙᓐᓄᑦ. ᐃᓕᓴᐃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᖃᓪᓚᒃᖢᓂ ᐅᑭᐅᒥ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᓕᖅᑎᓪᓗᖓ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ ᐃᓕᓴᖅᑕᖏᓐᓂᑦ 101. ᐅᖃᓪᓚᒡᕕᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᒻᒪᖄ 100-ᓄᑦ ᐃᓕᓴᖅᑎᓄᑦ ᑕᒪᓐᑯᐊ ᑕᐃᓱᒪᓂᓂᑕᑦ ᐱᐊᓂᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᖄᖏᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒫᓐᓇ ᐃᓕᖓᓂᐅᔪᓂᑦ ᑲᓇᑕᓕᒫᖅ ᑕᐅᑐᒃᖢᒋᑦ. ᐃᓱᐊᓂ ᐅᒃᑯᐃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᐱᖅᑯ- ᑎᓄᑦ. ᐃᒪᓐᓇ ᑭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑦ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥ ᐊᐱᖅᑯᑎᒧᑦ ᕿᒪᐃᓪᓗᓂᓗ ᐊᖏᓂᖅᐹᒥ ᐊᖏᔪᒥᑦ ᐃᒃᐱᒍᓱᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐅᕙᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᐅᔾᔨᓪᓗᓂ ᐃᓅᓯᕋᓄᑦ ᐱᐅᓱᒋᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᒃᑲᓂᑦ. ᐃᓕᓴᖅᑎ ᐊᐱᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᖃᓄᖅ ᑐᑭᖃᕐᒪᖔᑕ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᐅᓚᖁᑎᐊᑕ ᖃᓚᖏᓐᓂᑦ ᓴᐃᒪᐅᑎᐅᑉ ᓄᓇᕗᒥ ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᕐᒪᖔᑕᓗ ᐊᓪᓚᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓄᑦ ᒪᑯᐊ ᐃᖢᐊᖅᓴᐅᑎᑦ ᐊᖕᒪᓗᒃᑐᑦ ᑲᐃᕙᑦᑐᑦ ᖃᓚᖏᓐᓄᑦ; ᐊᐅᓗᒃᑐᖅ, ᖁᖅᓱᖅᑐᖅ, ᕿᕐᓂᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᓪᓗᖅᑐᖅ. ᑭᐅᔪᖅ ᐃᒪᓐᓇ ᐊᒃᑐᖅᓯᓪᓗᓂᓗ ᐅᕙᓂᑦ ᐊᑯᓂᐊᓗᒃ ᐱᓯᒪᔭᕋ ᐅᑭᐅᓄᑦ ᐊᒥᓱᓄᑦ.

ᐃᓱᒪᓚᐅᖅᑐᖓ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᑎᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᒪᓇᔭᕐᓂᐊᓂᒃ ᐊᖕᒪᓗᖅᑐᒥᑦ ᐃᖢᐊᖅᓴᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᑐᑭᓕᐅᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᓪᓚᐃᑦ, ᐃᒪᓐᓇᓗ ᑐᑭᓯᓂᕐᓗᒍᑕᐅᕙᖕᒪᑕ ᐊᒃᑐᐊᔪᓄᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᓄᑦ ᐃᓚᒋᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ. ᐃᓱᒪᕙᒃᑐᖓ ᓲᖅ ᐃᒪᓐᓇ ᑭᐅᓚᐅᖅᓯ- ᒪᖕᒪᖔᑦ. ᐅᑭᐅᑦ ᐊᒥᓱᐃᑦ ᖄᖏᖅᓯᓕᒪᓕᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᓯᒪᔪᖓ ᑭᐅᓚᐅᕐᓂᐊᓂᒃ ᐃᒪᓐᓇ ᓯᓚᑐᓪᓗᓂ ᐅᖃᓚᐅᕐᓂᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᓂᕐᒥᑦ ᐃᓅᓪᓗᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᓴᓂᐊᓂ.

ᑯᓱᒐᖅ ᑲᔪᓰᓐᓇᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐃᓕᖓᔪᓂᑦ ᑐᕌᖅᖢᒋᑦ. ᑕᐃᒪᐃᑉᐸᓚᐅᖅᑐᖅ ᐱᕕᖃᕐᓂᓕᒫᒥᓂ ᐃᖕᒥᓄᑦ – ᐃᓚᒋᓪᓗᒍ Trent ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃᐊᕌᓗᐊᓂ. ᑭᐅᓂᖏᑦ ᐃᓕᓴᖃᑎᒃᑲᓄᑦ ᐃᑲᔪᐃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᕙᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓂᕐᒥᓪᓗ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕋᓂᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐅᕙᖓ ᐃᓅᓂᕋᓂᑦ ᑐᑭᖏᑦᑕ, ᐊᒻᒪᓗ ᑲᖑᓱᖏᓪᓗᖓ ᐊᒥᖄᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑑᓂᕋᓂᑦ.

“ᐊᖏᖅᑎᓪᓗᑎᒍᑦ ᑲᓇᑕ, ᐃᓱᒫᓗᒋᐊᖃᖏᑦᑐᒍᑦ ᔭᒐᐃᓂᕐᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᑦᑎᓐᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᑦ ᒥᑭᒃᓕᑎᖏᓪᓗᑕ. ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᐃᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓯᕗᓪᓕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ.” – ᔫᓯ ᑯᓱᒐᖅ

ᐅᖃᖅᐸᓚᐅᖅᑕᖏᑦ ᑕᐃᓯᓂᕐᒧᑦ, “ᓯᕗᓪᓕᖅ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᖅ, ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᖅ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᒥᓱᓄᑦ, ᐃᓚᒋᓪᓗᒋᑦ ᒫᓐᓇᕈᓗᒃ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᐸᐃᑉᐹᑦ”, “ᓯᕗᓪᓕᖅ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᖅ, ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᖅ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᑐᕌᖅᑕᐅᔪᒪᔪᓂᑦ ᒪᑯᓄᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᖓᔪᓂᑦ. ᐅᓇ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᐊ ᑲᔪᓯᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᖏᔾᔪᑎᒋᓗᒍ ᒪᒃᑯᒃᑐᖁᑎᑦᑎᓐᓄᑦ ᓯᕗᓂᒥ ᐃᖅᑲᐅᒪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᐅᒪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᖏᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓗᐃᑦᑐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᖓᓇᖅᑑᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ.

ᑯᓱᒐᖅ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᑦᑎᓪᓗᒍ ᐅᑯᓄᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᒃᓴᑦ ᑲᓇᑕᒥ, ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑕᐃᒎᓯᐊᓂᒃ ᐊᓯᔩᓪᓗᓂ ᓱᑲᔪᒥᓪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᑲᐅ- ᑎᒋᓪᓗᓂ ᐅᑯᐊ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᔾᔨᕆᓪᓗᒍ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᐊ ᑎᒥᐅᔫᑉ. ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᔪᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᕈᖅᑐᖅ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎ ᑲᓇᑕᐅᑉ, ᐅᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓪᓗᓂ ᓯᑕᒪᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᖅᑐᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᓯᔾᔨᕈᑎᑦ, ᑎᒥᐅᔪᖅ ᑐᑭᖃᖅᑐᖅ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ ᐃᓅᓕᖅᑐᓂᑦ; ᖁᕈᐊᓲᑎᓖᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓪᓗᓂ ᑲᑎᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᑦ. ᑲᔪᓯᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᑐᕐᓂᕐᒥᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒥᑦ ᐃᒪᓐᓇ ᐊᖅᑭᒋᐊᖅᓯᓪᓗᓂ ᑎᒥᐅᔪᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᑦᑎᐊᖅᖢᓂᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᐃᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᑖᕈᑎᖏᓐᓂᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓂᒥ ᐃᓅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ.

ᓂᕆᐅᒃᑐᖓ ᑲᔪᓯᓂᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᐸᒃᓗᒋᑦ ᓯᕗᓂᕋᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐊᒥᓱᐃᓪᓗ ᐱᐊᓂᒃᓯᒪᔭᖏᑦ ᔫᓯ ᑯᓱᒐᐅᑉ ᑐᓂᕐᕈᑎᒋᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥ.

“ᐃᓕᓚᐅᖅᓯᒪᓂᐊᖏᓚᑎ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᑐᖕᒪᒐᑐᐃᓐᓇᐅᓗᑎᑦ, ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔪᓐᓇᖅᓯᒍᕕᑦ ᐅᐱᒋᔭᐅᓂᕐᒥᑦ, ᐊᓯᑎᑦ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᕐᓂᐊᕐᒥᔪᑦ ᐃᓕᖕᓂᑦ.”

ᓂᑭᒃᓕᑎᖅᓯᒪᐃᓐᓇᖅᐸᒋᑦ. ᔫᓯ ᑯᓱᒐᖅ ᑎᑎᕋᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 2004-ᒥ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖏᓐᓂ. ᐃᓅᓯᖓᓂ ᐱᐊᓂᒃᓯᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᓯᓯᒪᔪᖅ ᑯᓱᒐᖅ ᑐᓂᓯᔪᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ, ᐃᓱᒪᔪᖓ ᑐᓂᓯᕝᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᕗᑦ ᔫᓯ ᑯᓱᒐᖅ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᐹᒥᑦ ᐃᓕᓗᒍ. ᖃᐅᔨᒪᕗᖓᓕ ᑕᐃᒪᐃᑎᒃᑲᒃᑯ.