ᒫᓐᓇᒧᑦ ᐊᐅᓚᔾᔭᒃᑕᐅᓯᐊᖅᓯᒪᔪᑦ

ᔫᓯ ᐊᒪᐅᔭᖅ ᑯᓱᒐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᑐᓂᕐᕈᑕᐅᒃᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ

ᑳᓚᐃ ᐊᐃᐱᓕ-ᕿᐊᓲᑉ

2015-07-14-JAK-Caroline

ᔫᓯ ᑯᓱᒐᖅ ᑲᔪᖏᕐᓴᐃᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᑐᓂ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓚᐅᕐᑐᖅ

ᔫᓯ ᑯᓱᒐᖅ ᑲᔪᖏᕐᓴᐃᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᑐᓂ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓚᐅᕐᑐᖅ. ᐃᑲᔪᕐᓱᐃᖏᓐᓇᓚᐅᕐᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᓗᖏᕐᓱᕐᑐᓂ. ᐊᒃᓱᕉᑎᖃᓚᐅᕐᐳᖅ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᑐᐃᓐᓇᐸᙱᑦᑐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓪᓗᒥᓱᓕ ᑐᓵᙳᐊᕐᑕᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒃᐱᓪᓗᑎᒍ.

ᔫᓯ ᐃᓅᓯᖃᓚᐅᕐᒪᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕐᑎᐅᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ ᐃᓅᓯᖃᖅᐳᒍᑦ ᐃᓅᓯᕆᔭᑦᑎᓐᓂᒃ ᐅᓪᓗᒥ: ᐅᐱᒍᓱᒃᑐᑕ, ᓴᖏᕗᒍᑦ, ᒪᑭᒪᑦᑎᐊᕐᑐᑕ ᓄᓇᕗᖕᒥᐅᑎᒍᑦ. ᐱᔭᓐᓂᖏᑦᑐᓂᒃ ᑲᒪᕙᓚᐅᕐᑎᓪᓗᒍᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔾᔪᑎᓪᓗᓂᒋᑦ ᐳᐃᒍᔾᔮᖏᑦᑕᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᒻᒪᑎᖕᒥᐅᑕᕆᓂᐊᖅᑐᒋᑦ, ᐊᖏᕐᕋᑎᓐᓂ, ᐊᒻᒪ ᓄᓇᒋᔭᑦᑎᓐᓂ, ᔫᓯ ᑯᓱᒐᖅ ᐱᕕᐊᕆᔭᒃᓴᑦᑎᐊᕙᐅᓚᐅᕐᐳᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔪᖏᕐᓴᐃᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᑐᓂᒃ ᓯᕗᓕᑎᐅᓚᐅᕐᑐᖅ.

ᒫᓐᓇᓕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᐳᖓ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒥᒃ ᑕᒫᓂ ᐃᖃᓗᓐᓂ. ᐅᑭᐅᑦ ᑎᓴᒪᒋᓂᐊᓕᕐᑕᖓ ᐅᑭᐊᒃᓵᖅ ᐃᓕᓴᓂᕋ. ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᔪᒪᐃᓐᓇᕐᓯᒪᒐᒪ. ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓯᒪᒐᒪ ᐃᓕᓴᐃᔨᖃᑦᑎᐊᕐᑐᖓ ᑲᔪᖏᓴᐃᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᑐᓂᒃ ᐃᓅᓯᓕᒫᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓴᐃᔨᕈᕈᒪᓯᒪᓂᕋᓂᒃ ᑎᓕᐅᖅᑎᒋᓯᒪᒐᒃᑭᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᓐᓇᖑᐊᕐᑕᕋ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᖁᔭᐅᓪᓗᓂ.

ᐃᓕᓴᔭᒃᑲ ᑕᒪᒃᑮᓐᓂᒃ ᓇᓕᒧᒌᒃᑐᑎᒃ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐃᓄᒃᑐᓪᓗ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑕᐅᒐᑦᑕ. ᑖᓐᓇ ᐃᑲᔪᓐᓂᖃᓐᓂᐊᕐᑐᖅ ᑕᕗᖓᓕᒫᖅ. ᐱᔭᕆᔭᕐᑕᐅᕗᒍᑦ ᒫᓐᓇᒧᑦ ᓯᕗᓂᑦᑎᓄᓪᓗ ᑭᖑᕚᖑᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᓱᕈᓯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓴᔭᐅᕗᒍᑦ ᐃᓕᓴᐃᒍᓐᓇᕐᓂᐊᕐᓗᑕ ᐊᔾᔨᒌᙱᒃᑲᓗᐊᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᒃᑐᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᑖᖅᑎᑕᐅᓂᒃᑯ, ᓴᓇᔪᓐᓇᓕᖅᑐᖓ, ᓇᓗᖅᑯᑎᖏᓂᕐᓴᐅᓕᕐᑐᖓᓗ ᐃᓕᓴᓂᒃᑯᑦ, ᑕᒪᓐᓇ ᐅᖃᐅᓯᕆᔪᒪᒐᒃᑯᑦ ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᒍᒫᕐᑕᒃᑲᓄᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒋᔪᒫᕐᑕᒃᑲᓄᑦ, ᐊᖏᔪᖅᑳᕆᔭᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᓄᑦ. ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓂᕋ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᓐᓂᐊᕋᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᕗᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒻᒪᕆᒋᔭᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᓯᓚᑖᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᓄᑦ. ᔫᓯ ᐊᒃᓱᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᒪᓕᒐᒃᓴᑦᑎᐊᕙᐅᓯᒪᕗᖅ; ᐊᒃᓱᕈᖅᑐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᓇᑦᑎᐊᕐᑐᓂ ᐅᖃᓪᓚᖃᑦᑕᕐᓯᒪᕗᖅ, ᐅᐱᒋᔭᖃᑦᑎᐊᕐᑐᓂᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᑦᑐᓂᐅᒃ ᐃᓅᓂᒃᑎᓐᓂᒃ ᐊᓯᐅᔨᖁᔨᓯᒪᙱᓐᓂᖓ.

ᐃᓂᕐᓯᒍᑎᓐᓂᒃ ᐃᓕᓴᔭᓐᓄᑦ ᐱᓯᒪᓕᕈᒪ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒥᒃ, ᑐᕋᒐᖃᖅᐳᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᓛᕐᓗᖓ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓗᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᓄᑦ, ᐅᖃᓪᓚᐸᓪᓗᖓᓗ ᐅᖃᐅᓯᕗᑦ ᐊᑑᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᑲᐅᔪᒥᒃ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᕈᒪᕗᖓ ᓱᕈᓰᓐᓂᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᓪᓚᕕᒋᔪᓐᓇᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᕗᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᑎᑉᐸᓪᓗᒋᑦ, ᐱᑦᑎᐊᓂᒃᑯᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ ᐃᓐᓇᕐᓂ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐱᔪᓐᓇᑐᐊᕋᐃᒍᑦᑕ.

ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓄᒋᐊᒃᓯᕙᓪᓕᐊᖕᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖓᑦ ᐱᔪᒪᓪᓚᕆᒃᑕᒪ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓕᐅᕐᓂᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᒃᐱᒋᔭᖃᖅᑐᓂᒃ, ᐃᓄᒃᑐᓪᓗ ᖃᓪᓗᓈᑎᑑᖓᓗᑎᒃ ᐅᖃᓕᒫᒐᓂᒃ, ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᓂᓪᓗ ᓄᓇᕗᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᓂᒃ. ᑖᓐᓇ ᐅᕙᓐᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᓐᓂᖃᒻᒪᕆᒃᑲᔭᕐᑐᒋᒐᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓴᓂᖏᓐᓄᒃ.

ᑕᑯᓐᓇᕐᑐᒋᑦ ᑐᓐᓂᐅᓯᐊᕆᓯᒪᔭᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖅᑯᓯᐊᕆᓯᒪᔭᖓ ᔫᓯᐅᑉ, ᓱᓕᔪᕐᓴᓖᔭᐅᓯᒪᕗᖓ. ᐊᒃᓱᕈᖅᑐᓂ ᑕᕝᕙᓴᐃᓐᓇᖅ ᐱᓂᐊᖏᒃᑲᓗᐊᕐᑐᓂᒋᑦ ᔫᓯᐅᑉ ᐱᔪᒪᔭᓂ ᑕᑯᓐᓇᖑᐊᖅᓯᒪᔭᓂ ᐱᔪᓐᓇᕐᓯᓯᒪᒻᒪᒋᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅᑑᕐᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᐱᓕᕈᓐᓇᖏᓐᓂᖓᓄᑦ ᓴᖅᑭᓯᒪᒻᒪᑕ. ᐃᓄᐃᑦ ᓱᓕ ᒪᑭᒪᔪᓐᓇᕐᓯᕙᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᕐᒪᑕ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓯᒪᓂᕐᓴᐅᓕᕐᑐᑎᓪᓗ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᖏᓂᕐᑖᐸᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᕐᑐᑎᒃ ᓄᓇᒥᖕᓄᑦ, ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᒍᑦ. ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓂ, ᑕᑯᔪᒪᒐᒪ ᓄᓇᕗᖕᒥᐅᓂᒃ ᓱᕈᓯᓐᓂᒃ, ᐃᓐᓇᕐᓂᒃ, ᐃᓐᓇᑐᖃᓂᓪᓗ, ᐃᓄᒃᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᕐᑐᓂᒃ, ᑲᔪᖏᓴᐃᓕᕐᑐᓂᒃ ᐃᖕᒥᓐᓄᑦ ᐊᓯᐅᔨᑦᑕᐃᓕᓗᑎᒃ ᑭᓇᐅᖕᒪᖔᕐᒥᓂᒃ. ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑦᑎᒍᑦ ᑭᓇᐅᓂᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑎᐊᓂᒃᑯᑦ ᐃᓕᓴᐃᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓴᓂᕐᒧᑦ ᑕᐃᒫᒃᑎᐊᖅ ᐱᑦᑎᐊᓂᒃᑯᑦ ᑕᒪᑦᑕ ᖁᓚᕈᑎᒋᙱᓚᕗᑦ.

ᔫᓯ ᐃᓕᕋᓱᙱᑎᐊᕐᑐᓂ ᐅᖃᓪᓚᓲᖑᓚᐅᕐᒪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔾᔪᑎᓪᓗᓂᒋᑦ. ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥᐅᓂᒃ ᐅᖃᐅᔾᔨᓯᒪᒻᒪᑦ ᐱᔪᒪᓂᕋᖅᑐᓂ ᐱᐅᓂᖅᐹᓂᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ, ᐊᒃᓱᕉᑎᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᒃ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᑎᓐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᓯᒪᕚᑎᒍᑦ. ᖃᓄᖅᑑᕐᓯᒪᓂᖓ ᐊᑦᑐᐃᓯᒪᔾᔪᐊᖅᑐᖅ ᓄᓇᕘᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᓅᙱᑦᑑᒐᓗᐊᓂᒃ.

ᐃᖅᑲᐅᒪᒐᒪ ᑕᑯᓐᓇᓚᐅᕐᓯᒪᒐᒃᑯᑦ ᔫᓯ ᑏᕖᒃᑯᑦ ᖃᖓᑲᓪᓚᐅᓕᕐᑐᖅ. ᑎᒥᖓᑕ ᐊᐅᓚᓐᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᓪᓚᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᖓ ᐃᓄᒋᐊᒃᑐᐊᓗᓐᓄᑦ ᐊᒃᓱᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᖅᑐᑐᑦ ᐱᔪᕗᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓂᒃ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕐᓯᒪᕗᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᕐᐸᓚᐅᕋᓂ. ᐊᓯᔾᔩᔪᒪᓂᖃᖅᓯᒪᒻᒪᑦ. ᖃᓄᖅᑑᕈᒪᓂᖃᖅᓯᒪᓪᓗᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐅᑎᔪᒪᓂᖃᖅᓯᒪᓪᓗᓂ. ᑕᐃᒪᓐᓇᑦᑎᐊᖅ ᐱᓚᐅᕐᑐᖅ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓂᒃ ᐊᒃᓱᕉᑎᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐱᔪᒪᔭᕐᒥᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᕐᓯᓪᓗᓂ.

ᐊᒃᓱᕈᖅᐳᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓗᖏᖅᓱᖅᑐᖓ ᐃᓕᓴᔭᒃᑲᑦ ᐱᔭᕇᕈᒪᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒋᐊᕈᒪᕗᖓ ᐃᒪᓐᓇ ᐊᓯᐅᔨᔪᒪᓇᒋᑦ, ᓴᐳᒻᒥᔪᒪᓪᓗᒋᑦ, ᐃᓕᓴᑎᒍᒪᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᖕᒥᐅᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᖕᒥᐅᑕᐅᙱᑦᑑᒐᓗᐊᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑦᑎᓐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᓕᓐᓂᒃ. ᐃᓕᓴᐃᔪᒪᕗᖓ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᒃ ᐃᓄᒃᑎᒍᑦ. ᐅᑭᐅᓂ ᖃᐃᔪᓂ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓕᕈᒫᕐᓂᕋ ᐃᓱᒪᒋᓗᒍ, ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᐸᒃᑲ ᑲᒪᒋᔭᕆᐊᓕᒃᑲ ᑲᔪᓯᑎᒍᒪᓪᓗᒋᑦ ᔫᓯᑉ ᑯᓱᒐᐅᑉ ᑐᓂᕐᕈᑎᒋᓯᒪᔭᖏᑦ ᐅᐱᒍᓱᒃᑎᐊᕐᑐᓂ. ᐅᕙᖓᑦᑕᐅᖅ ᐅᒃᐱᕈᓱᒃᐳᖓ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᕐᓴᐅᖁᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᐅᔨᔭᐅᖁᓇᒋᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᐳᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᖑᕚᕆᓂᐊᕐᑕᑎᓐᓄᑦ.

“ᓴᐱᓕᖅᑕᐃᓕᑕ, ᐃᓕᓴᓂᕐᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᑎᓐᓂᒃ” ᔫᓯ ᑯᓱᒐᖅ.