ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑎᔨ − ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐊᖅᑐᖅ

ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᔪᒧᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑎᓐᓄᑦ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑎᔨ − ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐊᖅᑐᖅ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃ ᑎᒥᖓᑦ
ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ, ᓄᓇᕗᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑎᔨᐅᓂᐊᖅᑐᖅ (HR) − ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᐊᐅᓚᑦᓯᓗᓂ ᐱᓕᕆᔨᓂᒃ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐊᖅᖢᓂ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᖢᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓗᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᓐᓄᑦ. ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᓗᑎᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓗᑎᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑎᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑎᑦ, ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑎᔨᐅᓗᑎᓪᓗ, ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖃᑦᑕᕐᓗᑎᓪᓗ ᑲᒪᒋᔭᖃᖃᑦᑕᕐᓗᑎᓪᓗ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᒍᑎᖃᕐᓗᑎᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᕕᐅᑉ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᑐᕌᕐᕆᔭᖏᓐᓂᒡᓗ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ. ᐃᓚᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑎᓪᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᓐᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐃᓚᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᑦᓯᐊᕐᓗᑎᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᓗᑎᓪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᑦᑕ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᖏᓐᓂᒡᓗ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᓕᕆᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᖏᓐᓄᓪᓗ, ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᑲᐅᓛᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᒪᓕᒡᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᒪᓗᑎᓪᓗ ᑕᖅᑳᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓱᒪᒋᓗᒋᑦ ᒪᓕᒐᑎᒍᑦ, ᐃᓄᓕᕆᓂᒃᑯᓪᓗ, ᖃᑦᓯᐅᓂᖏᓪᓗ ᐃᓄᒋᐊᖕᓂᖏᓪᓗ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᒋᓗᒋᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᓪᓗ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓱᒪᒋᓗᒋᑦ.

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᑦᑕ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᒍᑎᖏᑦᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᐅᑉ ᓴᓂᐊᒍᑦ, ᐸᕐᓇᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕆᕗᑎᑦ, ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᐅᓗᑎᓪᓗ ᐊᑐᓕᖅᑎᑎᓗᑎᓪᓗ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᑦᑕ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᕆᒍᒪᔭᖏᓐᓂᒡᓗ ᐃᓚᐅᑎᑎᓗᑎᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᕙᒃᑐᑦ, ᐊᔭᐅᖅᑎᐅᓗᑎᑦ ᐱᒋᐊᕈᑎᖃᖅᐸᒡᓗᑎᓪᓗ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᒍᑎᒃᓴᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ ᐱᒋᐊᖅᑎᑎᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ, ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑎᓂᒡᓗ, ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂᒡᓗ ᑐᓴᐅᒪᑎᑎᒍᑎᒋᖃᑦᑕᕐᓗᒋᓪᓗ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᑦ. ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᐅᑎᑎᓗᑎᑦ, ᑖᒃᑯᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑑᓪᓗᓂ: ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᓂᖅ, ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑎᓂᖅ, ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑎᓂᖅ, ᐊᑐᓕᖅᑎᑎᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ; ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐅᔾᔨᖅᑐᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᒃᓴᓂᒃ; ᒥᐊᓂᖅᓯᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓂᒃ (5); ᖃᓄᕐᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑦᑕᕐᒪᖔᑕ; ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕆᔭᐅᓚᐅᕐᓂᖏᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᐅᓂᖏᓪᓗ ᓱᓕ ᐊᒻᒪ ᑕᑕᑎᕆᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓪᓗ ᐸᐃᑉᐹᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕆᔭᐅᓗᑎᒃ; ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᒃᓴᖏᓪᓗ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᖏᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ; ᐱᓕᕆᑦᓯᐊᕐᓂᖓ ᐱᓕᕆᑦᓯᐊᖏᓐᓂᖓᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᓗᑎᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᕙᒡᓗᑎᑦ ᐊᔪᖏᓐᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒡᓗ ᑲᒪᔨᐅᓗᑎᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᓗᑎᑦ; ᓯᕗᓕᖅᑎᒋᔭᐅᓗᑎᑦ, ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨᐅᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔭᐅᖅᑎᐅᓗᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᓗᑎᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑎᔨᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ; ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓗᑎᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐋᓐᓂᐊᓕᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐅᔾᔨᖅᑐᕈᑕᐅᒋᐊᖃᖅᑐᓂᒡᓗ; ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᖃᑦᑕᕐᓗᑎᓪᓗ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕕᖓᓂ ᐱᐊᓚᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑦᑕᕐᒪᑕ, ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᕙᒃᖢᑎᒡᓗ ᐃᒪᓐᓇ ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᔪᖅ ᓲᕐᓗ, ᐅᔾᔨᖅᑐᑦᓯᐊᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒡᓗ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ, ᐅᔾᔨᕈᓱᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒡᓗ ᐋᖅᑭᐅᒪᒍᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᓕᖁᓯᕆᔭᐅᔪᓂᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑎᔨᓄᑦ ᒥᐊᓂᖅᓯᔨᐅᔪᓄᓪᓗ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᓪᓗ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᖏᓐᓄᑦ. ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑎᔨ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ − ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᖅᐳᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑎᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᖓᔪᖃᐅᑕᐅᓂᖅᓴᐅᔪᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᓪᓗ ᐃᖕᒥᒃᑯᑦ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑎᖃᖅᐸᑕ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᕐᓗᑎᓪᓗ, ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᖃᑦᑕᕐᓗᑎᓪᓗ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᖃᑦᑕᕐᓗᑎᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒃᓴᐃᑦ ᑕᖄᓂᒥᐅᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓪᓗ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ ᐋᑎᑯ 23 (ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑎᓂᖅ) ᓄᓇᕗᒥ ᐊᖏᕈᑎᓃᑦᑐᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖓᓂ, ᐱᓕᕆᔨᑖᕆᔭᐅᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᐳᖅ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᕋᓱᐊᕐᓗᓂ ᖁᑦᓯ`ᓂᖅᐹᑉ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒡᔪᐊᒥ ᑐᖏᓕᖓᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐅᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᓗᓂ ᑎᑎᖃᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᔅᓂᔅᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᒥᒃ ᐅᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖕᒥ ᐱᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ (ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ/ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᓗ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ). ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕆᔭᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ (5) ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ ᐊᖓᔪᖄᕆᔭᐅᓯᒪᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᓯᒪᓗᓂ ᖃᐅᔨᒪᓗᓂᒋᑦ; ᐊᒻᒪ ᐅᑯᓂᖓ ᐊᔪᖏᓐᓂᖃᕐᓗᓂ ᐱᔪᓐᓇᕐᓗᓂᓗ:

• ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᕐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᑦᓯᐊᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ, ᐃᖕᒥᓂᒃ ᐱᒋᐊᕈᑎᖃᖅᐸᒡᓗᑎᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ, ᐃᖕᒥᓂᒃ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑎᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᐅᒪᒍᑎᓂᒃ ᐊᔪᖏᓐᓂᖃᕐᓗᑎᑦ;
• ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑎᒋᐊᕈᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᐊᑲᐅᓂᖅᐹᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ;
• ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔪᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᑖᖅᑎᑎᔪᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ, ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᖁᔭᓂᒃ;
• ᐅᖃᓕᒪᔪᓐᓇᕆᐊᖃᖅᖢᑎᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᒃ ᐅᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᑦ;
• ᐊᔪᖏᑦᓯᐊᕐᓗᑎᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᑎᑎᖃᑎᒍᓪᓗ ᑐᓴᐅᒪᑎᑎᓂᕐᒥᒃ;
• ᐊᔪᐃᑦᓯᐊᕐᓗᑎᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᓈᓚᒋᐊᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ;
ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᔪᒧᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑎᓐᓄᑦ
• ᐅᔾᔨᕈᓱᒡᓗᑎᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᓗᑎᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᒪᓕᒐᕐᒥᒃ, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑎᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᒋᐊᖃᖅᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ;
• ᖃᐅᔨᒪᑦᓯᐊᕐᓗᑎᑦ ᐊᑐᐊᒐᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᓪᓗ;
• ᐅᔾᔨᖅᓱᑦᓯᐊᕐᓗᑎᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑎᓂᒡᓗ ᖃᓄᕐᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᑲᑎᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓄᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᖏᓐᓄᓪᓗ ᐃᓕᖁᓯᕆᔭᐅᔪᑦ.
• ᖃᐅᔨᒪᑦᓯᐊᕐᓗᑎᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐊᐅᓚᑕᐅᒍᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᖃᑦᑕᕐᒪᖔᑕ;
• ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᑦᓯᐊᕈᓐᓇᕐᓗᑎᑦ, ᐱᓕᕆᖃᑎᖕᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᑦᓯᐊᖃᑦᑕᕐᓗᑎᓪᓗ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᐅᒪᒍᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᔪᖏᓐᓂᖃᑦᓯᐊᕆᐊᖃᖅᐳᑎᑦ,
• ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᑦᓯᐊᕐᓗᒋᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᒐᕙᒪᒋᔭᐅᔪᑦ, ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᓐᓂᒡᓗ ᐊᒻᒪ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᒃ
• ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᑦᓯᐊᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᑎᒥᐅᔪᓂᒡᓗ, ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓯᓚᑖᓂᒥᐅᓂᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖏᓐᓂᒃ,
• ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᓯᐊᕐᓗᑎᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖁᓯᑐᖃᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐱᒍᒪᔭᐅᔪᓂᒃ;
• ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᒋᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᐊᖏᕈᑎᖃᑦᓯᐊᕈᓐᓇᕐᓗᑎᑦ

ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᖅᑐᓂᒡᓗ ᒪᓕᑦᓯᐊᕈᓐᓇᕐᓗᑎᑦ
ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑎᖃᖃᑦᑕᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᖏᕈᑎᖓᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᖄᑕᐅᕐᕈᓐᓇᖅᑐᐃᑦ
ᐃᖃᓇᐃᔮᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐊᕆᓂᖓᑦ ᐊᔪᖏᓂᖓᓐᓄᑦ ᒪᓪᓕᒡᓗᒍ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᑏᑦ ᐊᑐᐃᕐᓇᐅᔪᐃᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐊᖏᓐᓄᑦ ᒪᓪᓕᒡᓗᑏᑦ ᑕᒻᒪᑯᓄᖓ ᐋᕿᒃᓱᕐᑕᐅᑎᐊᕐᓯᒪᔪᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᐅᔪᓄᑦ ᐃᓐᓇᕐᓯᐅᑕᐅᓂᐊᕐᑐᓂᒃ ᐃᑲᔪᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖏᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᖃᖓᒍᑕᐅᓂᐊᕐᑐᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎᖃᕐᓗᓂ.
ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑐᖅᑎᒍᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᓂᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐃᑲᔫᑎ ᑎᒍᓯᔾᔪᑎᒧᑦ ᐃᓪᓗᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓪᓗᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎ $27,600.

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕈᓐᓇᕐᑐᑎᑦ ᐃᑲᓇᐃᔭᑦᓴᐅᑉ ᐱᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᒋᐊᓪᓗᑏᑦ:
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯ
ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ
ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ, ᓄᓇᕗᑦ X0C 0G0

ᐅᖄᓚᐅᑖ: 867-645-5412
ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-645-5414
ᒪᑐᔭᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᒐᒃᓴᖅ: ᓯᑉᑕᐱᕆ 30, 2022

Download (PDF, 240KB)