ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᑭᒡᒐᑐᖅᑐᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃ ᑎᒥᖓᓄᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ

ᑭᒡᒐᑐᖅᑐᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃ ᑎᒥᖓᓄᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ, ᖁᕕᐊᒃᑯᔾᔨᕗᒍᑦ ᐃᓄᕕᐊᓗᐃᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᒻᒪᕆᖓᓂᓪᓗ ᑐᐃᓐ ᓯᒥᑦ 33-ᒋᓕᖅᑕᖓᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᓂᕐᓯᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᕕᐊᓗᐃᑦ ᑭᖑᓪᓕᐹᕐᓯᐅᑏᑦ ᐊᖏᕈᑎᖏᑦ. ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᓕᒫᑦᑎᓐᓄᑦ ᐃᓚᖏᓐᓄᓪᓗ ᓇᓪᓕᐅᓂᕐᓯᐅᖅᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᓇᖅᑐᒥᒃ, ᑲᔪᓯᐊᑦᓯᐊᑲᓐᓂᖁᓇᕐᓂᐊᕐᐳᓯ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᓯ ᓄᓇᑖᕈᑎᒋᓯᒪᔭᑦᓯᓐᓂᒃ. ᐊᓕᐊᓇᐃᑦ! ᖁᕕᐊᓱᒋᑦ ᐃᓄᕕᐊᓗᐃᑦ ᐅᓪᓗᖓᓂ!

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᓱᓕ:
ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᑦ
ᐅᖄᓚᐅᑦ:
ᐅᖓᓯᒃᑐᒥᒃ ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᖅ: