ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᑦ ᓱᓕ ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᙳᖅᑕᐅᔪᑦ

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᑦ ᓱᓕ ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᙳᖅᑕᐅᔪᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓᓄᑦ (ᑐᙵᕕᒃ) ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ, ᓈᓐᓯ ᖃᕆᑕᖅ−ᓕᓐᑎᐅ, ᑐᓴᖅᑎᓯᖅᑲᐅᔪᖅ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᑦᓴᑉ−ᑐᒡᓕᒃᓴᖓᓂᒃ ᒪᑐᖅᑲᐅᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᐅᑦ ᑕᓪᓕᒪᓄᐊᖅᑎᓪᓗᒍ (5) ᐅᓐᓄᓴᐅᖅᑲᐅᔪᖅ ᓄᓇᓖᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᖏᑎᒍᑦ.

ᐅᑯᐊ ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᑦ ᑐᓂᓯᓯᒪᔪᑦ ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᙳᖅᑎᑕᐅᒍᑎᒥᓂᒃ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᑦᓴᖏᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔾᔪᑎᓪᓗ ᓂᕈᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ−ᑐᒡᓕᒃᓴᖓᓂᒃ:

ᔮᒃ ᐊᓇᕈᐊᖅ
ᓕᐅᕆ ᐊᐅᓪᓚᓗᒃ
ᐸᐅᓗᓯ ᐃᙵᐅᑦ
ᔭᐃᑯᐴᓯ ᐲᑕ
ᐅᓗᔪᒃ ᑕᖅᑕᖅ

ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᑦ ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᒧᓄᑦ, ᓅᕙᐃᒻᕙ 7, 2022 ᖃᐅᔨᓴᐅᑦ ᑕᓪᓕᒪᓄᖅᐸᑦ (5) ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑖᒍᑦ ᓴᒃᑯᐃᒍᒪᒍᑎᒃ ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᐅᓂᕐᒥᓂᒃ.

ᓂᕈᐊᖅᑏᑦ 16-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᖃᕆᐊᓖᑦ ᐅᖓᑖᓂᓘᓐᓃᑦ ᑏᓰᒻᕙ 12, 2022 ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑎᖃᖃᑕᐅᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᖏᕈᑎᖏᓐᓂ.

ᓂᕈᐊᖅᑏᑦ ᑕᓪᓕᒪᐅᓕᖅᑲᖓᔪᑎᒍᑦ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᖏᓐᓂ: ᑐᖔᓂ ᓂᕈᐊᖅᐸᒌᕐᓂᖅ ᑏᓰᒻᐱᕆ 5, 2022, ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑉ ᐅᓪᓗᖓ ᑏᓰᒻᐱᕆ 12, 2022, ᓂᕈᐊᖅᑎᑕᐅᒋᐊᖅᑐᕐᓗᓂ, ᓂᕈᐊᕈᔾᔭᐅᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᒃᑰᑎᑦᓯᓗᓂ ᓂᕈᐊᕈᑎᒥᓂᒃ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕐᕕᒃᓴᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᓄᓇᑦᓯᓐᓂ ᑐᖅᑲᑕᕐᕕᓯ, ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᑉ.
-30-

ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ (CRO) ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᑉ CRO ᐊᓪᓚᕝᕕᖓ
ᓈᓐᓯ ᖃᕆᑕᖅ−ᓕᓐᑎᐅ ᓈᑎᐊ ᓯᑰᓐ
ᐅᖄᓚᐅᑖ: 1-888-538-0462 ᐅᖄᓚᐅᑖ: 867-979-1484
ᓱᒃᑲᔪᒃᑰᕈᑖ: 867-979-1487 ᓱᒃᑲᔪᒃᑰᕈᑖ: 867-979-1487

Download (PDF, 222KB)

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᓱᓕ:
ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᑦ
ᐅᖄᓚᐅᑦ:
ᐅᖓᓯᒃᑐᒥᒃ ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᖅ: