ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔩᑦ

ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᙳᖅᑎᑕᐅᔪᑦ

(ᓄᕕᐱᕆ 7, 2022, ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ) ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓᓄᑦ (ᑐᙵᕕᒃ) ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ, ᓈᓐᓯ ᖃᕆᑕᖅ−ᓕᓐᑎᐅ, ᑐᓴᖅᑎᓯᖅᑲᐅᔪᖅ ᐅᓪᓗᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᓂᒃ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᓯᓂᕆᓂᐊᖅᑕᖓᓄᑦ ᑏᓰᒻᐱᕆ 12, 2022 ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ− ᑐᒡᓕᒃᓴᖓᓂᒃ.

ᐅᑯᐊ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᕋᑦᓴᐅᒋᐊᖏᑦ:

ᔮᒃ ᐊᓇᕈᐊᖅ
ᐸᐅᓗᓯ ᐃᙵᐅᑦ
ᔭᐃᑯᐴᓯ ᐲᑕ
ᐅᓗᔪᒃ ᑕᖅᑕᖅ

ᓂᕈᐊᖅᑏᑦ 16-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᖃᕆᐊᓖᑦ ᐅᖓᑖᓂᓘᓐᓃᑦ ᑏᓰᒻᕙ 12, 2022 ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑎᖃᖃᑕᐅᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᖏᕈᑎᖏᓐᓂ.

ᓂᕈᐊᖅᑏᑦ ᑕᓪᓕᒪᐅᓕᖅᑲᖓᔪᑎᒍᑦ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᖏᓐᓂ: ᑐᖔᓂ ᓂᕈᐊᖅᐸᒌᕐᓂᖅ ᑏᓰᒻᐱᕆ 5, 2022, ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑉ ᐅᓪᓗᖓ ᑏᓰᒻᐱᕆ 12, 2022, ᓂᕈᐊᖅᑎᑕᐅᒋᐊᖅᑐᕐᓗᓂ, ᓂᕈᐊᕈᔾᔭᐅᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᒃᑰᑎᑦᓯᓗᓂ ᓂᕈᐊᕈᑎᒥᓂᒃ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕐᕕᒃᓴᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᓄᓇᑦᓯᓐᓂ ᑐᖅᑲᑕᕐᕕᓯ, ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᑉ.

-30-

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕐᕕᒃᓴᑦ:

ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ (CRO)                    ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᑉ CRO ᐊᓪᓚᕝᕕᖓ

ᓈᓐᓯ ᖃᕆᑕᖅ−ᓕᓐᑎᐅ                                 ᓈᑎᐊ ᓯᑰᓐ

ᐅᖄᓚᐅᑖ: 1-888-538-0462                ᐅᖄᓚᐅᑖ: 867-979-1484

ᓱᒃᑲᔪᒃᑰᕈᑖ: 867-979-1487                     ᓱᒃᑲᔪᒃᑰᕈᑖ: 867-979-1487

Download (PDF, 50KB)

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᓱᓕ:
ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᑦ
ᐅᖄᓚᐅᑦ:
ᐅᖓᓯᒃᑐᒥᒃ ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᖅ: